Usnesení - 25.05.2011

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. května 2011

Usnesení č. 39/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 40/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1.237 m2 a pozemku stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 53 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 41/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 42/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 43/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 517 v Janově nad Nisou ( bývalé kino) na pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2, pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2, garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 a  stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 za minimální kupní cenu 2.145.490,- Kč.

Usnesení č. 44/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na objekt č. p. 535 na stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a pozemek stpč.  471 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2.

Usnesení č. 45/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011  o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Usnesení č. 46/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h