Usnesení - 28.03.2007

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. března 2007

Usnesení č. 13/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 1366/5 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 28 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako zastavitelná plocha paní Markétě Mauermannové, trvale bytem Dukelská 221/9, Mladá Boleslav za cenu 8.652,- Kč.

Usnesení č.  14/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 229/2v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1088 m2 - zahrada, v ÚP jako zastavitelná plocha a  ppč. 230/1v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 657 m2 - ostatní plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha manželům Miroslavu a Andree Šilhavým, trvale bytem Pod Drinopolem 19/7, Praha 6 (pán) a Nad Zlíchovem 458/20, Praha 5 (paní) za cenu 359.470,- Kč.

Usnesení č. 15/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2004 ve znění: „ZO souhlasí s prodejem pozemků č. 123 o výměře 126 m2 - zastavěná plocha v k. ú. Hraničná, č. 433/1 o výměře 904 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Hraničná a č. 433/4 o výměře 489 m2 - zahrada v k. ú. Hraničná. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou a ZO stanovuje minimální cenu 110.000,-Kč.

Usnesení č. 16/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře  904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny a zároveň stanovuje minimální kupní ceny: stpč 123 a ppč. 433/4 - 300,- Kč/m2, ppč. 433/1 - 50,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 12.000,- Kč.

Usnesení č. 17/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 875-279/2006 jako část b) o výměře 5  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 150,- Kč.

Usnesení č. 18/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 - zastavěná plocha, v ÚP jako zeleň mimo PUPFL a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 19/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků od Pozemkového fondu ČR:

Usnesení č. 20/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje, aby byl určeným zastupitelem ve věci pořizování Územního plánu obce Janov nad Nisou p. Jaroslav Hrabák.

Usnesení č. 21/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zadání územní studie Rodinné domy Janov nad Nisou v rozsahu tak, jak ho zpracoval Ing. arch. Miloslav Štěpánek.

Usnesení č. 22/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro volební období 2006-2010.

Usnesení č. 23/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje Kontrolní výbor prošetřením podnětu p. Josefa Hanzloviče, který žádá prověřit práci starosty obce při vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N.

Usnesení č. 24/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatků  z vybraného vstupného a z lístků prodaných v tombole na fotbalovém plese pořádaného dne 24. 2. 2007.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h