Zápis - 06.11.2019

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. listopadu 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová

Omluveni: p. Michal Surkov

Před zahájením jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pozvala ředitelka Základní školy a Mateřské školy p.o., Mgr. Jana Tomešová všechny přítomné na vzpomínkovou akci k 30. výročí Sametové revoluce spojenou s prohlídkou nových učeben a to 18. listopadu 2019 od 15.30 hod.

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.04 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. M. Bürgerová byla zvolena ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. R. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 77/2019 – splněno
Usnesení č. 78/2019 - trvá
Usnesení č. 79/2019 - splněno
Usnesení č. 80/2019 - trvá
Usnesení č. 81/2019 - trvá
Usnesení č. 82/2019 - trvá
Usnesení č. 83/2019 - trvá
Usnesení č. 84/2019 - splněno
Usnesení č. 85/2019 - splněno
Usnesení č. 86/2019 - splněno
Usnesení č. 87/2019 - trvá
Usnesení č. 88/2019 - trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

 2. Prodej majetku obce Janov nad Nisou

 3. Změna územního plánu

 4. Rozpočtové změny č. 8/2019 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu

 5. Informace z výborů a komisí

 6. Inventarizace majetku

 7. Dodatek č. 4 VPS s Jabloncem nad Nisou

 8. Skipasy - zimní sezóna 2019/2020

 9. Smlouva s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

 10. Kino – studie

 11. Mimořádná odměna dle § 76 Zákona o obcích starostovi obce

 12. Různé a interpelace

 13. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce Janov nad Nisou

Žádost o směnu pozemků:

za

Zájemce: D.G.

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 89 bylo schváleno

Žádost o odkoupení části pozemku ppč. 115/2 - trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: P.P.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

Žádost o odkoupení pozemku ppč. 231/8 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 397 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: D.C.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek

Jedná se o pozemek převedený obci bezúplatně od Pozemkového úřadu.

Jistina: 5.000,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 91 bylo schváleno

Prodej pozemku stpč. 253 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 169 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

zájemce: R.J.

Zveřejnění prodeje: od 7. 10. 2019 do 22. 10. 2019

Cena dle znaleckého posudku činí: 540,- Kč/m2

Jistina: 5.000,- Kč nebyla zaplacena

Z důvodu nezaplacení požadované jistiny se tento prodej odkládá.

Prodej pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov na Nisou

Zájemci:

Minimální kupní cena činí 202.000,- Kč

Jistiny: 5.000,- Kč byly zaplaceny.

Doručení obálek do 6. 11. 2019 do 17,00 hodin

1) D.Š. a T.Š. nabídli částku 503.800,- Kč – tj. cca 210,- Kč/m2

2) J.R. nabídla částku 96,- Kč/m2\

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění „Komunikačního vedení a zařízení“ v rámci stavby „ 11010-090033, RVDSL1936 C L JANO25 NN“na pozemcích ppč. 1326/2 a 1327/1 v k. ú. Janov nad Nisou pro Českou telekomunikační infrastrukturu a. s., IČO: 04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ppč. 1039/7 v k. ú. Janov nad Nisou pro M.B.

Zájemce: M.B.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( Mgr. M. Bürgerová)

- usnesení č. 94 bylo schváleno

Žádost o změnu územního plánu Janov nad Nisou – J.D.

Z důvodu neschválení usnesení na minulém zasedání ZO je třeba přijmout usnesení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený J.D. Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

(Mgr. D. David, R. Mádlová)

- usnesení č. 95 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil úplnost údajů a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali: L.M. a H.M.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 820/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem je stavba garáže či přístřešku pro auto k RD Janov n.N. č. 20. V současné době je pozemek využíván k parkování auta v zimě, kdy není možný příjezd k RD.

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

V ÚP Janov n.N. je pozemek p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití pozemku na stavební.

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou jako Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Území je charakteristické mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně. Jedná se o krajinářsky cenné území, kde je třeba pečlivě zvažovat jakoukoliv stavební i nestavební činnost.

Navrhovatelé žádají o změnu územního plánu z důvodu umístění garáže nebo přístřešku na pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou k rodinnému domu č.p. 20 (st.p.č. 682) na pozemku p.č. 821/6 b k.ú. Janov nad Nisou, který se nachází cca 100 m od předmětného pozemku. Pozemek p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou využívají navrhovatelé pro parkování auta v zimním období.

Pořizovatel uvádí, že se jedná se o pozemek ve volné krajině, který bezprostředně nenavazuje na zastavěné území. Podmínky využití ploch žádné z kategorií Územního plánu Janov nad Nisou neumožňují umístění samostatných garáží jako stavby hlavní na pozemku. Samostatné garáže lze umístit pouze jako stavby doplňkové ke stavbě hlavní v rámci ploch centra, ploch obytných, ploch občanského vybavení, ploch výroby a skladování a ploch zemědělské výroby. Pozemek p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou se ale nenachází v bezprostřední blízkosti objektu pro rodinné bydlení č.p. 20 a na zastavěné plochy pro bydlení nenavazuje. Výstavbu samostatných garáží jako stavby hlavní Územní plán Janov nad Nisou nepodporuje a ani takové plochy nenavrhuje. Proto na předmětném pozemku nelze vymezit takovou funkční plochu, která by výstavbu samostatné garáže jako stavby hlavní umožňovala.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je jednak ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území, jednak koncepce platného Územního plánu Janov nad Nisou, která nenavrhuje plochy pro umístění samostatně stojících garáží jako staveb hlavních.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 96 bylo schváleno

v 17.32 hod. odchází zastupitelka Vendula Pospíšilová – 7 členů ZO

4) Rozpočtové změny č. 8/2019 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1345 70.000 ubytovací poplatky
V 3745 5139 20.000 materiál
V 5311 5162 5.000 telefon
V 5311 5171 15.000 opravy
V 6171 5139 20.000 materiál
V 6171 5151 20.000 vodné
P 4116 23.400 dotace lesy
P 4222 822.683 dotace kanalizace Hrabák
P 4121 70.000 hasiči
V 5512 5137 70.000
V 6171 6121 836083
P 4116 1.181.709,94 dotace ZŠ 103533063
P 4116 208.537,06 dotace ZŠ 103133063
V 3113 5336 1.181.709,94 103533063
V 3113 5336 208.537,06 103133063

Příjem celkem: 2.376.330

Výdej celkem: 2.376.330

ZO obce Janov na Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č 8/2019

OdPa Pol
P 1345 70.000 ubytovací poplatky
V 3745 5139 20.000 materiál
V 5311 5162 5.000 telefon
V 5311 5171 15.000 opravy
V 6171 5139 20.000 materiál
V 6171 5151 20.000 vodné
P 4116 23.400 dotace lesy
P 4222 822.683 dotace kanalizace Hrabák
P 4121 70.000 hasiči
V 5512 5137 70.000
V 6171 6121 836083
P 4116 1.181.709,94 dotace ZŠ 103533063
P 4116 208.537,06 dotace ZŠ 103133063
V 3113 5336 1.181.709,94 103533063
V 3113 5336 208.537,06 103133063

Příjem celkem: 2.376.330

Výdej celkem: 2.376.330

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Daňové příjmy 19 919 20 517 21 132 21 766 22 419
Nedaňové příjmy 2 886 2 914 2 944 2 973 3 003
Kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 23 805 24 431 25 076 25 739 26 422
Přijaté transfery 1 200 1 250 1 250 1 250 1 250
Příjmy celkem 25 005 25 681 26 326 26 989 27 672
 
Běžné výdaje 18 200 18 746 19 308 19 888 20 484
Kapitálové výdaje 15 000 7 000 7 000 7 000 10 000
Výdaje celkem 33 200 25 746 26 308 26 888 30 484
 
Saldo příjmů a výdajů -8 195 -65 17 102 -2 812
Splátka úvěru -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Financování celkem 9 195 1 065 983 898 3 812

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Daňové příjmy 19 919 20 517 21 132 21 766 22 419
Nedaňové příjmy 2 886 2 914 2 944 2 973 3 003
Kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 23 805 24 431 25 076 25 739 26 422
Přijaté transfery 1 200 1 250 1 250 1 250 1 250
Příjmy celkem 25 005 25 681 26 326 26 989 27 672
 
Běžné výdaje 18 200 18 746 19 308 19 888 20 484
Kapitálové výdaje 15 000 7 000 7 000 7 000 10 000
Výdaje celkem 33 200 25 746 26 308 26 888 30 484
 
Saldo příjmů a výdajů -8 195 -65 17 102 -2 812
Splátka úvěru -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Financování celkem 9 195 1 065 983 898 3 812

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 98 bylo schváleno

5. Informace z výborů a komisí

Mgr. David předkládá zprávu Mgr. Bürgerové předsedkyně Kontrolního výboru s návrhem finančních darů pro její členy, za odvedenou práci v roce 2019, takto: V. P. 1.500,- Kč, J. H. 500,- Kč , R. N. 2.000,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 99. bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Pavla Pěničky předsedy Finančního výboru s návrhem finančních darů za práci v roce 2019, pro jeho členy takto: J. Č. 1.500,- Kč, J. L. 1.500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, R. J. 1.500,-Kč, P. Š. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 100 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Mgr. Adama Kulicha o činnosti Komise pro péči o krajinu v roce 2019 a zároveň návrh finančního daru členům komise: P. D. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, M. S. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 102 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu J.Frkové Komise rozvoje a výstavby s návrhem finančního daru za práci v roce 2019 takto: M. K. 2.000,- Kč, M. B. 2.000,- Kč, J. Ř. 2.000,- Kč , P.S. 2.000,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( Mgr. M. Bürgerová)

-Usnesení č. 103 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Ing. Petry Macháčkové předsedkyně Kulturní a sportovní komise s návrhem finančních darů za odvedenou práci za rok 2019, pro členy takto: L. J. 1.000,- Kč, P. N, 1.000,- Kč, S. Č, 1.000,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 104 bylo schváleno

6. Inventarizace majetku

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2019 – směrnici č. 3

7. Dodatek č. 4 VPS s Jabloncem nad Nisou

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 105 bylo schváleno

8) Skipasy - zimní sezóna 2019/2020

Již v loňském roce poskytovala obec Janov nad Nisou příspěvek na nákup lyžařských permanentek. Navrhuji schválit příspěvek obce na pořízení permanentek na sezónu 2019/2020, pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou , ve výši:

Příspěvek bude vyplácen na pokladně obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky u společnosti SKI BIŽU s.r.o.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2019/2020 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 106 bylo schváleno

9) Smlouva s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

-Mgr. David předkládá žádost paní M. I. o příspěvek na byt zvláštního určení ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou a zároveň smlouvu s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o..

Dále informuje, že jmenovaná žije v obci od roku 2005 ( tj. příspěvek k dnešnímu dni činí 14 tis.) a nemá vůči obci žádné nezaplacené pohledávky.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 107 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 108 bylo schváleno

10) Kino – studie

Zhotovitelem dokumentace je Studio Raketoplán, s.r.o., Praha 3 – Vihohrady., Ing. arch. Pavel Nalezený a Ing. arch. Radek Vaňáč. Studio Raketoplán zpracovalo dvě varianty a to:

Po prezentaci následovala diskuze veřejnosti se členy zastupitelstva, kteří vysvětlovali výhody i nevýhody obou návrhů a odpovídali na dotazy občanů. Z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné představit oba návrhy široké veřejnosti. Starosta obce Mgr. David domluví se Studiem Raketoplán, s.r.o. možný termín jejich představení projektu v obci, na který bude pozvána široká veřejnost. Zároveň, pokud dostane Mgr. David souhlas od projektového studia, bude tato prezentace zveřejněna na webových stránkách obce Janov nad Nisou. ,

11) Mimořádná odměna dle § 76 Zákona o obcích starostovi obce

odchází starosta Mgr. David - 6 členů ZO

Mgr. Marie Bürgerová všem zastupitelům i veřejnosti, přečetla z metodického doporučení z MV České republiky k činnosti územních samosprávných celků - odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce (podle právního stavu k 01. ledna 2019) - zákon pro schválení usnesení ZO o přiznání mimořádné odměny stanoví dvě speciální procesní podmínky - samostatný bod na pozvánce a samostaný bod programu a odůvodnění odměny v usnesení. Tyto podmínky dle metodiky jsou splněny a dále odměna je dána za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů. Mimořádná odměna musí být vždy řádně zdůvodněna mimořádností nebo významností úkolu s povinností uvést toto zdůvodnění každé jednotlivé odměny v souvisejícím usnesení zastupitelstva obce, kterým byla přiznána. Co je mimořádným nebo významným úkolem obce zákon blíže nestanoví, záleží na posouzení zastupitelstva obce s ohledem na místní podmínky každé obce.  

Důvodová zpráva

Předkládá místostarostka pí. Renata Mádlová

Poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi

Navrhuji udělení mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi za zajištění mimořádného finančního přínosu do rozpočtu obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David nad rámec svých povinností uvolněného člena zastupitelstva připravuje, zpracovává žádosti o dotace a v případě jejich obdržení se podílí také na jejich vyúčtování.

Konkrétně se jedná o tyto obdržené dotace

za rok 2018

248.999,-- Kč - dotace na opravu hřbitovní zdi

21.000,-- Kč – dotace na Jarmark

2.284,-- Kč - dotace na Hasiče

30.420,-- Kč – dotace na údržbu lesů – pomoc při přípravě žádosti

za rok 2019

21.000,-- Kč – dotace na Jarmark

71.280,-- Kč – dotace na vybavení hasičů

979.914,99 Kč – dotace na zateplení bytového domu Hraničná 180 – pomoc s přípravou a vyúčtováním žádosti

23.400,-- Kč – dotace na údržbu lesů – pomoc při přípravě žádosti

914.093,-- Kč – zpracování žádosti na výstavbu kanalizace

50.210,-- Kč – dotace na opravu křížku (boží muka) .

Jednalo se o dotace z Libereckého kraje, z Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra. Podával i jiné žádosti, ve kterých jsme však pro velký zájem nebyli úspěšní.

Každý rok zpracovává monitorovací zprávu v rámci udržitelnosti projektu výstavby kanalizace a vodovodu.

V roce 2019 pomáhal ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou Mgr. Janě Tomešové s přípravou a realizací projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“ na který škola obdržela dotaci ve výši 2.038.861.23 Kč. Projekt probíhal v budově základní školy, řešil modernizaci dvou odborných učeben a zároveň zajištění bezbariérovosti (schodolez a bezbariérové WC v patře, ve kterém se nové učebny nacházejí).

Návrh usnesení:

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny dle § 76 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za zajištění dotací v celkové výši 2.362.600,99 Kč uvedených v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení, dále pak za zpracování monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu výstavby kanalizace a vodovodu a také za pomoc Základní škole a Mateřské škole Janov nad Nisou při přípravě, realizaci a vyúčtování dotace na realizaci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 109 bylo schváleno

přichází starosta Mgr. David - 7 členů ZO

12) Různé a interpelace

13) Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl

zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h