Usnesení - 28.03.2018

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. března 2018

Usnesení č. 23/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku st.p.č. 587/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 24/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 923/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 25/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 898/13 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 označené dle GP č. 1295-3/2018 jako 898/15 o výměře 128 m2 MALLA GROUP s. r. o., Vnější 878/26, 141 00 Praha, IČ: 24681172 za cenu 46. 464,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 26/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 56/29 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 245 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1298-30/2018 jako 56/45 o výměře 118 m2 panu J.K. Janov nad Nisou za cenu 42. 834,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 27/2018

ZO Janov nad Nisou nesouhlasí s úmístěním reklamní plochy na objektu bývalé hasičské zbrojnice v Loučné nad Nisou.

Usnesení č. 28/2018

ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na změnu platného ÚP obce Janov nad Nisou, předložený spolkem Reichenberg z.s.

Usnesení č. 29/2018 - dotace

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2018 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 6.667,- Kč
R.F. Janov nad Nisou Letecký den 5.000,- Kč
M.S. Janov nad Nisou 1973 Čarodějnice 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 12.5. 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 13.10. 7.333,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

Usnesení č. 30/2018

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2018 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

a) rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 70 17 500 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 129 30 000 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 34 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 53 15 000 Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 31/2018

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.875,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 32/2018

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2018.

OdPa Pol
P 4111 22.000 98008 volby
V 6118 5029 14.150 98008 volby
V 6118 5139 1.101 98008 volby
V 6118 5175 1.584 98008 volby
V 6118 5169 5.165 98008 volby
V 6402 5364 4.433 vratka za volby 2017
V 6171 5169 - 4.433
V 2293 5323 - 125.000 doprava - oprava §
V 2292 5323 125.000
V 2293 5329 - 865.000 doprava - oprava §
V 2292 5329 865.000
P 1122 474.620 DPPO
V 6409 5365 474.620 DPPO
V 3399 5194 40.000 ocenění
V 6171 6121 - 40.000

Příjem celkem: 496.620

Výdej celkem: 496.620

Usnesení č. 33/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 34/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje Mgr. Marii Bürgrovou a pana Pavla Khaila za členy školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h