Zápis - 30.01.2013

Zápis z  1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. ledna 2013

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK, Petr Kordač, Mgr. Adam KULICH,Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal  SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven:

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Ing. Radek Jelínek, Ing. Jan Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Martin Líbal - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Olgu  Hatašovou-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Hatašová byla schválena druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Mgr. Adama Kulicha  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Michala Surkova  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Surkov byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 19. prosince 2012 p. Michal Surkov a p. Petr Kordač také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění s tím, že bod č. 2 se bude projednávat až přijde Ing. Jelínek

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Schválení rozpočtu na rok 2013, rozpočtové změny za rok 2012 
  3. Prodej majetku obce
  4. Program prevence kriminality v roce 2013
  5. Program rozvoje obce Janov nad Nisou
  6. Stížnost proti závěrům šetření Kontrolního výboru
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

- v 17.10 hodin přichází Ing. Zelenka – 8 členů ZO

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen (chybí p. Jelínek)

3. Prodej majetku obce

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1337/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1018-1598/2010) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 9.680,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1337/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1018-1598/2010) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 9.680,- Kč včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen (chybí p. Jelínek)

4. Program prevence kriminality v roce 2013

- pan starosta sděluje zastupitelům že obce Janov nad Nisou a Bedřichov mají v současné době kamerový systém, vzhledem k tomu, že MV ČR vyhlásilo dotační titul i na rozšíření kamerového systému byla připravena žádost do programu Prevence kriminality v roce 2013, jedná se o rozšíření stávajícího kamerového systému a žádost se odevzdává do 15. 2. 2013 na MV ČR, součást žádosti je souhlas obce s realizací preventivních aktivit v rámci programu Prevence kriminality v roce 2013 a zřízení pracovní skupiny, náklady na akci nebudou větší, než 350.000,- Kč (víc není uznatelný náklad), vlastní spoluúčast obce je ve výši min. 10 %,  vlastní rozšíření je pořízení mobilního kamerového bodu

- navržení členové jsou: manažer prevence kriminality Aleš Fiala - strážník Obecní policie Janov nad Nisou, Lukáš Ruth - vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Jablonec nad Nisou – Mšeno, Vratislav Lelek - strážník Obecní policie Janov nad Nisou, Daniel David - starosta obce Janov nad Nisou, Petr Šmaus - starosta obce Bedřichov

- zastupitelé s návrhem členů souhlasí

- v 17.25 hodin přichází Ing. Jelínek – 9 členů ZO

- Mgr. David dává zastupitelům na zvážení zda se bude žádat o jednu či dvě mobilní kamery – zastupitelé souhlasí s pořízením dvou mobilních kamer

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce zřizuje v rámci zajištění institucionálních předpokladů k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013 pracovní skupinu prevence kriminality v následujícím složení: manažer prevence kriminality Aleš Fiala - strážník obecní policie Janov nad Nisou, Lukáš Ruth - vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Jablonec nad Nisou – Mšeno, Vratislav Lelek - strážník obecní policie Janov nad Nisou, Daniel David - starosta obce Janov nad Nisou, Petr Šmaus - starosta obce Bedřichov.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o financování projektu situační prevence v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 pro obec Janov nad Nisou. Název projektu: „Janov nad Nisou – kamera“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje Program prevence kriminality v roce 2013 pro obec Janov nad Nisou a souhlasí se spoluúčastí ve výši min. 10 % na realizaci tohoto programu i jednotlivých dílčích projektů.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje Plán preventivních aktivit obce Janov nad Nisou na léta 2013-2014.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2013, rozpočtové změny za rok 2012

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2013 tak, jak jej připravil na svém jednání Finanční výbor v čele s předsedou Ing. Radkem Jelínkem, který okomentoval jednotlivé položky

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 4.009.120,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 21.005.720,- Kč a na výdajích 21.005.720,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p starosta informuje zastupitele, že dne 22. 12. 2012 proběhla rozpočtová změna za rok 2012 a to: dotace na prezidentské volby

P

4111

1.000,-

98008

V

6115

5169

1.000,-

98008

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce  Janov nad Nisou bere na vědomí rozpočtovou změnu za rok 2012 – dotace na prezidentské volby

P

4111

1.000,-

98008

V

6115

5169

1.000,-

98008

a o svém návrhu dává hlasovat.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Program rozvoje obce Janov nad Nisou

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že obec Janov nad Nisou doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná

- dále mluví o tom, že zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Janov nad Nisou důležité zejména z důvodu:

- dále Mgr. David informuje, že v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce, a z důvodů výše uvedených zpracuje obec Janov nad Nisou vlastní program rozvoje obce

- obec Janov nad Nisou se proto připojila k projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Elektronická metodická podpora plánování obcí“ - globálním cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky a projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti

Specifickými cíli projektu jsou:

(podrobné informace o projektu jsou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu)

- v rámci tohoto projektu bude zdarma a metodickou expertní podporou zpracován program rozvoje obce Janov nad Nisou dle následujících parametrů:

1. způsob zpracování

2. metodika zpracování

3. realizační tým

4. existence a složení pracovní skupiny (PS)

5. zapojení veřejnosti

6. harmonogram

- rámcový harmonogram:

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce Janov nad Nisou;

b) schvaluje způsob zpracování Programu rozvoj obce vlastními silami pod metodickým  vedením externího zpracovatele Ministerstva pro místní rozvoj;

c) schvaluje metodický postup zpracování, včetně navrženého harmonogramu dle důvodové  zprávy;

d) schvaluje zřízení pracovní skupiny dle důvodové zprávy, včetně navrženého personálního  složení: Mgr. Daniel David, Ing. Radek Jelínek, Ing. Jan Zelenka, p. David Jelínek,  p. Josef Hanzlovič,  p. Pavel Khail a pí. Renata Mádlová

e) ukládá starostovi obce:

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Stížnost proti závěrům šetření Kontrolního výboru

- Mgr. David předkládá zastupitelům stížnost pana Křůmala ze dne 24. 12. 2012 – „Proti závěrům Kontrolního výboru ze dne 1. 11. 2012, které se týkalo naší stížnosti na možné porušování zákonů ze strany obce Janov nad Nisou podáváme stížnost jako opravný prostředek dle zák. 106/1999 Sb.“

- dle starosty se Kontrolní výbor zabýval věcí dostatečně a nestraně

- Ing. Jelínek  navrhuje věcí se již déle nezabývat a plně souhlasí s výsledkem Kontrolního výboru

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se závěry šetření Kontrolního výboru ze dne 1. 11. 2012.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále Mgr. David předkládá zastupitelům “dopis” p. Křůmala “Trestní oznámení na neznámého pachatele ve smyslu možného porušení § 256 zák. č. 40/2009 Sb (trestní zákoník)” a sděluje, že mimo jiné byla obci také doručena kopie stížnosti na porušení zákona,  kterou p. Křůmal zaslal na Krajský úřad Liberckého kraje, Správnímu odboru, oddělení přestupků a voleb – jedná se o prodej studny na ppč. 1488 k. ú. Loučná n. N.

-  MV ČR Odbor dozoru si po té od obce vyžádalo veškeré podklady k této věci, které jí byly odeslány

- celá věc byla konzultována s právníkem obce

- Ing. Jelínek konstatuje, že žádost není podle zákona o přístupu k informacím 

- Ing. Zelenka konstatuje, že v prodeji studny Zastupitelstvo obce Janov n. N. na základě “Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou” upřednostilo dva zájemce, kteří studnu používají a dle jeho názoru toto bylo v pořádku

- zastupitelé obce berou na vědomí, že byli seznámeni s obsahem dopisu pana Křůmala ze dne 12. 1. 2013

7. Různé a interpelace

- starosta informuje o schůzce s Českou poštou, s. p. a sděluje přítomným občanům a zastupitelům, že pobočka pošty v Janově n. N. bude mít  od 1. 3. 2013 změnu otevíracích hodin pro veřejnost a to pondělí až pátek od 12.00 do 16.00 hodin

- Ing. Radek Jelínek informuje přítomné o konání volejbalového plesu, který bude  9. 2. 2013 od 20.00 hodin

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.05 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Martin Líbal, Ing. Olga Hatašová

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h