Zápis - 27.05.2020

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. května 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2019

4) Dotační fond-Volnočasové aktivity 2. kolo

5) Obecně závazná vyhláška 1/2020

6) Územní působnost obce v MAS Podještědí

7) Různé

8) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Směna pozemků mezi - Obcí Janov nad Nisou - a manželi panem J. G. a paní N. S.G. - část pozemku 1620/1- ostatní plocha o celkové výměře 8 167 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1620/3 o výměře 1 584 m2

v majetku Obce Janov nad Nisou

za

v majetku manželů J. G. a paní N. S.G.

Zveřejněno bylo od 5. 5. 2020 do 20. 5. 2020

 1. Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov na Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a manželi J. G. a paní N. S.G. takto:

  • část pozemku 1620/1- ostatní plocha o celkové výměře 8 167 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1620/3 o výměře 1 584 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou

  za

  • pozemek stpč. 579 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 150 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

  • část pozemku ppč. 1610/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 2 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1610/2 o výměře 1 205 m2

  • část pozemku ppč. 1610/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 840 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1610/9 o výměře 221 m2

  • část pozemku stpč. 368/1 -zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 900 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1804 o výměře 8 m2 v majetku manželů J. G. a paní N. S.G.

 2. Účastníci shodně konstatují, že ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné. Po provedení směny budou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 43 bylo schváleno

* Návrh směny pozemků:

za

Zájemci: D. G.

P. H.

za

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 44 bylo schváleno

* Žádost na odkoupení (nebo pronájem- pacht) pozemků: v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: J. M. a M. H., Koně v Jizerkách s.r.o., Hrabětice 34, 468 11 Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise nedoporučuje prodej pozemků. Doporučuje pacht.

* Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro zřízení stavby „Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisou u č.p. 189, Janov nad Nisou“ mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 45 bylo schváleno

* Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov nad Nisou“ a zároveň k částečnému zastavění trvalou stavbou, tj. stavbou lávky- mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 46 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2019.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 47 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 48 bylo schváleno

4. Dotační fond-Volnočasové aktivity 2. kolo

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 49 bylo schváleno

5. Obecně závazná vyhláška 1/2020

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 50 bylo schváleno

6. Územní působnost obce v MAS Podještědí

- Usnesení č. 51 bylo schváleno

7. Různé

8. Závěr

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová pí. Vendula Pospíšilová

zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h