Usnesení - 30.04.2008

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. dubna 2008

Usnesení č. 36/2008

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zřízení Obecní policie.

Usnesení č. 37/2008

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o podrobnostech stejnokroje strážníků Obecní policie Janov nad Nisou.

Usnesení č. 38/2008

ZO pověřuje starostu přípravou veřejnoprávní smlouvy s obcí Bedřichov a vypsáním a provedením výběrového řízení na místo dvou strážníků Obecní policie.

Usnesení č. 39/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 519/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 352 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny ) a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/ m2.

Usnesení č. 40/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 100/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 496 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha ) a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/ m2.

Usnesení č. 41/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje částí ppč. 598/3 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1741 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2 a 598/6 o výměře 93 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

Usnesení č. 42/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 815 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 106 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny ) a ppč. 817/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 261m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny) manželům MUDr. Martinu Machurovi, trvale bytem Průmyslová 2149/15 Jablonec nad Nisou a Lee Machurové, trvale bytem Na Hranici 2495/5, Jablonec nad Nisou za cenu 37. 801,- Kč.

Usnesení č. 43/2008

ZO souhlasí se změnou hranice katastrálního území, resp. změnou hranice obcí dle geometrického plánu č. 907-135/2007 vyhotoveného dne 16. 1. 2008 ing. Alenou Vítovou.

Usnesení č. 44/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1386 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č.916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 45/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1594 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č.916-750/2007 jako 588/12 o výměře 1445 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 46/2008

ZO souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 v objektu č. p. 439 v Janově nad Nisou paní Blance Maturové, trvale bytem Janov nad Nisou 439 za celkovou cenu 200.100,- Kč.

Usnesení č. 47/2008

ZO souhlasí s narovnáním ve výši 17. 850,- Kč¨ve věci soudního řízení vedeném u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod č. j. 5c130/2000 žalobců: Viléma Búrgera, Josefa Douši, Lýdie Doušové, Vladimíra Kofroně a Hany Kofroňové proti obci Janov nad Nisou o určení, že žalobci jsou oprávněnými osobami, podle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů a to k ppč. 872/46 v k. ú. Hraničná n. N. Tato částka bude vyplacena žalobcům pokud přistoupí na ukončení soudního sporu ve věci.

Usnesení č. 48/2008

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) označených novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2 manželům Dagmar Městkové trvale bytem Janov nad Nisou 319 a Jaroslavu Městkovi, trvale bytem Bellušova 1817/33, Praha 13 za cenu 406. 850,- Kč.

Usnesení č. 49/2008

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 50/2008

ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej části ppč.1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha), označené novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 2.241 m2 s minimální kupní cenou 1. 154. 115,- Kč. Termín dodání obálek do 25. 5. 2008 do 10,00 hodin.

Usnesení č. 51/2008

ZO souhlasí s financováním části kanalizačního řadu pod komunikací ppč. 1346/1 k. ú. Janov nad Nisou za předpokladu převedení této části po kolaudačním řízení do majetku Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 52/2008

ZO souhlasí se zřízením Obecního informačního centra v objektu čp. 114 v Janově nad Nisou a s poskytováním příspěvku 4.000,- Kč měsíčně na jeho provoz po dobu 1 roku s následným vyhodnocením.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h