Usnesení - 23.02.2011

Usnesní z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 23. února  2011

Usnesení č. 11/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/2 o výměře 31 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/9 o výměře 31 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 13/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 14/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou  o celkové výměře 1329 m2  - zahrada - označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2 panu  L. V., bytem ... za cenu 77.765 Kč.

Usnesení č. 15/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  48/7  k. ú. Janov n. N. o výměře 32 m2 - zahrada - paní H, Z., bytem ... za cenu 6. 592,- Kč.

Usnesení č. 16/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu

1. 290.000,- Kč + složení kauce 300.000,- Kč na to že rekonstrukce objektu proběhne do 3 let od uzavření kupní smlouvy

Usnesení č. 17/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na objekt čp. 517 na stpč. 546 k. ú. Janov n. N. + stpč. 546 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2 k. ú. Janov n. N. včetně garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov n. N. + stpč. 574/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 18/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2010 ve výši 8,66 Kč/m3 s DPH (  7,88,- Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2010 ve výši  32,13 Kč/m3 s DPH ( 29,21,- Kč /m3 bez DPH).

Usnesení č. 19/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2011 ve výši vodné 9,-  Kč/m3 a stočné 33,- Kč/m3.

Usnesení č. 20/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou - dotace na úroky za rok 2011" do Grantového fondu - Program obnovy venkova - program č. 17 ve výši 660.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu  vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Usnesení č. 21/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci „Programu obnovy vesnice” pro rok 2011

Usnesení č. 22/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s připojením obce Janov nad Nisou ke komunitnímu plánování sociálních služeb města Jablonce nad Nisou a pověřuje Mgr. Simonu Hruškovou, odborného koordinátora komunitního plánování pro ORP Jablonec nad Nisou, zastupováním obce v Řídící skupině komunitního plánování.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h