Usnesení 26.05.2010

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. května 2010

Usnesení č. 40/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 376/5  k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1410 m2 - trvalý travní porost  a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 41/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku ppč. 1329/1 k. ú. Janov n. N.- ostatní plocha o celkové výměře  385 m2  - označených dle GP č. 1005-30B/2010 jako 1329/10 o výměře 144 m2 a 1329/1 o výměře 241 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 .

Usnesení č. 42/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N.- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 a ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N.- zahrada o výměře 69 m2 paní Danušce Leksové, Pražská 79, Jablonec nad Nisou za cenu 84.203,- Kč.

Usnesení č. 43/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se  směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o. s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 1001-7726/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2  a stpč.  776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 44/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem nezpevněné komunikace na pozemku ppč. 320/12 k. ú. Janov nad Nisou od PF ČR.

Usnesení č. 45/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2010 - 2014 na 9 členů.

Usnesení č. 46/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na V. školním společenském plese, který se konal dne 26. 3. 2010 ku příležitosti Dne učitelů.

Usnesení č. 47/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s neprodloužením nájmu parkoviště u kapličky v Hraběticích p. Josefu Hanzlovičovi.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h