Zápis - 27.06.2018

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. června 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,03 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

v 17, 05 přichází p. Surkov – 7 členů

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena členkou návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrolausnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu

  2. Termíny ZO na druhé pololetí roku 2018 – 5. 9. 2018

  3. Prodej majetku obce

  4. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou – 2. kolo

  5. Rozpočtové změny

  6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny ZO na druhé pololetí roku 2018 5. 9. 2018

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-Usnesení č. 56 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

v 17, 12 přichází Mgr. Bürgerová – 8 členů

Návrh prodeje části pozemku ppč. 577/1 - ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 309-150/2018 jako 577/42 o výměře 593 m2

Zájemci: V. a A. N., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat GP a navrhuje minimální kupní cenu takto: zastavitelná část 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši, nezastavitelná část 100,- Kč/m2.

-navržená jistina 16.055,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 57 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 347/1 – ostatní plocha o celkové výměře 12 067 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1296-4/2018 jako 347/8 o výměře 259 m2

Zájemce: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, jelikož na dotčeném pozemku se nachází stavba silnice III/29035 ve vlastnictví Libereckého kraje. Na základě Dodatku k Výzvě č. 2 MF se mění ceny – majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi III. třídy - na max. 60,-Kč/m2.

Zveřejnění prodeje: od 4. 6. 2018 do 19. 6. 2018

hlasování: PRO 4 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

(Macháčková,Kulich,Bürgerová,Mlejnek) (David,Jansa,Mádlová,Surkov)

-Usnesení nebylo schváleno

hlasování: PRO 4 PROTI 4 ZDRŽEL SE 0

(David,Jansa,Mádlová,Surkov) (Macháčková,Kulich,Bürgerová,Mlejnek)

-Usnesení nebylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 666/2 – trvalý travní porost o výměře 234 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:

hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(David, Macháčková)

-Usnesení č. 58 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 397 m2 označené dle GP č. 311-52/2018 jako 1483/4 o výměře 170 m2.

Zájemce: T. B., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej části pozemku a navrhuje nechat vypracovat GP a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 59 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou – 2. kolo

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Český svaz žen Janov n. N. Janov nad Nisou 520 Návštěva Senátu PČR 4.750,- Kč
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Český svaz žen Janov n. N. Janov nad Nisou 520 Návštěva Senátu PČR 4.750,- Kč
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 60 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření :

OdPa Pol ÚZ
P 4116 248999 29027 dotace na hřbitov
V 6171 5169 248999 29027 oprava hřbitovní zdi
V 3319 5139 - 40000 oprava položky
V 3319 5194 40000 oprava položky
P 4121 30000 Bedřichov-na hasiče
V 5512 5169 30000 Bedřichov-na hasiče

Příjem celkem : 278.999

Výdej celkem: 278.999

OdPa Pol ÚZ
P 4116 248999 29027 dotace na hřbitov
V 6171 5169 248999 29027 oprava hřbitovní zdi
V 3319 5139 - 40000 oprava položky
V 3319 5194 40000 oprava položky
P 4121 30000 Bedřichov-na hasiče
V 5512 5169 30000 Bedřichov-na hasiče

Příjem celkem: 278.999

Výdej celkem: 278.999

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 61 bylo schváleno

6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2018/2019“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2018/2019“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 62 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

v 17, 52 přichází Ing. Jelínek – 9 členů

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Mgr. Adam Kulich

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h