Zápis - 25.01.2023

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 25. ledna 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová,

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. R. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z posledního zasedání ZO:

Usnesení č. 111/2022 – splněno
Usnesení č. 120/2022- trvá
Usnesení č. 112/2022 – splněno
Usnesení č. 121/2022- trvá
Usnesení č. 113/2022 - trvá
Usnesení č. 122/2022- trvá
Usnesení č. 114/2022 - trvá
Usnesení č. 123/2022 – splněno
Usnesení č. 115/2022 - trvá
Usnesení č. 124/2022 – splněno
Usnesení č. 116/2022 – splněno
Usnesení č. 125/2022 – splněno
Usnesení č. 117/2022 – splněno
Usnesení č. 126/2022 - trvá
Usnesení č. 118/2022 – splněno
Usnesení č. 127/2022 – splněno
Usnesení č. 119/2022 – splněno
Usnesení č. 128/2022 – splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení rozpočtu na rok 2023, rozpočtová změna č.6/2022

3. Majetkové operace

4. Dotační fond - podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou v roce 2023

5. Dotační fond – podpora činnosti NNO na území obce Janov nad Nisou v roce 2023

6. Podněty na změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

7. Janovská o.p.s.

8. Různé

9. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu obce na rok 2023

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 33 830 639‬ Kč‬‬‬

výdaje celkem: 52 408 012,83 Kč

financování + 18 577 373,83 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 19 577 381,83

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 usnesení č. 1 bylo schváleno

Rozpočtová změna č. 6/2022

dle usnesení č. 123/2022 (ZO pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2022. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2023) Vám dáváme na vědomí rozpočtové změny provedené v rozpočtu ještě v roce 2022.

Rozpočtové opatření:

OdPa Pol
P 1111 499.859,64 daně
P 1112 81.000,- daně
P 1121 1.050.000,- daně
P 1211 800.000,- daně
P 1334 15.000,- odnětí půdy
P 1335 -500 odnětí půdy
P 1382 140,36 VHP
P 1511 130.000,- daně
P 4116 193.497,- hasiči dotace 14004
P 4121 71.742,- policie
P 3613 2132 20.000,- nájem
P 3725 2324 53.000,- EKOKOM
P 6171 2322 50.000,- pojištění
P 6310 2141 9.000,- úroky
V 1039 5169 4.000,- lesy
V 2212 5169 50.000,- služby
V 2310 5169 11.000,- pitná voda
V 3722 5169 50.000,- odpad
V 5311 5011 23.000,- policie mzdy 5311
V 5311 5031 2.000,- policie-sociální 5311
V 5311 5032 1.500,- policie - zdr. 5311
V 5512 5021 49.088,- hasiči 14004
V 5512 5137 - 20.288,- hasiči
V 5512 5137 20.288,- hasiči 14004
V 5512 5137 5.300,- hasiči
V 5512 5156 6.284,- hasiči 14004
V 5512 5156 1.716,- hasiči
V 5512 5169 3.383,- hasiči 14004
V 5512 5169 -717 hasiči
V 5512 5171 108.742,- hasiči 14004
V 5512 5171 27.258.- hasiči
V 6112 5023 30.400,- komise a výbory
V 6112 5032 2.000,- ZP
V 6171 5139 20.000,- materiál
V 6171 5171 122.800,- opravy
V 6171 5181 3.254,- provozní záloha
V 6171 5169 - 1.776,-
V 6115 5169 1.176,-
V 6171 6121 2.451.297,-

Příjem: 2.973.739,-

Výdej: 2.973.739,-

Zastupitelé vzali na vědomí.

3. Majetkové operace

* Prodej části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 – 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou za minimální kupní cenu 5.293.000,- Kč s tím, že pozemek je zatížen věcným břemenem a bude prodáván s podmínkou dle usnesení č. 12/2016.

-Zájemci:

F. a L. R.

J. P.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 217/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 200 m2

Zájemce: K. M.

Vyjádření komise: komise doporučuje zveřejnění prodeje a navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek. Zároveň komise doporučuje oznámit prodej majitelům sousední nemovitosti.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemků: ppč. 356/20 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 254 m2, ppč. 356/15 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 65 m2 a ppč. 360/2 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 61 m2.

Zájemce: I.Š.

Vyjádření komise: komise doporučuje zveřejnění prodeje ppč. 356/15 a 356/20 a navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 5 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4005641/VB/4 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 617, 620/16, 620/21, 1353/1 a 1400 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 74/2019

Komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 6 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES/2023/GARANT mezi Obcí Janov nad Nisou (budoucí povinná), Severočeskou vodárenskou společností a.s. (budoucí oprávněná) a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o. (investor) na vedení inženýrské sítě – kanalizační řad a s ním související objekty v rámci stavby: Janov nad Nisou, silnice III/29029, sanace svahu – přeložka výtlaku kanalizace, číslo stavby JN 009 006.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 7 bylo schváleno

* Mgr. David sděluje zastupitelům, že obdržel žádost na částečný pronájem garáží č.p. 601 a oznamuje zastupitelů, že žádost o pronájem bude zveřejněna na úřední desce.

* Mgr. David se vrací k projednání dřívějšího bodu a to rozhodnutí o budoucnosti části domu č.p. 517. Obě varianty jak zbourání domu tak jeho ponechání, přinášení pro obec určité úkoly. Při bourání domu to znamená nechat vypracovat dokumentaci na demolici objektu, při zachování objektu, nechat udělat geometrický plán k oddělení pozemků a aktualizovat odhad objektu.

Po diskuzi přítomných dává Mgr. Daniel David hlasovat o obou variantách.

hlasování: PRO 2 PROTI 5 ZDRŽEL SE 2

(L. Petzová, P. Kittel) (D.David, R.Mádlová)

- usnesení č. 8 nebylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(L. Petzová, P. Kittel)

- usnesení č. 9 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a

volnočasových aktivit na území obce v roce 2023

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 10 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 11 bylo schváleno

5. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2023

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 12 bylo schváleno

6. Podněty na změny Územního plánu obce Janov nad nisou

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal R. M.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna na zastavitelnou plochu pro bydlení

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV. Pozemky se nachází ve III. zóně na hranici se IV. zónou CHKO Jizerské hory

Pořizovatel se domnívá, že z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné k zahušťování zástavby v tomto území přistupovat uváženě. Pozemek je prolukou ve stávající rozptýlené zástavbě rekreačních domů a je přístupný z veřejné komunikace (štěrková cesta). Umístění rodinného či rekreačního domu na uvažované části pozemku by nenarušilo založenou urbanistickou strukturu dané lokality dle urbanistické koncepce vyplývající z územního plánu.

Přes uvažovanou část předmětného pozemku je navržená trasa veřejného vodovodu, která by ale umožnila umístění stavby rodinného domu. Předmětnou část pozemku limituje také vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma, vedení NN el. energie a ochranného pásma lesa. Dá se předpokládat, že i přes uvedené limity by umístění rodinného domu bylo z hlediska urbanistického řešení, funkčního využití a prostorových podmínek možné.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Předložený návrh bude prověřen Změnou č. 1 Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 13 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatelé o změnu:

Návrh podala D. M.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Loučná nad Nisou

Důvod změny:

Změna funkčního využití pozemku p.č. 1366/2 v k.ú. Loučná n.N. z důvodu přestavby a dostavby povoleného rodinného domu

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Loučná nad Nisou je nezastavitelnou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití předmětného pozemku z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochu obytnou - bydlení v rodinných domech – BV.

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018.

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 2.11.2022 s požadavkem, aby změna územního plánu byla projednána zkráceným způsobem. Návrh na změnu územního plánu však neobsahoval veškeré náležitosti, které ukládá stavební zákon pro zahájení změny zkráceným způsobem. Pořizovatel tedy vyzval žadatelku dopisem č.j. 96769/2022 ze dne 24.11.2022 k doplnění náležitostí návrhu dle § 55a odst. 2 stavebního zákona, který zkrácený postup pořizování územního plánu řeší. Žadatelka od návrhu na pořízení změny zkráceným způsobem dopisem č.j. 1023/2022 ze dne 14.12.2022 odstoupila.

Pořizovatel uvádí, že část pozemku p.č.1366/2 v k.ú. Loučná nad Nisou byla 1. změnou dříve platného Územního plánu obce Janov nad Nisou v r. 2005 zařazena mezi zastavitelné Plochy bydlení a ubytování, rodinné a rekreační domy. Situace změny je uvedena v příloze. Stavebním úřadem MěÚ Jablonec nad Nisou byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. 58092/2008 ze dne 10.6.2008 a rozhodnutím č.j. 78564/2010 ze dne 24.8.2010 byla povolena změna v umístění této stavby rodinného domu. V procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou došlo mylně k vypuštění předmětného pozemku ze zastavitelných ploch pro bydlení. Tehdejší vlastník pozemku neuplatnil ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu námitku a Územní plán Janov nad Nisou byl v této podobě Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán.

Současný stav umožňuje stavbu provést i v ploše nezastavitelné NS dle platného rozhodnutí stavebního úřadu. Stávající majitelka však nemůže provést změny stavby dle jejích představ, žádá o změnu územního plánu a narovnání situace opětovným vymezením zastavitelné plochy v kategorii Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BV.

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit s tím, že změna územního plánu bude projednána v rámci Změny č. 1 Územního plánu Janov nad Nisou. Ta bude zahájena nejpozději na základě zpracované Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 14 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatel o změnu:

B. Š.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 365/1 a st.p.č. 97 v k.ú. Hraničná nad Nisou

Důvod změny:

Změna části pozemku p.č. 365/1 a st.p.č. 97 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelnou

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Část pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění. Část pozemku p.č. 365/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou přírodní NP (lokální biocentrum LBC-25).

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelnou plochu.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

Žadatel navrhuje změnu části pozemku p.č. 365/1 a st.p.č. 97 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelnou plochu o výměře stavebního pozemku cca 1250 m2.

V této části území se jako adekvátní kategorie jeví Plocha obytná – bydlení v rodinných domech BV. Navržená plocha dle předložené situace navazuje na zastavěné území a v současné době se jedná o přechodové pásmo mezi plochami přírodními lokálního biocentra LBC-25 se zvýšenou ochranou přírody a krajiny a plochami pro bydlení.

Pořizovatel uvádí, že pozemek se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory, s přístupem z veřejné komunikace v návaznosti na zastavěné území rodinnými domy. Z urbanistického hlediska a prostorových podmínek se navržená plocha jeví jako vhodná k výstavbě rodinného domu. Uvažovanou plochu však významně limituje vedení VTL plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma, které omezují výstavbu na téměř celé uvažované ploše.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou neschválit z důvodu existujících limitů v území.

Pokud se přesto zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, aby bylo možné návrh do změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(p. Pavel Kittel)

- usnesení č. 15 bylo schváleno

7. Janovská o.p.s.

Navržen je JUDr. Jiří Kunce, který je aktivním sportovcem, vede oddíl kruhového tréninku a prostředí Janovské sokolovny dobře zná.

Zároveň navrhuji jmenovat členem správní rady s účinností od 30.4.2023 opakovaně Petra Nováka na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou neboť mu končí jeho tříleté funkční období.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 16 bylo schváleno

8. Různé

9. Závěr

V 18.10 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Vendula Pospíšilová, Ing. Radek Jelínek

Zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h