Zápis - 25.05.2016

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. května 2016

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Bürgerovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Bürgerová  byla  zvolena  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova– přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David sděluje, že byly dodány připomínky od ing. Mlejnka

- Mgr. David konstatuje, že zapisovatelka vypracovala zápis z jednání ZO dne 27. 4. 2016 v souladu se schváleným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Janov nad Nisou a v souladu s Jednacím řádem ZO upozornila zastupitele p. Mlejnka, jakým způsobem má podat námitky k zápisu z jednání ZO ze dne 27. 4. 2016.

- Mgr. David se ptá zastupitelů, kdo je pro, aby připomínky, které nebyly dodány písemně, nebyly v zápise zaznamenány

hlasování: PRO  6 PROTI 3 ZDRŽEL 0

(proti Bürgerová, Mlejnek, Kulich)

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

- Mgr. Bürgerová upozorňuje, že zápis byl ověřovateli zaslán až 5. 5. 2016. Přitom zápis se vyhotovuje do 10 dní po skončení zasedání zastupitelstva – což byl termín 7. 5. 2016. Ověřovatel 5. 5. 2016 upozornil, že v zápise dost věcí chybí.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
 2. Změna jednacího řádu
 3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2015
 4. Smlouva o závazku veřejné služby s DPMLJ
 5. Oprava mostu u čp. 391
 6. Prodej majetku obce
 7. Žádosti o dotace z rozpočtu obce Janov n. N.
 8. Narovnání a usazení patníků
 9. Nákup traktoru
 10. Bezplatný převod pozemků
 11. Různé a interpelace
 12. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Změna jednacího řádu

- Ing. Mlejnek a Mgr. Bürgerová sdělují, že již podruhé za sebou se stalo, že zápis ZO je neúplný a jsou v něm vynechány příspěvky některých zastupitelů – moje a p. Bürgerové. Na tuto skutečnost jsme při 4. zasedání ZO upozornili. Přesto zápis ze 4. ZO byl opět neúplný a některé naše příspěvky zapisovatelka nezapsala. Jako ověřovatel zápisu ze 4. ZO jsem na tuto skutečnost upozornil a oznámil jsem, že zápis doplním. Zapisovatelka paní Jelínková nejenže odmítla zápis doplnit, ale tvrdila, že to, co jsem doplnil, na ZO nezaznělo. Navíc zřejmě ani neinformovala své nadřízené o tom, že zápis není úplný, protože starosta a místostarostka zápis ze 4. ZO podepsali, přestože jsem upozornil, že není v pořádku. Když jsem se proti jejímu jednání ohradil,zapisovatelka mi vyhrožovala. Toto nepovažuji za vhodné jednání zaměstnance obecního úřadu vůči zastupiteli při výkonu jeho veřejné funkce. (Naši komunikaci přikládám.) Zapisovatelka není kompetentní k rozhodování o tom, co bude a nebude v zápise ze zasedání ZO.

- Ing. Mlejnek navrhuje, aby byl z jednání pořizován audiozáznam, aby se napříště vyhnuli dohadům.

Dále navrhuje, aby byl zápis ověřovatelům předkládán dříve (nyní byl vyhotoven 8.den po zasedání ZO), aby měli dostatek času na kontrolu. V jednacím řádu je postup pro ověřování a podepisování zápisu nejednoznačný. Lhůta pro vypracování zápisu je 10 dní, ale už se zde nehovoří o lhůtě pro ověření, podpisy. Chápal jsem ho tak, že pro změny v zápise platí lhůta 8 dní před konáním následujícího ZO. Proto navrhuji v tomto smyslu jednací řád upravit.

- Mgr. David sděluje, že se zastupitelé musí rozhodnout, jaký záznam bude prováděn. Zda bude umístěn na webových stránkách a uchovávat se, nebo bude pořizován jen pro potřeby vypracování zápisu a bude mazán. Zda bude pořizován obrazový i zvukový záznam, nebo jen zvukový. Dále sděluje, že záznam bude muset být anonimizován pro třetí osoby, že bude muset být pořízena technika, nebo se bude záznam objednávat na klíč.

- Mgr. David se tedy dotazuje, kdo je pro, aby se pořizoval videozáznam

hlasování: PRO  4 PROTI  4 ZDRŽEL  SE  1

(proti Kulich, Mádlová, Jansa, Zelenka)

(zdržel se Jelínek)

- Mgr. David se dotazuje, kdo je pro, aby se pořizoval veřejný zvukový záznam

hlasování: PRO  3 PROTI  4 ZDRŽEL  SE  2

(proti Kulich, Mádlová, Jansa, Zelenka )

(zdržel se Jelínek, Surkov)

- Mgr. David tedy konstatuje, že jednání zastupitelstva obce se nebude nahrávat a když bude někdo chtít, aby bylo něco v zápise zaznamenáno, dá to písemně, nebo v průběhu jednání napíše. Pokud bude chtít, přeruší se jednání, aby mohl v klidu zapsat svou poznámku.

3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2015

- Mgr. David dává slovo  Ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek informuje, že FV dne 19. 4. 2016 na svém zasedání projednal Závěrečný účet obce za rok 2015 a hospodaření v loňském roce a konstatoval, že nedošlo k významnému překročení či nenaplnění prostředků vůči rozpočtu. FV proto doporučuje zastupitelstvu Závěrečný účet obce roku 2015 schválit bez výhrad

- FV se seznámil i se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2015 , FV doporučuje zastupitelstvu zprávu schválit se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny   žádné vážné chyby a nedostatky

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 36 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2015.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 37 bylo schváleno

4. Smlouva o závazku veřejné služby s DPMLJ

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. podal žádost o vyjádření o jednoznačném úmyslu uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ na navazující období po 31. 12. 2019 – kdy pozbývá platnosti  stávající Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

- bere na vědomí informaci o snaze Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ) žádat o podporu v rámci specifického cíle 1.2 ROP v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Telematika pro veřejnou dopravu“ (ve specifikaci v důvodové zprávě);

- schvalujev kontextu s tímto projektem DPMLJ úmysl financování dopravní obslužnosti zajišťované DPMLJ jako vnitřním provozovatelem s účinností od 1. 1. 2020 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a to na dobu deseti let, minimálně za podmínek a v rozsahu dopravní obslužnosti zajišťované smluvně tímto podnikem pro svazek obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka pro rok 2016;

- ukládá starostovi obce Janov nad Nisou, deklarovat tento úmysl  ve svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka pro rok 2016 a hlasovat v orgánech sdružení v kontextu s tímto úmyslem.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  2

- Usnesení č. 38 bylo schváleno (zdržel se Mlejnek, Bürgerová)

5. Oprava mostu u č. p.  391

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že jim v materiálech předložil Mimořádnou mostní prohlídku mostu u čp. 391 ( jde o most na MK okolo Berkovy louky u p. Kosiny) Projekční cena na opravu mostu je 437 tis. Kč včetně DPH. V současné době probíhá nacenění výkazu výměr doporučenou firmou (hned jak bude hotový zašle všem zastupitelům). Vzhledem k havarijnímu stavu mostu navrhuje Mgr. David vyčlenit prostředky v rozpočtu a zahájit opravu mostu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje opravu a rozpočtové opatření na opravu mostu u čp. 391

 OdPaPol  
V 2212 5171 + 440.000,- oprava mostu u čp. 391
V 6171 6121 - 440.000,-  

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 39 bylo schváleno

6. Prodej majetku obce

* Žádost o prodej pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2

- Zájemce: H. a  J. R.,  Jablonec nad Nisou

- Věcné břemeno zapsáno

- Navržená cena 500,- Kč/m2, jistina 25.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  včetně zřízeného věcného břemene (1. - nezřídit stavbu pro rekreaci nebo ubytovací zařízení, 2. - pozemek, jeho součást, včetně stavby neužívat pro účely poskytování ubytovacích služeb) a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  7 PROTI  1 ZDRŽEL  SE  1

- Usnesení č. 40 bylo schváleno (proti Mlejnek) (zdržel se Bürgerová)

* Žádost o prodej části pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou za zvýhodněnou cenu 20.000,- Kč, nebo o opravu spadlé kamenné zdi na hranici pozemků ppč. 34/1 a stpč. 15/3 kj. ú. Hraničná nad Nisou

Žadatelé: manželé J. a M.  K., Janov nad Nisou

- Mgr. David konstatuje, že při prodeji pozemku za zvýhodněnou cenu by obec musela tuto cenu řádně zdůvodnit

- Ing. Zelenka navrhuje nechat vypracovat posudek, kolik by oprava zdi stála – který by pak sloužil jako důvod pro prodej za nestandartní cenu.

- Mgr. David zároveň sděluje, že by bylo třeba nechat udělat geometrický plán na rozdělení pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 41 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce nechat vypracovat odborný odhad nákladů na rekonstrukci opěrné zdi na hranici pozemků ppč. 34/1 a stpč. 15/3 k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 42 bylo schváleno

7. Žádost o dotace z rozpočtu obce Janov n. N.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že byly předloženy dvě žádosti o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou. Žádosti podali:

1) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. - žádost o příspěvek ve výši 16.873,- Kč na komplexní terénní sociální služby občanům s těžkým zdravotním postižením a seniorům v Janově nad Nisou

2) Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – žádost o příspěvek ve výši 10.000,- Kč – na obnovu návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 16.873,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., se sídlem Zahradní 415/10, 460 01  Liberec XI.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 43 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč pro Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor., se sídlem Vaňurova 465/20, 460 01  Liberec 3.

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  1

- Usnesení č. 44 bylo schváleno (zdržel se Zelenka)

8. Narovnání a usazení patníků

- Ing. Mlejnek sděluje, že patníky, které lemují obecní silnice, jsou často částečně nebo úplně vyvrácené. Pohled na ně je deprimující a vypovídá o vztahu obce ke svému okolí a svěřenému majetku. Příklad krásně srovnaných patníků u silnice můžeme najít v Albrechticích.

 - Mgr. David do příštího zasedání ZO připraví bod jednání „Narovnání patníků“ do kterého zjistí způsob (technologii), kterou se patníky rovnají a cenu 

9. Nákup traktoru

- Ing. Mlejnek sděluje, že na minulém zasedání se dozvěděli, že finanční výbor doporučil uvolnit prostředky na koupi (financování) multikáry ve výši 1,3-2 mil. Kč.

Dle jeho názoru a názoru Mgr. Bürgerové multikára požadavky obce na  letní a zimní údržbu splňuje pouze částečně a vhodnějším řešením je nákup traktoru s příslušenstvím. Toto potvrdila i konzultace s p. Hladkým, který léta s podobnou technikou pracuje a je tedy dle našeho názoru odborníkem, velmi dobře zná současné technologie a také potřeby obce.

- dále Ing. Mlejnek sděluje, že pro představu navštívili prodejce a požádali o přibližnou cenovou nabídku. Ta sestává z traktoru Zetor Proxima 100 jako základ a níže uvedeného příslušenství:

Zimní údržba:

Přední tříbodový hřídel, přední tříbodový závěs, sněhová radlice šípová (s podpěrnými koly), sypač

Letní údržba:

Mulčovač (příkopy, louky), návěs, přední nakladač, lopata, paletizační vidle

Cena traktoru s tímto příslušenstvím je cca 1,7 mil. Kč bez DPH. Na pořízení traktoru je možné získat dotaci.

S touto mechanizací může obec provádět práce, které zadává externím firmám (zimní a letní údržbu silnic, travních porostů apod.) a za které vydává nemalé prostředky. Ušetřené prostředky zaplatí náklady spojené s koupí a obec může také nabídnout služby obyvatelům (odvozy, nakládání, čištění parkovišť -vyklízení sněhu, vyprošťování, práce v lese apod.).

Možnosti této technologie mnohonásobně převyšují možnosti multikáry při stejné cenové relaci. Prodejce traktoru nabídnul i různé způsoby financování.

- Ing. Mlejnek dává návrh usnesení: Pověřit starostu vyhlášením výběrového řízení na pořízení traktoru s potřebným příslušenstvím.

  hlasování: PRO  2 PROTI  6 ZDRŽEL  SE  1

(proti David, Jelínek, Kulich, Mádlová, Surkov, Zelenka)

(zdržel se Jansa)

- Usnesení nebylo schváleno

- Mgr. David sděluje, že na minulém zasedání ZO byli zastupitelé informováni o stavu obecního vozidla „multikáry“. V materiálech na dnešní zasedání byl i materiál předkladatelů Ing. Petra Mlejnka a Mgr. Marie Bürgerové na nákup traktoru.

Při zjišťování cenových nabídek na vozidlo „typu multikára“ se cenová relace pohybuje od 1,411.000,- Kč bez DPH v provedení s hydraulickým okruhem. (v příloze naleznete cenové nabídky). Dále po konzultaci s panem Jansou jsme ještě zjišťovali situaci na trhu s motorovými auty kategorie N1 s třístranným sklápěčem ve verzi 4x4 (cenová nabídka opět v příloze). Zde začíná cena na 628.000,- Kč bez DPH + 125.000,- bez DPH za sklápěč.

- Mgr. David  vysvětluje zastupitelům, k čemu se ve většině případů stávající vozidlo multikára využívá.

- svoz nepořádku, který se vyskytne na katastru obce,

- dovoz a odvoz materiálu jak pro obec tak pro občany,

- svoz bioodpadu z pozemků obce

- v zimním období posypový materiál

- Dle názoru Mgr. Davida pro stávající potřeby obce je z finančního hlediska nejpřijatelnější varianta motorové auto kategorie N1 s třístranným sklápěčem. Vozidlo typu multikára by byl nejpraktičtější (lze dokoupit různé nástavby dle potřeby), ale je již finančně dražší a v případě nákupu traktoru je můj názor, že stejně potřebujeme ještě některou z výše uvedených variant. 

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s nákupem nákladního auta kategorie N1 s třístranným sklápěčem a pohonem 4x4

hlasování: PRO  7 PROTI  2 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 45 bylo schváleno (proti Mlejnek, Bürgerová)

- Mgr. David zajistí nabídky na vozidla a pošle je zastupitelům.

10. Bezplatný převod pozemků

- na minulém ZO Ing. Mlejnek informoval o jednání s ředitelem KSS LK p.Růžičkou o bezplatném převodu pozemku pod obecním chodníkem v úseku kostel – p.Chvalina. P. Růžička přislíbil převod zpracovat a doporučit. Ing. Mlejnek požádal starostu, aby ve věci jednal s LK, obec by měla vlastnit pozemek pod svým chodníkem a tedy náprava současného stavu je velmi žádoucí.

Dalším důvodem je také záměr Komise péče o krajinu - součástí zmíněného pozemku je také pás, kde bývala březová alej a kde plánuje Komise výsadbu okrasných stromků. Na nejasnosti ve vlastnictví pozemku tento záměr již dříve ztroskotal.

- Ing. Mlejnek dává návrh usnesení: Pověřit starostu, aby zahájil jednání  o bezplatném převodu pozemku s Libereckým krajem.

- pí. Mádlová dává protinávrh: ZO Janov nad Nisou souhlasí se záměrem převodu pozemku od KSS LK po celkové rekonstrukci opěrné zdi.

hlasování: PRO  6 PROTI  3 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 46 bylo schváleno (proti Mlejnek, Bürgerová, Kulich)

11. Různé a interpelace

- Ing. Mlejnek a Mgr. Bürgerová sdělují, že na minulém ZO zastupitelé rozhodli, že staticky zajistí sklep kulturního domu zasypáním.

Toto řešení považujeme za nejméně vhodné a to z několika důvodů:

- na nosnou zeď, která je v současnosti přirozeně odvětrávaná volným prostorem sklepa, bude přiložena fólie, ta zapříčiní její vlhnutí, což se projeví na straně dílenských prostor

- zbavíme se tím 48 m2 sklepních prostor

- nikdo ze zastupitelů nezná cenu tohoto řešení ( prosíme starostu o doplnění)

Zdaleka nejjednodušším způsobem statického zajištění sklepa při současném zachování jeho užitných hodnot je ocelový nosník položený na vyzděné sloupky. Cena realizace je  do 100.000,- Kč.

Upozorňujeme, že zasypáním sklepa vznikne obci škoda na majetku a zastupitelé, kteří to odsouhlasili, za ni budou zodpovědní.

Žádáme, aby se o statickém zajištění sklepa znovu jednalo na příštím ZO a eventuálně revokovalo přijaté usnesení č. 34/2016.

- Ing. Jelínek namítá že na minulém zasedání ZO přečetl odstavec ze zápisu Finančního výboru z 19. 4. 2016 ( viz. zápis bod 1 v různém), ve kterém členy ZO informoval o rozpočtu zabezpečení sklepa (cca 180 tis. Kč), takže není pravda, že zastupitelé nebyli informováni o ceně opravy.

- Ing. Zelenka upozorňuje, že oddalováním zasypání sklepa umístěného pod komunikací hrozí akutní nebezpečí propadnutí stropu. Nad tímto stropem je umístěna komunikace s městskou hromadnou dopravou a chodník pro pěší. Toto stanovisko sděluje zastupitelům jako odborník se stavebním vzděláním a odborník na vady a poruchy staveb.

- Mgr. Bürgerová a Ing. Mlejnek sdělují, že jedním z významných historických prvků v centru Janova je památník obětem 1. světové války vedle kostela sv. Jana Křtitele.

- Památník je veden v evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany (CZE 5103-30514), takže je možné čerpat účelovou dotaci na jeho obnovu, opravu přístupu k němu (schody a opěrné zdi) a úpravu zeleně kolem něj. Zejména bortící se schody naléhavě vyžadují opravu.

- Památník a schody vlastní římskokatolická farnost Janov nad Nisou, ale vzhledem k nutné spoluúčasti a nedostatku finančních prostředků o dotaci žádat nemůže. Z jednání Mgr. Bürgerové s farářem p. Kolářem vyplynulo, že je farnost ochotná památník, schody a příslušnou část pozemku ppč. 1318/2 bezplatně převést na obec, dokonce toto p. farář již dvakrát obci nabízel.

- Vzhledem k tomu, že farnost věnuje nemovitosti bezplatně, měla by dle našeho názoru obec uhradit geometrický plán a náklady převodu.

- O dotaci může žádat vlastník válečného hrobu, termín je do konce ledna 2017. Navrhujeme, aby byl co nejdříve vypracován geometrický plán, uzavřena smlouva o převodu nemovitostí a následně zadáno vypracování projektu a žádosti o dotaci.

V 19,50 hodin odchází Mgr. Bürgerová – 8 členů

12. Závěr

 V 19,55 hodin ukončuje starosta obce 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h