Zápis - 15.12.2021

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. prosince 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Adam Kulich

Omluveni: p. P. Pěnička

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatele minulého zápisu MUDr. Fejgla zda má nebo obdržel připomínky k minulému zápisu -- nemá, p. Pěnička nedodal žádné připomínky a ani ostatní zastupitelé připomínky nemají.

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny na zasedání ZO na 1. pololetí roku 2022 ( 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.)

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny č.5/2021, rozpočtové provizorium na rok 2022

5) Plán financování vodovodů a kanalizací Obce Janov nad Nisou na období 2022 - 2031

6) Skipasy na zimní sezonu 2021/2022

7) Akční plán na rok 2022 - 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka

8) Různé

9) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny na zasedání ZO na 1. pololetí roku 2022 (26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.)

- Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva obce na 1. pololetí roku 2021 a to: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.

- zastupitelé obce s návrhem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1.pololetí roku 2022 a to na 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

3. Prodej majetku

* Žádost o prodej pozemku ppč. 1337/2 -- ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: P. S., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje

(znalecký posudek byl již vypracován, když o pozemek žádal jiný zájemce, který od prodeje nakonec odstoupil)

(navržená cena dle znaleckého posudku činí 81.000,- Kč)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1337/2 -- ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 91 bylo schváleno

* Žádost o prodej části pozemku ppč. 1252/1 -- trvalý travní porost o celkové výměře 12 930 m^3^ v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Manželé V. L. a S. L., Liberec

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat GP a znalecký posudek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a zpracování znaleckého posudku na část pozemku ppč. 1252/1 -- trvalý travní porost o celkové výměře 12 930 m^3^ v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

* Žádost o prodej pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: Manželé L. R. a P. R., Jablonec nad Nisou

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek. Pozemek bude prodáván s podmínkou z usnesení č. 12/2016.

- zastupitelé navrhli odložit prodej na příští zasedání s tím, že bude provedena prohlídka pozemku, zda by bylo možné ho rozdělit na 2 možné parcely

* Žádost o prodej pozemků:

- ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J.V., Praha

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

* Žádost o prodej pozemků:

- ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J. V., Praha

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 94 bylo schváleno

* Žádost o prodej pozemku ppč. 523/1 -- trvalý travní porost o výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J. K., Praha

S. a Z. K., Kounice

(zájemci by si pozemek rozdělili tak jak ho využívají)

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje. Navrhuje nechat vypracovat GP a znalecký posudek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemek ppč. 523/1 -- trvalý travní porost o výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

* Prodej pozemků:

- ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

- ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

- Zájemce: P. Š., Janov nad Nisou

- Zveřejnění prodeje: od 8. 11. 2021 do 23. 11. 2021

- jistina uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. Š., Janov nad Nisou za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 96 bylo schváleno

- Mgr. David konstatuje, že k níže prodávaným pozemkům je potřeba nejprve schválit „Dohodu o narovnání" mezi Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358 se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, zast.: Mgr. Davidem Ferfeckým, advokátem v Jablonci n.N., Podhorská 28

a Žalobci: A. M., Kolín, M. M., Kolín, J. U., Libiš a V. U., Neratovice - všichni zast.: JUDr. Jiřím Jaklem, advokátem v Praze 1, Národní tř. 28, a Budoucím Vlastníkem J. M., Kolín, že v případě prodeje pozemků ppč. 1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2 k.ú. Loučná nad Nisou, ppč. 1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2 k.ú. Loučná nad Nisou a části pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/17 o výměře 168 m2 panu Janu Markovi, bytem Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín - žalobci vezmou žalobu podanou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v plném rozsahu zpět a zároveň v zájmu nastolení právní jistoty Vlastník Parcely i Žalobci shodně prohlašují, že si přístup ke stavbě a č.p.16 na st.p.č.338, resp. k poz. p.č. 1437/11 zajistí výhradně přes svoje pozemky jimi vlastněné.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Dohodu o narovnání" mezi Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358 se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, zast.: Mgr. Davidem Ferfeckým, advokátem v Jablonci n.N., Podhorská 28

a Žalobci: A. M. Kolín, M. M., Kolín, J. U., Libiš a V. U., Neratovice - všichni zast.: JUDr. Jiřím Jaklem, advokátem v Praze 1, Národní tř. 28, a Budoucím Vlastníkem J. M., Kolín.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

- usnesení č. 97 bylo schváleno (Bürgerová, Kittel)

* Prodej pozemků:

- část pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/13 o výměře 1200 m2.

- část pozemku ppč. 1750/1 -- ostatní plocha o výměře 2014 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 372-65/2021 jako 1750/4 o výměře 141 m2.

Zájemce: T. L., Zásada

Pozemek bude prodáván s podmínkou z usnesení č. 12/2016.

Zveřejnění: od 8. 11. 2021 do 23. 11. 2021

- Mgr. David konstatuje, že je nejprve třeba revokovat usnesení č. 44/2019

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 44/2019 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, části pozemku ppč. 1438/3 -- trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 -- celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou panu T. L., Zásada za cenu 674.500,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 98 bylo schváleno (Bürgerová)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/13 o výměře 1200 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 -- ostatní plocha o výměře 2014 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 372-65/2021 jako 1750/4 o výměře 141 m2 panu T. L., Jablonec nad Nisou za cenu 670.500,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

- usnesení č. 99 bylo schváleno (Bürgerová, Kittel)

Prodej pozemků:

-1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2 k.ú. Loučná nad Nisou

-1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2 k.ú. Loučná nad Nisou

-část pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/17 o výměře 168 m2

- zájemce: J. M., Kolín

- navržená cena: 460,- Kč/m2

Pozemky jsou převedené od PÚ a proto budou prodány se služebností.

Zveřejnění prodeje: od 13. 10. 2021 do 28. 10. 2021

Prodej pozemků je podmíněn uzavřením „Dohody o narovnání"

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2 k. ú. Loučná nad Nisou, pozemku ppč. 1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2 k. ú. Loučná nad Nisou a části pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/17 o výměře 168 m2 panu J. M., Kolín za cenu 738. 760,- Kč včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

- usnesení č. 100 bylo schváleno (Bürgerová, Kittel)

4. Rozpočtové změny č. 5/2021, rozpočtové provizorium na rok 2022

- Mgr. Daniel David seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami a s nutností pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2021. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2022.

rozpočtová opatření č. 5/2020

OdPa Pol ÚZ
P 1334 14.000,- za odnětí půdy
P 1335 7.000,- za odnětí půdy
P 1337 2.340,- odpad
P 1343 2.750,- veřejné prostranství
P 1356 6.700,- dobývání nerostů
P 1381 77.000,- hazardní hry
P 3632 2111 1.520,- hroby
P 3639 2119 9.200,- věcné břemeno
P 3722 2111 44.900,- odpad
P 5311 2212 10.000,- pokuty
P 6171 2212 80.000,- pokuty Pennant group kino
P 4111 13.095,84 na zmírnění neg.dopadů 98037
P 4116 10.000,- dotace na policii 14036
P 4122 300.000,- dotace fasáda radnice
V 1039 5169 115.700,- těžba dřeva
V 3612 5137 17.500,- DDHM
V 5311 5011 63.000,- mzdy
10.000,- mzdy 14036
V 5311 5031 10.000,- soc.odvody
V 5311 5032 7.500,- zdr.pojištění
V 5512 5154 3.000,- el.
V 6171 5038 1.600,- povinné pojištění
V 6171 5139 30.000,- nákup materiálu
V 6171 5365 4.100,- VPS s Jabloncem na přestupky
V 6409 5221 20.000,- Fokus
V 6171 6121 296.105,84

Příjem celkem: 578.505,84

Výdej celkem: 578.505,84

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2021. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2022.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2021 :

OdPa Pol ÚZ
P 1334 14.000,-
P 1335 7.000,-
P 1337 2.340,-
P 1343 2.750,-
P 1356 6.700,-
P 1381 77.000,-
P 3632 2111 1.520,-
P 3639 2119 9.200,-
P 3722 2111 44.900,-
P 5311 2212 10.000,-
P 6171 2212 80.000,-
P 4111 13.095,84 98037
P 4116 10.000,- 14036
P 4122 300.000,-
V 1039 5169 115.700,-
V 3612 5137 17.500,-
V 5311 5011 63.000,-
10.000,- 14036
V 5311 5031 10.000,-
V 5311 5032 7.500,-
V 5512 5154 3.000,-
V 6171 5038 1.600,-
V 6171 5139 30.000,-
V 6171 5365 4.100,-
V 6409 5221 20.000,-
V 6171 6121 296.105,84

Příjem celkem: 578.505,84

Výdej celkem: 578.505,84

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 102 bylo schváleno

- Mgr. David zároveň všechny pozval na jednání Finančního výboru, na kterém se bude sestavovat rozpočet pro rok 2022 , který se koná 11. 1. 2022. Rovněž vybídl k podání návrhů do rozpočtu obce.

- Mgr. David seznámil zastupitele s Pravidly hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2022 a sdělil zastupitelům, že zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění v §13 stanoví:

1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

2) Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona.

3) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

4) Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

6) Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2022 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2022. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2022.

1) Do doby schválení rozpočtu na rok 2022 se budou investiční výdaje čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání ostatních neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2021.

2) Do doby schválení rozpočtu na rok 2022 nebudou zahajovány v roce 2022 nové investiční akce. Je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem roku 2021, které přejdou přechodem financování do rozpočtu roku 2022.

3) Do doby schválení rozpočtu na rok 2022 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. ve výši dle tabulky č. 1

4) Bude hrazena splátka úvěru (rozpočtově ve tř. 8 -- financování) dle splátkového kalendáře z platné smlouvy.

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2019 Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2019 Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2020
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 600 1600 134

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 dle přiložené důvodové zprávy

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 103 bylo schváleno

5. Plán financování vodovodů a kanalizací Obce Janov nad Nisou na období 2022 -- 2031

- Mgr. David předkládá zastupitelům Plán financování vodovodů a kanalizací obce Janov nad Nisou na období 2022 - 2031

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Obce Janov nad Nisou na období 2022 -- 2031. hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 104 bylo schváleno

6. Skipasy na zimní sezonu 2021/2022

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že stejně jako v předchozích letech obdržela obec Janov nad Nisou nabídku na zlevněné permanentky pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou, společnosti SKI BIŽU s.r.o. na zimní sezónu 2021/2022.

- děti 0 -- 6 let........1.500,- Kč

- děti 7 -- 15 let.......2.400,- Kč

- děti 16 -- 18 let ....3.000,- Kč

Již v minulosti poskytovala obec Janov nad Nisou příspěvek na nákup lyžařských permanentek.

- Mgr. David navrhuje schválit příspěvek obce na pořízení permanentek na sezónu 2021/2022, pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou , ve výši:

- děti 0 -- 6 let........500,- Kč

- děti 7 -- 18 let.......1.000,- Kč

Příspěvek bude vyplácen na pokladně obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky u společnosti SKI BIŽU s.r.o.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2021/2022 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 105 bylo schváleno

7. Akční plán na rok 2022 - 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb

- Mgr. David seznámil zastupitele s obsahem Akčního plánu na rok 2022, který je součástí aktuálně platného 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 -- 2023, který je hlavním strategickým dokumentem komunitního plánování.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou bere na vědomí Akční plán na rok 2022, který je součástí 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 -- 2023.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 106 bylo schváleno

8. Různé

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že bohužel zemřel nájemce Kapličky v Hraběticích. Zároveň sděluje, že do konce zimní sezóny ponechá pronájem manželce bývalého nájemce, jelikož nelze ukončit nájem bez ukončeného dědického řízení. Po skončení zimní sezóny bude rozhodnuto, jak naložit s nájmem Kapličky.

- Mgr. David informuje zastupitele, že obdržel žádost od Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s.r.o., České mládeže 1096, 460 06 Liberec -- týkající se umožnění vzniku nové pobočky ZUŠ ve zdejším regionu.

- Mgr. David dává návr usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s možností vzniku nové pobočky Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s.r.o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 107 bylo schváleno

9. Závěr

- na závěr Mgr. David popřál zastupitelům i občanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a v 17.50 ukončil 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h