Usnesení - 30.04.2014

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení č. 29/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2 a  navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 30/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou  - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2 J. M., Janov nad Nisou za cenu 3. 744,- Kč.

Usnesení č. 31/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře  250 m2,  označeného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 jako  555/1 o výměře 201 m2  P. M., Smržovka za cenu 62. 712,- Kč.

Usnesení č. 32/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ppč. 260/6, 289, 307, 299/1, 732/4, 732/6, 1355/2, 308/4, 1039/9, 1120/1, 570/11, 732/5, 1297/7, 1374/1, 1395/14, 1395/15 v k. ú. Janov nad Nisou, ppč. 854/1, 849, 854/2 v k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1750/2, 1422/7 v k. ú. Loučná nad Nisou od Státního pozemkového úřadu, U Nisy 745/6a, Liberec.

Usnesení č. 33/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 a pozemku stpč. 588 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 325 m2   a  navrhuje minimální kupní cenu u pozemku 1306/19  800,- Kč/m2 a u pozemku  stpč. 588 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 34/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje části pozemku  ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2535 m2 označené dle geometrického plánu č.  284-24/2014 jako  1419/8 o výměře 1550 m2 a  navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 35/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

Usnesení č. 36/2014

ZO Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2013.

Usnesení č. 37/2014

ZO Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2013

Usnesení č. 38/2014

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 103/2011 ve znění: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu jednat o příkazní smlouvě na provoz parkoviště na Hraběticích s Janovskou o. p. s. a pokud k ní nebudou právní námitky ze strany obecního právníka ani ze strany jednotlivých zastupitelů  i o  jejím uzavření na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 39/2014

ZO Janov nad Nisou schvaluje Příkazní smlouvu a dodatek k Příkazní smlouvě mezi Obcí Janov nad Nisou a Janovskou o. p. s. na provozování parkoviště na ppč. 756/4 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou, včetně doby trvání Příkazní smlouvy na dobu neurčitou.

Usnesení č. 40/2014

ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na "Projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalého kulturního domu č. p. 239 v Janově nad Nisou" a s uzavřením smlouvy s vítězem.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h