Usnesení - 31.03.2010

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. března 2010

Usnesení č. 20/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou panu Martinovi Práškovi, trvale bytem Loučná č. p. 15, Janov nad Nisou za cenu 450.000,- Kč.

Usnesení č. 21/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 15/4, stpč. 15/3, ppč. 865, 34/1, 163/1,859, 864/1, 110/4, 158/12, 860, 862 k. ú. Hraničná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 22/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 231/8, 217/8, 217/16, 887 k. ú. Hraničná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 23/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč.1402/1 k. ú. Janov nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 24/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ppč. 854/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a části ppč. 1297/2 označené dle GP č. 974-675/2009 jako ppč. 1297/7 k. ú. Janov nad Nisou od PF ČR do majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 25/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1609/2, 1609/4, 1620, 1624/1 a 1761/1 k. ú. Loučná nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 26/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu uzavřít s Janovskou o. p. s. smlouvu "o správcovství" parkoviště u kapličky na Hraběticích na období do konce r. 2013.

Usnesení č. 27/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 104 v Hraničné č. p. 180, Janov nad Nisou paní Monice Bilé, trvale bytem Hraničná č. p. 180, Janov nad Nisou.

Usnesení č. 28/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 65/2007 ve znění - Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje členy do správní rady Janovské o. p. s. Ing. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Mgr. Daniela Davida a do dozorčí rady Jana Telenského, Ing. Petra Mlejnka a Ing. Pavla Šarkovského.

Usnesení č. 29/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odvolává členy správní rady Janovská o. p. s. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovská o. p. s. Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 30. listopadu 2007.

Usnesení č. 30/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje členy správní rady Janovská o. p. s. Radka Jelínka, Romana Vitvara a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovská o. p. s. Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 1. prosinci 2007.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h