Zápis - 25.01.2012

Zápis z  1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. ledna 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  5 členů ZO (chybí Ing. Jelínek, Ing. Hatašová, Mgr. Kulich, p. Líbal)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Michala Surkova - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Petra Kordače -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kordač byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise pí. Renatu Mádlovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Mádlová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 14. prosince 2011 Ing. Olga Hatašová a p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá

- Mgr. David navrhuje zařadit do programu jednání ještě jeden bod a to jako bod č. 6 - Územní plán Janov n. N. - zpráva pořizovatele

- zastupitelé s návrhem souhlasí, Mgr. Daviddává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 – 2015

3)  Schválení rozpočtu na rok 2012

4)  Prodej majetku obce

5)  Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6)  Územní plán Janov n. N. - zpráva pořizovatele

7)  Různé a interpelace

8)  Závěr

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. 2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 – 2015

- Mgr. David vítá pí. Ing. Žanetu Fišerovou, územní koordinátorku komunitního plánování pro ORP Tanvald a ORP Jablonec nad Nisou (e-mail zaneta.fiserova@kraj-lbc.cz,  tel: 725 741 531)

- Ing. Fišerová představuje 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 – 2015, jde o 2. komunitní plán, který  byl tvořen za spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou v souladu se záměrem kraje mít komunitními plány pokryto celé území 

- ze strany Libereckého kraje byla přijata nabídka v podobě finančního zajištění zpracování 2. komunitního plánu vybraným zpracovatelem, aby byla zajištěna jak odpovídající struktura dokumentu v souladu s „Krajskou metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, tak i kompatibilita všech plánů v území

- v 17.20 hodin přichází Ing. Radek Jelínek – 6 členů ZO

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou po projednání předložené zprávy schvaluje 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení rozpočtu na rok 2012

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2012 tak, jak jej připravil Finanční výbor v čele s předsedou Ing. Radkem Jelínkem, který okomentoval jednotlivé položky

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 2.686.084,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 17.297.384,- Kč a na výdajích 17.297.384,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Prodej majetku obce

- žádost manželů  H. J. P., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha  o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 (v ÚP zastavitelná plocha – záchytné parkoviště)

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  2.000,- Kč do 23. 1. 2012, jistina byla složena

- vyvěšeno bylo od 21. 12. do 6. 1. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha  o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 manželům H. a J. P., trvale bytem ….. za cenu 22.660,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů  K. a P. Ch., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  37.000,- Kč do 23. 1. 2012, jistina byla složena

- vyvěšeno bylo od 21. 12. do 6. 1. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2  manželům K. a P. Ch., trvale bytem  ….. za cenu 378.525,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. R. J., trvale bytem ….. o prodej pozemku stpč. 253 k. ú. Hraničná nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2  (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  5.000,- Kč do 23. 1. 2012, jistina nebyla složena

- vyvěšeno bylo od 21. 12. do 6. 1. 2012

- manželé J. za tuto cenu nemají zájem o prodej pozemku

- Ing. Jelínek navrhuje oslovit manželé J., aby si pozemek stpč. 253 k. ú. Hraničná n. N., pokud ho využívají, zažádali o pronájem tohoto pozemku

5. Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Dodatku č. 6 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou” , tato smlouva je podepsána se záměrem zajistit financování Janovské o. p. s., na dnešním jednání je ke schválení návrh “Dodatku č. 6”, což je “odsouhlasení čistého zisku” z provozování parkoviště na Hraběticích za období 1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 – zastupitelé s dodatkem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 6 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Územní plán Janov n. N. - zpráva pořizovatele

- Mgr. David předkládá zastupitelům důvodovou zprávu pořizovatele ohledně územního plánu obce Janov n. N. –  rekapituluje celý postup a připomíná, že za obec Janov n. N. pro kontakt s pořizovatelem byl pověřený Ing. Zelenka

- zpracování konceptu územního plánu Janov n. N.  zadala obec urbanistickému atelieru  CON.TEC (Ing. arch Jiří Vít) a zpracování vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Janov n. N. na ŽP zadala obec firmě  Ekogroup czech s. r. o.

- po kontrole předmětných dokumentací (koncept ÚP Janov n.N. a Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Janov n. N. na ŽP) je  zástupci obce Janov n. N. předají pořizovateli což je odd. územního plánování při MěÚ Jablonec n. N. a od tohoto data, který v současné době není zatím upřesněn,  se budou odvíjet další zákonné postupy:

- pořizovatel ÚP provede kontrolu všech požadovaných náležitostí předmětných dokumentací

- pořizovatel ÚP oznámí v souladu se zákonem veřejné projednání konceptu ÚP Janov n. N. vč. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Janov n. N. na ŽP.

- na základě výsledku projednání konceptu ÚP pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (Ing. Zelenkou) zpracuje návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Janov n. N.

- návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Janov n. N. bude předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov n. N. projednalo předložený materiál  a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování  Územního plánu Janov n. N..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012“ 

- informuje o tom, že členský příspěvek zůstává v roce 2012 ve výši 730,- Kč na trvale bydlícího občana, na základě tohoto byl obci Janov nad Nisou vyměřen roční členský příspěvek do DSOJ pro rok 2012 ve výši 830.090,- Kč, příspěvek je již snížen o částku 117.450,- Kč na dopravu, kterou obec Janov nad Nisou hradí Libereckému kraji

- Mgr. David navrhuje usnesen: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům „Přílohu č. 1 ke zřizovací listině“ Základní školy a mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvkové organizace

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Přílohu č. 1 ke zřizovací listině“ Základní školy a Mateřské školy, Janov nad Nisou, příspěvková organizace.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že paní Zdenka Kuthanová odmítla byt č. 48 v Hraničné č. p. 104, který jí byl přidělen na minulém jednání zastupitelstva a proto navrhuje revokovat usnesení č. 102/2011 ze dne 14. 12. 2011

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 102/2011 ve znění „ZO Janov nad Nisou  schvaluje přidělení bytu č. 48 v Hraničné č. p. 104 paní Zdence Kuthanové, bytem Hraničná 4, Janov nad Nisou.“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- v současné době mají podanou žádost – pí. Šveňhová, p. Bauman, pí. Jandová

- Ing. Jelínek navrhuje pověřit starostu obce o přidělení bytu č. 48 v Hraničné č. p. 104 – zastupitelé souhlasí

- návrhová komise navrhuje usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce projednat se zájemci jejich žádosti o byt a následně vybrat jednoho z uchazečů o byt č. 48 v Hraničné č. p. 104 a uzavřít smlouvu na dobu jednoho roku.“ a o tomto návrhu dává p. starosta hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek žádá, aby bylo najito usnesení o tom, že o přidělení bytu rozhoduje ZO a navrhuje ho na dalším jednání ZO revokovat, s tím, že by se kompetence o přidělování bytu ponechalo na rozhodnutí starosty obce

- p. Surkov se dotazuje na zábradlí na Malém Semerinku – je v havarijním stavu

- p. starosta odpovídá, že není v majetku obce, ale pokusí se oslovit majitele

- pí. Šnytrová – se dotazuje na chodník u hotelu Praha – zda se bude čistit v rámci zimní údržby, protože je v současné době neprůchozí

- p. starosta odpovídá, že p. Pučelík bagrem postupně sníh odklízí a až budou vyčištěny zastávky budou se postupně dočišťovat i chodníky

- p. Hladký se dotazuje, zda obec uvažuje o smlouvě s odtahovou službou na špatně parkující auta podél silnice na Velkém Semerinku 

- p. starosta odpovídá, že obec neuvažovala o odtahové službě, ale přislíbil, že se zeptá na podmínky za kterých by do naší obce odtahová služba dojížděla

- Ing. Zelenka upozorňuje na pojmenování zastávek autobusové linky č. 1 - příjdou mu nesmyslné a žádá p. starostu, aby vstoupil do jednání s fy. BusLine, a. s. zda by mohly být jednotlivé zastávky přejmenovány

- Ing. Jelínek oponuje s tím, že názvy jsou v pořádku, neboť to jsou historické názvy míst v naší obci

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, p. Petr Kordač

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h