Zápis - 27.03.2013

Zápis z  3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. března 2013

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí p. Martin Líbal, p. Michal Surkov)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Petra Kordače - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Olgu  Hatašovou-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Hatašová byla schválena druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27. února 2013 p. Michal Surkov a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2012

4) Schválení závěrečného účtu obce Janov nad Nisou

5) Schválení cen vodného stočného pro rok 2013

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost o převod pozemků 1382/2 a 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou do vlastnictví - Stavby Koláček, s. r. o., jako kompenzaci za pozemek stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou, který obci Janov n. N. daroval

- vyjádření komise: komise doporučuje převést pozemek ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou, ale pozemek ppč. 1382/2 k. ú. Janov nad Nisou nedoporučuje převést z důvodu, že se jedná o ostatní komunikaci, kterou mohou využívat i majitelé objektu č. p. 121 (stpč. 145/1) a č. p. 378 (stpč.144)

- Mgr. David souhlasí s převodem ppč. 1382/3, k pozemku ppč. 1382/2 dodává, že větší část pozemku je koryto řeky a navrhuje zveřejnit záměr převodu či prodej obou pozemků

- Ing. Zelenka navrhuje nezveřejňovat ppč. 1382/2 neboť by v budoucnu mohl vzniknout problém majiteli samoobsluhy – č. p. 121 (scházení sněhu ze střechy, lešení atd.)

- zastupitelé souhlasí s návrhem Ing. Zelenky

- zastupitelé se dohodli, aby p. starosta vstoupil v jednání s p. Koláčkem a podle výsledku jednání bude návrh směny či prodeje pozemků projednán na příštím jednání ZO

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 na pozemku ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního telekomunikačního vedení

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavření  Smlouvy o zřízení věcného břemene, usnesením č. 50/2012 byla schválena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy za cenu 200,- Kč/bm

- dle GP se jedná o 13 bm, proto komise navrhuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 2.600,- Kč + DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního telekomunikačního vedení na pozemku ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 v rozsahu 13 bm za jednorázový popltek 2.600,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-  Mgr. David předkládá zastupitelům výzvu Krajského úřadu Libereckého kraje, která se týká výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

- v obci Janov nad Nisou se toto týká silnice III/29033

- komise navrhuje podat žádost o převod následujících pozemků (nebo jejich částí) za navrhovanou cenu 40,- Kč/m2

- část pozemku ppč. 264/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 264/3 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 1381/4 k. ú. Janov nad Nisou

- část pozemku ppč. 1323 k. ú. Janov nad Nisou

- pozemek ppč. 63/1 k. ú. Janov nad Nisou

- Mgr. David se dotazuje zda zastupitelé souhlasí s navrhovanou cenou – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru převézt následující pozemky (nebo jejich části) na Liberecký kraj za cenu 40,- Kč/m2. Zároveň souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení částí pozemků:

- část pozemku ppč. 264/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 264/3 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 1381/4 k. ú. Janov nad Nisou

- část pozemku ppč. 1323 k. ú. Janov nad Nisou

- pozemek ppč. 63/1 k. ú. Janov nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2012

- Mgr. David dává slovo ředitelce školy Mgr. Janě Tomešové, která zastupitelům předložila žádost o převedení finančních prostředků do rezervního fondu školy, do fondu reprodukce majetku školy a převedení odpisů zřizovateli školy

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru informuje zastupitele o jednání FV ohledně hospodaření ZŠ a MŠ a konstatuje, že příjmy a výdaje jsou v souladu s RO a jejich předpokládaným vývojem a doporučuje zastupitelstvu schválit návrh pí. ředitelky tak, jak je v návrhu 

- hospodářský zisk za rok 2012 celkem - 119.844,16 Kč

- převod do rezervního fondu školy – 47.952,16 Kč

- převod do fondu reprodukce majetku školy – 71.892,00 Kč

- odpisy za rok 2012 celkem -  25.477,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov n. N. za rok 2012 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 119.844,16 Kč. Částku 47.952,16 Kč do rezervního fondu školy, částku 71.892,00 Kč do fondu reprodukce majetku školy a s převedením částky 25.477,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení:Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha, účetní výkaz Výkaz zisků a ztrát a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, p. o..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení závěrečného účtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o tom, že za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky, tuto novinku přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 1. 8. 2012

- Mgr. dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha – bilance, účetní výkaz Výkaz zisků a ztráty a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 jako součást účetní závěrky Obce Janov nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Schválení cen vodného stočného pro rok 2013

- Mgr. David informuje zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2012, na zastupitelstvu je schválit cenu vodného a stočného pro rok 2013

- náklady na vodné za rok 2012 jsou 46,41 Kč/m3 s DPH (40,36 Kč bez DPH) a náklady na stočné jsou 42,74 Kč/m3 s DPH (37,17 Kč bez DPH)

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2012 ve výši 46,41 Kč/m3 s DPH (40,36 Kč bez DPH) a náklady na stočné v roce 2012 ve výši 42,74 Kč/m3 s DPH (37,17 Kč bez DPH).“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2013 ve výši  - vodné 46,50 Kč/m3  a stočné 42,80 Kč/m3.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- starosta informuje o tom, že aby obec Janov nad Nisou mohla vykonávat svá akcionářská práva v SVS, a. s. je potřeba, aby byl k tomu někdo usnesením zastupitelstva obce delegován, tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) v ustanovení § 84 odst. 2 písm. f)

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a. s. konané v obdobíod 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 pana Mgr. Daniela Davida nar. 15. 9. 1971,  bytem Janov nad Nisou č. p. 461.Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že od pí. Veroniky Střižíkové, předsedkyně KPŠ při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. obdržel  žádost o prominutí poplatku z vybraného vstupného na Školní taneční zábavě, která se konala 15. března 2013 

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na Školní taneční zábavě, která se konala 15. března 2013." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje o tom, že značky (omezení rychlosti na 30 km/h) k Hotelu Praha budou dovezeny zítra, tedy 28. března 2013

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.45 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Petr Kordač, Ing. Olga Hatašová

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h