OZV 2/2021 - obecní systém odpadového hospodářství

OBEC JANOVNAD NISOU

ZASTUPITELSTVO OBCE JANOV NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání konaném dne 30. 6. 2021 usneslo usnesením č. 52/2021 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen „vyhláška“):

Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky

 1. Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Janov nad Nisou (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“).1

 2. Tato vyhláška rovněž stanoví místa, kde obec Janov nad Nisou (dále jen „obec“) přebírá komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy.

Článek 2

Základní pojmy

 1. Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly (např. od mléka, vína, džusů a jiných poživatin).

 2. Biologický odpad je definován zákonem.[2]

 3. Nebezpečný odpad je definován zákonem.[3]

 4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).

 5. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až j) této vyhlášky.

 6. Zvláštní pytel - shromažďovací prostředek k odkládání určených složek komunálního odpadu. Zvláštní pytle (plastové pytle různých barev s logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy) se vydávají na Obecním úřadu Janov nad Nisou.

 7. Zvláštní pytel na směsný komunální odpad - mimořádný náhradní shromažďovací prostředek k odkládání směsného komunálního odpadu zejména v místech nedostupných pro svozovou techniku (igelitový pytel s logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy).

 8. Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem popisujícím příslušnou složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny. Aktuální seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je zveřejněn nawebových stránkách obce.[4]

 9. Sběrný dvůr je místo, které slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu do shromažďovacích prostředků během provozní doby[5]. Nachází se na překladišti v Proseči nad Nisou, Horní 4703.

 10. Svozová trasa - místa průjezdu svozového auta, kde lze odkládat naplněné zvláštní pytle na směsný komunální odpad (tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy o užívání pozemních komunikací), a to nejdříve v den svozu před provedením svozu a dále přistavovat k vyprázdnění ke svozové trase (tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy o užívání pozemních komunikací) nej později ve 23 hodin dne předcházejícího dni svozu typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad; svozovým dnem je den stanovený v harmonogramu, který je k dispozici na Obecním úřadu Janov nad Nisou. Popis sběrové trasy je k dispozici na Obecním úřadu Janov nad Nisou.

Článek 3

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky:

a) papír;

b) sklo;

c) plasty;

d) nápojové kartony;

e) kovy;

f) biologický odpad;

g) jedlé oleje a tuky;

h) textil;

i) objemný odpad;

j) nebezpečný odpad;

k) směsný komunální odpad.

Článek 4

Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu

Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:

a) papír – do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob (případné s nápisem „PAPÍR“);

b) sklo – do zvláštních sběrných nádob bílé nebo zelené barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob (případné s nápisem „SKLO“);

c) plasty – 1) do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob (případné s nápisem „PLASTY“); 2) do zvláštních pytlů žluté barvy odkládaných po naplnění do sběrných klecí umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

d) nápojové kartony – do zvláštních pytlů oranžové barvy odkládaných po naplnění do sběrných klecí umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

e) kovy – do zvláštních pytlů šedé barvy odkládaných po naplnění do sběrných klecí umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

f) biologický odpad – do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy s nápisem „BIOODPAD“ umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

g) jedlé oleje a tuky – do zvláštních sběrných nádob šedé barvy s nápisem „JEDLÉ OLEJE A TUKY“ umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

h) textil – 1) do zvláštních sběrných nádob bílé barvy umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob (případné s nápisem „TEXTIL“); 2) do zvláštních pytlů bezbarvých průsvitných odkládaných po naplnění do sběrných klecí umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob;

i) objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře;

j) nebezpečný odpad – dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených; vyhlášení informace se provádí na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou, webových stránkách obce a na výlepových plochách.

k) směsný komunální odpad – 1) do typizovaných sběrných nádob přidělených k jedné nebo více nemovitostem (popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby), 2) do zvláštních pytlů na směsný komunální odpad odkládaných ke svozové trase, 3) do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

Článek 5

Povinnosti osob

Osoby jsou povinny:

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky,

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle článku 4 vyhlášky,

c) mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutím, slisováním, zmáčknutím) dutého plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do sběrné nádoby,

d) nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách,

e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,

f) přistavovat typizované sběrné nádoby a pytle na směsný komunální odpad ke svozové trase podle pravidel uvedených u definice svozové trasy a vyprázdněné typizované sběrné nádoby odstavovat od svozové trasy v den svozu po jeho provedení.

Článek 6

Místa pro přebírání komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému na základě
písemné smlouvy

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě písemné smlouvy s obcí mohou odkládat složky komunálního odpadu uvedené v čl. 3 písm. a) až c) této vyhlášky, a to na místech odpovídajících těmto složkám podle čl. 4.

 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle obcí schváleného aktuálního ceníku, který je zveřejňován spolu s návrhem smlouvy na webových stránkách obce.

 3. Úhrada se vybírá jednorázově převodem na účet nebo v hotovosti.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou, ze dne 11. 12. 2019.

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Renata Mádlová, místostarostka

Mgr. Daniel David, starosta


[1] § 59 odst. 1 zákona o odpadech (Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků podle zákona o místních poplatcích, je povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.)

[2] § 11 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech (Pro účely tohoto zákona se dále rozumí biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu)

[3] odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěný, nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, toxické, karcinogenní, dráždivě, žíravé

[4] www.janov-n-n.cz

[5] přístupný vždy nejméně jedenkrát v týdnu

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h