OZV 1/2024 - o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec Janov nad Nisou
Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

Obecně závazná vyhláška obce Janov nad Nisou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 26. června 2024 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Janov nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad1.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí2:
a) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb,
b) umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb,
c) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje,
d) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje,
e) umístění reklamních zařízení,
f) provádění výkopových prací,
g) umístění stavebních zařízení,
h) umístění skládek,
i) umístění zařízení cirkusů,
j) umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
k) vyhrazení trvalého parkovacího místa,
l) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,
m) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)3.

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství; není-li to možné, je povinen podat nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon4.

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala5.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč,
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč,
e) za umístění reklamních zařízení 10 Kč,
f) za provádění výkopových prací 5 Kč,
g) za umístění stavebních zařízení 5 Kč,
h) za umístění stavebních zařízení za účelem opravy pláště budovy (lešení, lávky, …)
   • v době od 91 do 180 dnů od započetí užívání veřejného prostranství 7 Kč
   • v době po 180 dnech od započetí užívání veřejného prostranství 10 Kč
i) za umístění skládek 10 Kč,
j) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 6000 Kč za rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 500 Kč za měsíc.

(3) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů od počátku každého poplatkového období.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely6.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství obcí Janov nad Nisou,
b) akce, plně nebo částečně financované z rozpočtu obce Janov nad Nisou,
c) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení a prováděním výkopových prací z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu prvních 7 dnů užívání,
d) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení pro výstavbu rodinného domu po dobu 1 roku od započetí užívání veřejného prostranství,
e) veřejné prospěšné stavby,
f) akce, při nichž je užíváno veřejné prostranství umístěním stavebního zařízení za účelem opravy pláště budovy po dobu 90 dnů od započetí užívání veřejného prostranství,
g) umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny a také umístění prodejního zařízení, v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníkem veřejného prostranství,
h) umístění reklamních zařízení v případě, že k předmětnému pozemku, který je veřejným prostranstvím, má poplatník uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem veřejného prostranství,
i) veřejná prostranství v případech, kdy tato prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník.

(3) Úleva se poskytuje Při umístění zařízení pro poskytování služeb, jedná-li se o restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení, jako rozšíření stávající provozovny, a to ve výši 9 Kč za každý započatý m2 a den užívání veřejného prostranství.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká7.

Čl. 8

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 11. prosince 2019.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Daniel David v. r.
starosta

Renata Mádlová v. r.
místostarostka


1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

5) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcí

6) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h