Usnesení - 05.10.2016

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 5. října 2016

Usnesení č. 69/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 70/2016

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním geometrického plánu na vytyčení hranic části pozemku ppč. 266/2 v k. ú. Hraničná za účelem zřízení věcného břemene na náklady žadatele.

Usnesení č. 71/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P 3612 3112 123.000  
V 2212 5171 123.000 opěrná zeď v parku

Příjem celkem: 123.000,-
Výdej celkem: 123.000,- .

Usnesení č. 72/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h