Usnesení - 15.12.2021

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. prosince 2021

Usnesení č. 90/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1.pololetí roku 2022 a to na 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.

Usnesení č. 91/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1337/2 – ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 92/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a zpracování znaleckého posudku na část pozemku ppč. 1252/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 12 930 m3 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 93/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 94/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 95/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemek ppč. 523/1 – trvalý travní porost o výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 96/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 – ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. Š., Janov nad Nisou za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 97/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Dohodu o narovnání“ mezi Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358 se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, zast.: Mgr. Davidem Ferfeckým, advokátem v Jablonci n.N., Podhorská 28
a Žalobci: A. M., Kolín, M. M., Kolín, J. U., Libiš a V. U., Neratovice - všichni zast.: JUDr. Jiřím Jaklem, advokátem v Praze 1, Národní tř. 28, a Budoucím Vlastníkem J. M., Kolín.

Usnesení č. 98/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 44/2019 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, části pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou panu T. L.,Zásada za cenu 674.500,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 99/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/13 o výměře 1200 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o výměře 2014 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 372-65/2021 jako 1750/4 o výměře 141 m2 panu T. L., Jablonec nad Nisou za cenu 670.500,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 100/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2 k.ú. Loučná nad Nisou, pozemku ppč. 1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2 k.ú. Loučná nad Nisou a části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/17 o výměře 168 m2 panu J. M., Kolín za cenu 738. 760,- Kč včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 101/2021

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2021. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2022.

Usnesení č. 102/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření :

OdPa Pol ÚZ
P 1334 14.000,-
P 1335 7.000,-
P 1337 2.340,-
P 1343 2.750,-
P 1356 6.700,-
P 1381 77.000,-
P 3632 2111 1.520,-
P 3639 2119 9.200,-
P 3722 2111 44.900,-
P 5311 2212 10.000,-
P 6171 2212 80.000,-
P 4111 13.095,84 98037
P 4116 10.000,- 14036
P 4122 300.000,-
V 1039 5169 115.700,-
V 3612 5137 17.500,-
V 5311 5011 63.000,-
V 5311 5031 10.000,- 14036
V 5311 5031 10.000,-
V 5311 5032 7.500,-
V 5512 5154 3.000,-
V 6171 5038 1.600,-
V 6171 5139 30.000,-
V 6171 5365 4.100,-
V 6409 5221 20.000,-
V 6171 6121 296.105,84

Příjem celkem: 578.505,84

Výdej celkem: 578.505,84

Usnesení č. 103/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 dle přiložené důvodové zprávy

Usnesení č. 104/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Obce Janov nad Nisou na období 2022 – 2031.

Usnesení č. 105/2021

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2021/2022 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Usnesení č. 106/2021

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí Akční plán na rok 2022, který je součástí 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 – 2023.

Usnesení č. 107/2021

ZO Janov nad Nisou souhlasí s možností vzniku nové pobočky Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s.r.o.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h