Usnesení - 11.12.2013

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 11. prosince 2013

Usnesení č. 86/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2014 a to na 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.

Usnesení č. 87/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“

Usnesení č. 88/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o výměře 103 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 89/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku  ppč. 1437/6 – trvalý travní porost k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. Zároveň navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 90/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 56/30 – zahrada k. ú. Janov nad Nisou o výměře 961 m2 a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 91/2013

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 36/2013 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu M. K., Praha  za cenu 35.360,- Kč.

Usnesení č. 92/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ppč. 795/7 – lesní pozemek k. ú. Janov nad Nisou  celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 93/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 1024/2 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 94/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 95/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou a prodeje části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 4398 m2 označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2 a navrhuje minimální kupní cenu za studnu 2. 210,- Kč a za pozemek 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 96/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu na pozemek ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou za účelem provozování, oprav a údržby studny pro majitele studny a části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 4 m2 za jednorázový poplatek 9.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 97/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2013 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 98/2013

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2013. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2014.

Usnesení č. 99/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové opatření:

OdPa

Pol

P

4111

22.500,-

98071

dotace na volby

V 6114

5139

688,-

98071

materiál volby

V 6114

5029

13.370,-

98071

odměny volby

V 6114

5169

6.790,-

98071

služby volby

V 6114

5175

924,-

98071

občerstvení volby

V 6114

5161

728,-

98071

poštovné volby

P

4122

99.500,-

dotace – hasiči

V 5512

5171

99.500,-

oprava auta – hasiči

P

4216

321.444,-

14943

dotace – kamerový systém

V 6171

6121

321.444,-

14943

kamerový systém

P

4116

28.464,-

29017

dotace hospodaření v lesích

V 6171

6121

28.464,-

29017

hospodaření v lesích

P

1112

-  180.000,-

daň z příjmu FO

P

1113

180.000,-

daň z příjmu FO

P

1121

200.000,-

daň z příjmu PO

P

4121

100.000,-

neinv. transfery

P 2310

2133

140.000,-

příjmy z pronájmu

P 3639

3111

400.000,-

příjmy z prodeje pozemků

V 2321

5171

-  175.000,-

ČOV oprava

V 3613

5171

20.000,-

oprava nebytového majetku

V 3639

5164

50.000,-

nájemné

V 5311

5139

10.000,-

policie - materiál

V 5311

5162

-  10.000,-

policie – služby telekomunikací

V 5311

5169

10.000,-

policie – služby

V 5311

5171

5.000,-

policie – opravy

V 6171

5151

40.000,-

voda

V 6171

5153

-  20.000,-

plyn

V 6171

5154

20.000,-

elektřina

V 6171

6121

848.000,-

ČOV Loučná + rezerva

V 6171

6122

42.000,-

nákup přístroje

Příjem celkem: 1.311.908

Výdej celkem: 1.311.908

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h