Zápis - 22.02.2017

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. února 2017

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie Bürgerová, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petra MACHÁČKOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV

Omluven: Jaroslav JANSA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí p. Jansa)

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- p. Kulich byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- p. Jelínek byl schválen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- pí. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

2. Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2017 (Hrabětice, Hraničná 180, 104)
  4. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- program jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 7 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 8 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 9 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 10 bylo schváleno

3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2017 (Hrabětice, Hraničná 180,104)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 11 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 12 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 13 bylo schváleno

5. Různé a interpelace

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 14 bylo schváleno

6. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h