Zápis - 29.06.2011

Zápis ze  6.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. června  2011

Přítomni:Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Mgr.  Kulicha - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Mgr. Kulich byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kordače  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Zelenku - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  p. ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Líbala - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Ing. Olga Hatašová -  nemá připomínky

- p. Martin  Líbal - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

V 17,05 hodin přichází p. Surkov - 8 členů

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Termíny zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí 2011 ( 7. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 14. 12.)

3)  Prodej majetku obce

4)  Rozpočtové změny

5)  Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

V 17,07 hodin přichází p. ing. Jelínek - 9 členů

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí r. 2011

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 2.  pololetí r. 2011 a navrhuje 7. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 14. 12. - nikdo nemá připomínky

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2011 a to na  7. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 14. 12.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 250 m2 - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: P.  M. Smržovka

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 7.500,- Kč do 31. 8. 2011.

- p. Ing. Zelenka navrhuje informovat majitele pozemku ppč. 1584/10 k. ú. Loučná o záměru obce prodat pozemek ppč. 555 k. ú. Loučná n. N.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 250 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje pozemků:

- ppč. 923/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 370 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny)

- ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 -  trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce:  O. R.  Praha

Vyjádření komise:  komise doporučuje prodej pozemku ppč. 923/1 k. ú. Janov nad Nisou.

 U pozemku ppč. 924/6 doporučuje nejdříve vyzvat majitele pozemku ppč. 922/2 a stpč. 435 k. ú. Janov nad Nisou, zda nemají zájem o odkoupení tohoto pozemku, který přímo sousedí s jejich objektem.

- u pozemku ppč. 923/1 k. ú. Janov n. N. komise doporučuje cenu 100,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 3.700,- Kč do 31. 8. 2011.

- Mgr. David navrhuje zveřejnit prodej obou pozemků a oznámit tento záměr majitelům pozemku ppč. 922/2 a stpč. 435 k. ú. Janov n. N.  U ppč. 924/6 navrhuje cenu 300,- Kč/m2  a složení jistiny ve výši 1. 000,- Kč do 31. 8. 2011 - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 923/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 370 m2 - ostatní plocha a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 - trvalý travní porost  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Prodej části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2

Vyvěšeno bylo od 2. 6. do 20. 6. 2011

Zájemce: manželé P.  Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhuje cenu  200,- Kč/m2 a  jistinu ve výši 1. 300,- Kč do 27. 6. 2011.

Jistina byla zaplacena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2 manželům P.  Jablonec n. N. za cenu 66.538,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Prodej pozemků:

- část ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1561 m2 - zahrada ( v ÚP zast. plocha) označeného dle GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1237 m2

- stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 53 m - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zast. plocha)

Zájemce: J. S.  Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- .Kč/m2 a jistinu ve výši 12.900,- Kč do 27. 6. 2011

Jistina byla zaplacena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1561 m2 - zahrada  označeného dle GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1237 m2 a stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 53 m2 - zastavěná plocha a nádvoří panu J. S.  Praha  za cenu 664. 350,- Kč

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové a Obcí Janov nad Nisou pro stavební akci " Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou, u č. p. 72 - Janov n. N." na pozemku 1760/2 k. ú. Loučná nad Nisou.

Žadatel: Obec Janov nad Nisou

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1760/2 k. ú. Loučná nad Nisou  na umístění mostu a strpění vstupovat na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, rekonstrukcí a haváriemi po celou dobu jeho fyzické i právní životnosti s Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 7,- Kč/m2 + DPH dle geometrického plánu ( minimálně 1.000,- Kč).

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Komise rozvoje a výstavby předkládá zastupitelům návrh "Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Janov nad Nisou"

kategorie

jednotka

Kč za jednotku

Vedení uložené do pozemků s výjimkou dále uvedených ( jiný pozemek)

bm

200,-

Vedení uložené v chodníku

bm

250,-

Vedení uložené podélně v komunikaci vozovky

bm

500,-

Vedení uložené podélně v komunikaci mimo vozovku ( krajnice, odstavný pruh apod.)

bm

200,-

Překop asfaltové nebo dlážděné komunikace

případ

5.000,-

Překop štěrkové komunikace

případ

1.500,-

Podvrt komunikace

bm

200,-

Přísušenství k vedení umístěné na nebo v pozemku nebo oplocaení ( podpěrný sloup, rozvodná skříň, měrná skříňka apod)

kus

1.000,-

Vrchní vedení

bm

200,-

Výše uhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku.

Pro fyzické osoby nepodnikající se vypočtená hodnota násobí koeficientem 0,5.

Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene ( pro jednu stavební akci a jednu smlouvu činí 1.000,- Kč)

K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočtená platná sazba daně z přidané hodnoty.

Veškeré náklady spojené s geodetickým zaměřením a vkladem do katastru nemovitostí hradí žadatel.

---------------------

- zastupitelé nemají připomínky k návrhu ceníku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje "Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Janov nad Nisou".

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- účetní paní Hobzová předkládá zastupitelům rozpočtové změny.

- Změna rozpočtu:  

OdPa

Pol

ÚZ

P

4122

100.000,-

dotace na úroky

V

6310

5141

100.000,-

dotace na úroky

P

4111

6.863,-

98005

sčítání lidu

V

6149

5169

6.863,-

98005

sčítání lidu

P

4111

- 6.863,-

98005

vratka

V

6149

5169

- 6.863,-

98005

vratka

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5169

30.000,-

dotace na hasiče

V

3112

5367

- 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

V

6402

5367

 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

P

4122

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

P

4122

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

6129

+75.000,-

vodovodní přípojka k MŠ

V

2212

5171

+340.000,-

oprava tarasu na otočce autobusu

V

6171

6129

+210.000,-

plynovod a plynovod. příp k hasičárně

V

6171

6121

- 625.000,-

- k opravě tarasu na otočce autobusu p. Hanzlovič sděluje, že by tato zakázka měla být zveřejněna tak, aby se hmohli přihlásit  místní podnikatelé

- ing. Jelínek navrhuje, aby se na internetu vyzvali místní podnikatelé k zaregistrování u OÚ k tomu, že chtějí být oslovováni při zadávání zakázek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

ÚZ

P

4122

100.000,-

dotace na úroky

V

6310

5141

100.000,-

dotace na úroky

P

4111

6.863,-

98005

sčítání lidu

V

6149

5169

6.863,-

98005

sčítání lidu

P

4111

- 6.863,-

98005

vratka

V

6149

5169

- 6.863,-

98005

vratka

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5169

30.000,-

dotace na hasiče

V

3112

5367

- 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

V

6402

5367

 32.000,-

přísp. na MŠ oprava §

P

4122

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

P

4122

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

459.678,-

32533123

příspěvek na ZŠ

V

3113

5331

81.120,-

32133123

příspěvek na ZŠ

V

3113

6129

+75.000,-

vodovodní přípojka k MŠ

V

2212

5171

+340.000,-

oprava tarasu na otočce autobusu

V

6171

6129

+210.000,-

plynovod a plynovod. příp k hasičárně

V

6171

6121

- 625.000,-

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že byl na jednání ZO pozván pan V. Miko, aby přednesl svůj návrh ohledně provozování "informačního bodu".

- Po sdělení informací zastupitelé navrhli,  aby pan V. Miko do 10 dnů dodal písemný koncept, jak si provozování "informačního bodu" představuje.

- p. ing. Jelínek rovněž sdělil, že FV by měl projednat zda a případně jakou částkou by obec tuto činnost podporovala.

- Mgr. David přivítal pana R. Vitvara - předsedu Školské rady, aby přednes svůj návrh

- pan R. Vitvar sděluje zastupitelům, že Školská rada projevila zájem o vyšší počet jejích členů. Tento návrh vzešel od učitelského sboru z důvodu - aby se více rodičů zapojilo do práce Školské rady a aby o její činnosti byla větší povědomost mezi rodiči žáků.

- Mgr. David informuje, že členy Školské rady z 1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 se volí mezi učiteli a 1/3 se volí mezi rodiči žáků - z tohoto důvodu musí být počet členů dělitelný třemi. Zároveň Mgr. David informuje, že z důvodu  měnícího se  školského zákona  možná bude  Školská rada zrušena.

- Mgr. David ale sděluje, že nyní se musí rozhodnout zda zvýšit počet členů - navrhuje hlasovat o zvýšení počtu členů Školské rady z 6 na 9.

- Mgr. Dává hlasovat kdo je pro zvýšení počtu členů Školské rady  z 6 na 9 členů

hlasování: PRO  1 PROTI  3 ZDRŽEL  5

- zastupitelé tedy nesouhlasí se zvyšováním počtu členů Školské rady

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že byl v obci otevřen "Dům abstinence" - v bývalém penzionu Metra. Zde se budou léčit lidé, kteří se opravdu sami dobrovolně chtějí vyléčit ze závislosti na alkoholu nebo lehkých drogách. Počet léčených se bude pohybovat mezi 12-15 lidmi.

- Dále Mgr. David poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Janovského jarmarku - zvláště panu M. Surkovovi a D. Jelínkovi. Zkonstatoval, že se jarmark opět vydařil i zásluhou počasí, které tentokrát bylo opravdu vymodlené.

- ing. O. Hatašová upozorňuje na nečitelný štítek na automatu na jízdenky u samoobsluhy - starosta  upozorní majitele automatu

-p. M. Líbal se ptá, zda by se nemělo opět jednat se zástupci bank o umístění bankomatu v obci - jelikož se zde lidé často na bankomat ptají - starosta sděluje, že obnoví jednání, ale že toto již jednou probíhalo a ze strany bank nebyl zájem

- p. Hanzlovič se dotazuje, kdy bude obec napojena na nový vodovod

- Mgr. David sděluje, že v září by mělo být vypsáno koncesní řízení, a pak záleží - jak  bude probíhat jednání o ceně za vodu.

- p. Hanzlovič se dále dotazuje jak to vypadá s Residenční Loučná s. r. o.

- Mgr. David odpovídá, že byli vyzváni k výmazu zástavního práva, ale prozatím nekomunikají, takže  právní zástupce obce bude v tomto podnikat další kroky.

- Na závěr starosta obce Mgr. D. David  popřál zastupitelům i občanům hezké a klidné prázdniny a pozval je na další zasedání v září.

6. Závěr

 V 19,00 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 6. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

Ověřovatelé: p. Mgr. Adam Kulich, p. Petr Kordač

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h