Zápis - 30.03.2011

Zápis z  3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. března 2011

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  6 členů ZO (chybí  p. Petr Kordač, Ing. Radek Jelínek, Ing. Jan Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Adama Kulicha - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Martina Líbala -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Michala Surkova  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Olgu Hatašovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Hatašová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 23. února 2011 Mgr. Olga Hatašová a p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3)  Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2010

4)  Schválení OZV č. 1/2011

5)  Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

- v 17.10 hodin přichází Ing. Jelínek - 7 členů ZO

2. Prodej majetku obce

- žádost manželů M. a P. P., trvale bytem .......... o prodej části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná n. N.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. M. P., trvale bytem ...... o prodej  částí pozemků:

- část pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2

- část pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2

- část pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/ m2

- část pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o výměře 383 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2

- komise prodej doporučuje

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisousouhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/ m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o výměře 383 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

- v 17.20 hodin přichází Ing. Jan Zelenka - 8 členů ZO

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Z. P., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 998 m2  - trvalý travní porost  (v ÚP zastavěná plocha)

- vyjádření komise: komise  prodej doporučuje, doporučuje nechat vypracovat geometrický plán a navrhujeminimální kupní cenu 250,- Kč/ m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. L. K., trvale bytem ..... o prodej pozemků:

- pozemku ppč. 1020/1 k. Ú. Janov n. N. o výměře 1946 m2 - ost. plocha ( v ÚP louky, pastviny)

- pozemku ppč. 1020/3 k. Ú. Janov n. . o výměře 3854 m2 - trv. tr. porost ( v ÚP louky,pastviny)

- pozemku ppč. 1022/6 k. Ú. Janov n. N. o výměře 103 m2 - trv. tr. porost ( v ÚP louky,pastviny)

- komise prodej  nedoporučuje z důvodu, že má obec požádáno na tyto pozemky o změnu územního plánu

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o tom, že z důvodu přípravy projektové dokumentace na opravu mostu u bobové dráhy je třeba uzavřít následující smlouvy:

1) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - na" Přeložku STL plynovodu DN 100 - Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou u č. p. 72 - Janov nad Nisou - SO 501"

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavřít smlouvu

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - na "Přeložku STL plynovodu DN 100 - Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou u č. p. 72 - Janov nad Nisou - SO 501 ". Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2".  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

2) Smlouva o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení "Přeložka STL plynovodu - rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu pod bobovou dráhou u č. p. 72, Janov nad Nisou"

-  vyjádření komise: komise doporučuje uzavřít smlouvu

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení "Přeložka STL plynovodu - rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu pod bobovou dráhou u č. p. 72, Janov nad Nisou". Cena za zřízení věcného práva bude poukázána na účet budoucího povinného ve výši 500,- Kč bez DPH.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3) Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku:

1. Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou, uč. p. 72 - Janov n. N.

2. Přeložka STL plynovodu DN 100 - So 501

- vyjádření komise:komise doporučuje uzavřít smlouvu

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s panem J. M., bytem......” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. D. K., trvale bytem ....., o prodej části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/2 o výměře 31 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 + podíl na vypracování GP, jistina byla stanovena na 800,- Kč

- jistina nebyla složena

- zveřejnění prodeje na úřední desce bylo od 28. 2. 2011 do 15. 3. 2011

- žádost manželů J. a V. V., trvale bytem ....., o prodej části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500  m2 označené dle GP Č. 524-76412010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP Č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP Č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/9 o výměře 31 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 + podíl na vypracování GP, jistina byla stanovena na 4.000,- Kč

- jistina byla zaplacena do pokladny OÚ Janov n. N. dne 17. 3. 2011

- zveřejnění prodeje na úřední desce bylo od 28. 2. 2011 do 15. 3. 2011

- Mgr. David informuje zastupitele, že od manželů V. přišla žádost o snížení ceny za pozemky

- p. Surkov navrhuje snížit cenu na 200,- Kč/m2

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu p. Surkova

hlasování: PRO  1 PROTI 6 ZDRŽEL 1

- návrh p. Michala Surkova  nebyl schválen

-Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-76412010 a č. 1033-76412010 jako 1381/9 o výměře 31 m2 manželům J. a V. V., bytem ..... za cenu 37.719,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. J. B., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 268/4 k. ú.  Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500  m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-76412010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP Č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 150,- Kč/m2 + podíl na vypracování GP, jistina byla stanovena na 8.000,- Kč

- jistina byla zaplacena do pokladny OÚ Janov n. N. dne 28. 3. 2011

- zveřejnění prodeje na úřední desce bylo od 28. 2. 2011 do 15. 3. 2011

- Mgr. David informuje zastupitele, že od paní B. dnes dorazila žádost o snížení ceny za pozemky

- zastupitelé nesouhlasí se snížením kupní ceny

-Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2  paní J. B., bytem .. za cenu 85.133,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat  

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2010

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Mgr. Jany Tomešové, ředitelky školy, o převedení finančních prostředků do rezervního fondu a převedení odpisů zřizovateli školy

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru informuje zastupitele o jednání FV ohledně hospodaření ZŠ a MŠ a konstatuje, že příjmy a výdaje jsou v souladu s RO a jejich předpokládaným vývojem a doporučuje zastupitelstvu schválit návrh pí. ředitelky tak, jak je v návrhu 

- kladný hospodářský výsledek je 61.318,04 Kč

- odpisy za rok 2010 činí 68.059,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Janov n. N. za rok 2010 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 61.318,04 Kč do rezervního fondu a s převedením částky 68.059,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení OZV č. 1/2011

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity (dále jen OZV)

- Mgr. David doplňuje, že tento návrh OZV byl schválen odborem dozoru a kontroly veřejné správy oddělení dozoru Ministerstva vnitra České republiky

- zastupitelé s tímto návrhem OZV nesouhlasí - konkrétně nesouhlasí s vypuštěním v čl. 6 odst. 2 a doporučují p. starostovi dále jednat s odborem dozoru a kontroly veřejné správy oddělením dozoru Ministerstva vnitra ČR

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o pokácení 3 vzrostlých smrků na Berkově louce z důvodu rizika spadnutí a následného zranění dětí

- Ing. Hatašová navrhuje pozvat odborníka, aby se na vzrostlé stromy podíval, vypracoval odborný posudek a vyhodnotil jejich stav nebezpečí

- Mgr. David návrh bere na vědomí a pozve odborníka

- p. Surkov se dotazuje na kanalizaci směrem k sokolovně, jaké by byly náklady + jaká by byla spoluúčast obyvatel, kteří tam bydlí a jaké byly náklady na vyhotovení projektové dokumentace

- Mgr. David odpovídá, že tyto informace zašle zastupitelům e-mailem

- Mgr. Kulich se dotazuje zda se uvažuje převézt od TJ SOKOL objekt sokolovny na obec Janov nad Nisou

- pí. Mádlová navrhuje, aby Mgr. Kulich vypracoval důvodovou zprávu proč a za jakých podmínek by se objekt sokolovny měl převézt na obec Janov nad Nisou

- Mgr. Kulich bere na vědomí vypracování důvodové zprávy

- p. Kout žádá o umístění radaru u bobové dráhy - směrem od Sklárny do Jablonce n. N., neboť tam řidiči jezdí velmi nebezpečně a rychle

- Mgr. David odpovídá, že jednal se obecními strážníky o instalaci značky o omezení rychlosti na 40 km/h

- Ing. Zelenka navrhuje zjistit ceny většího zrcadla, případně radaru 

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18.55 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce  

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h