Zápis - 09.11.2016

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. listopadu 2016

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

v 17,03 přichází Mgr. Bürgerová – 9 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. Surkova a Mgr. A. Kulicha, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu – nemají

- ani ostatní zastupitelé nemají připomínky k zápisu

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání je schválen.

Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k  dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v  tomto znění:

 1. Zahájení (prezence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
 2. Volba přísedícího Okresního soudu
 3. Prodej majetku obce
 4. Dodatek ke smlouvě o nájmu o provozování vodovodů a kanalizací
 5. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2017
 6. Rozpočtové změny
 7. Příspěvek na pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 8. Inventarizace majetku
 9. Informace z výborů a komisí
 10. Různé a interpelace
 11. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Volba přísedícího Okresního soudu

- Mgr. David sděluje, že pan Lukáš Brada se dostavil na Obecní úřad v Janově nad Nisou a projevil zájem vykonávat funkci přísedícího Okresního soudu v  Jablonci nad Nisou.

Pan Lukáš Brada, narozen 1975, má vystudované humanitní gymnázium a hotelovou školu a je majitelem několika firem. Je netrestaný, bezúhonný se silným zájmem o věci veřejné. V místě minulého bydliště byl ve funkci kontrolního výboru zastupitelstva.

Zákonné požadavky přísedícího soudu:

Státní občan ČR splňuje
Způsobilý k právním úkonům splňuje
Bezúhonný splňuje
Nejméně 30 let splňuje
Souhlasí s ustanovením přísedícího splňuje
Lustrační osvědčení splňuje
Trvalý pobyt v obvodu zastupitelstva splňuje
Při 1. volbě souhlas předsedy OkS splňuje

 - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisouvolípana Lukáše Bradu, nar. 1975, trvale bytem Janov nad Nisou za přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2016-2020.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 73 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- Komise rozvoje a výstavby předložila zastupitelům nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou“ a zároveň žádá o zrušení „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou schválené dne 11. prosince 2013.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou a ruší „Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené dne 11. prosince 2013.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 74 bylo schváleno

*Směna pozemků: část pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016b jako 756/6 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

Vyjádření komise: komise doporučuje směnu dle geometrických plánů + zřízení věcného břemene

Zveřejnění směny: od 11. 7. 2016 do 26. 7. 2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016b jako 756/6 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 (budoucí 756/6) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

( Bürgerová, Mlejnek)

-Usnesení č. 75 bylo schváleno

*Návrh prodeje části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1 049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2

Zájemce: K. N.Praha

J. N. Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení geometrického plánu. Jistina ve výši 1. 240,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1 049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 76 bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1366/1 trvalý ostatní plocha o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o výměře 90 m2

Zájemce: p. K. Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení geometrického plánu. Jistina ve výši 1. 800,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1366/1 trvalý ostatní plocha o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o výměře 90 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 77 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní porost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Zájemci: manželé J. a M. K., Janov nad Nisou

Zveřejnění prodeje: od 11. 7. 2016 do 26. 7. 2016

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej dle předložené kupní smlouvy, tj. za 20.000,- Kč + náklady na vyhotovení geometrického plánu. Cena za vyhotovení GP bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní porost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako ppč. 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako stpč. 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou manželům M. a J. K., Janov nad Nisou za celkovou kupní cenu 20.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje tuto kupní cenu ve výši menší než je cena obvyklá s  přihlédnutím k  tomu, že kupující se zaváží opravit na vlastní náklady rozpadlou opěrnou zeď nacházející se na části prodávané p.p.č. 34/7 a části prodávané st.p.č. 902 v  k.ú. Hraničná nad Nisou a s  přihlédnutím k  tomu, že:

a) kupní cena za prodávané nemovitosti za obvyklou cenu (Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou dne 9. listopadu 2016) by činila 259.500 Kč bez DPH a předpokládané náklady na opravu opěrné jsou vyšší než 259.500 Kč bez DPH,

b) dle odborného posouzení firmou VANER s. r. o. jsou předpokládané náklady na opravu zdi Kč 371.314 Kč (bez DPH 306.871 Kč) a dle firmy RAL PROJEKT s. r. o. Kč 355.000 (bez DPH 293.000 Kč)

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 78 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 označené dle GP č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2.(v ÚP zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby)

Zájemce: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu 6.200,- Kč.

Zveřejnění prodeje: od 12. 10. 2016 do 28. 10. 2016

Jistina byla uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 označené dle GP č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 Hlavnímu městu Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha za cenu 62. 100,- Kč bez DPH.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 79 bylo schváleno

* Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 59 k. ú. Hraničná nad Nisou ve vlastnictví Lesy ČR, s. p., z důvodu vedení obecního vodovodu a kanalizace přes tento pozemek

Zájemce: Obec nad Nisou

- Lesy ČR, s. p. předložili Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve které je jako „oprávněný“ uvedena Obec Janov nad Nisou. Zastupitelé ale navrhují, aby jako „oprávněný“ byl uveden „majitel vodovodního a kanalizačního řadu“ pro případ, že Obec Janov nad Nisou vodovodní a kanalizační řad prodá.

* Žádost o změnu územního plánu na pozemku ppč. 1044/3 k. ú. Janov nad Nisou

žádost podal pan O. M., Praha

Důvodová zpráva pořizovatele:

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel žádost o zapracování změny v  návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Určený zastupitel návrh zkonzultoval s  pořizovatelem územně plánovací dokumentace a předkládá návrh na zapracování změny do nového územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k  rozhodnutí:

Žádost podal p. O. M., Praha.

Předmět podnětu:

Pozemek p. č. 1044/3 k. ú. Janov n. N., obec Janov Nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem podání žádosti je vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku pro umístění rodinného či rekreačního domu v  novém Územním plánu Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Pozemek p. č. 1044/3 k. ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v  kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu rodinného domu realizovat.

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n. N. vymezil předmětný pozemek mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v  novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v  rodinných domech – rozptýlené.

Vyjádření pořizovatele :

V  současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi úpravy návrhu před opakovaným veřejným projednáním.

Pořizovatel uvádí, že vlastník předmětného pozemku doposud neuplatnil v  žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětného pozemku mezi plochy NS a nežádal o zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Pokud ale vlastník předmětného pozemku uplatní námitku v  opakovaném veřejném projednání, bude tato námitka posuzována jako nerelevantní a nebude k ní přihlédnuto. Ve fázi opakovaného veřejného projednání mohou být totiž námitky uplatněny pouze k  těm částem řešení, které byly po veřejném projednání změněny.

Pořizovatel upozorňuje, že pokud by byl předmětný pozemek zařazen v  této fázi pořizování územního plánu do návrhu pro opakované veřejné projednání jako zastavitelný pro bydlení, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou dopracovat Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. V  návrhu Územního plánu Janov n. N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v  obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel uvádí, že v  této části území nový územní plán s  ohledem na ochranu přírody a krajiny nové zastavitelné plochy nenavrhuje. Pořizovatel dále informuje, že lokalita N.201 bude v  návrhu územního plánu k  opakovanému veřejnému projednání vymezena jako stabilizovaná Plocha obytná – bydlení v  rodinných domech – rozptýlené BR v  zastavěném území, protože je zde již dlouhodobě vydané stavební povolení, ale stavba ještě nebyla dokončena.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p. č. 1044/3 k. ú. Janov n. N., navrhované v  novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený p. O. M. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 80 bylo schváleno

* Žádost o změnu územního plánu na pozemku ppč. 551/7 k. ú. Janov nad Nisou

žádost podal pan J. T., Liberec se souhlasem majitele předmětného pozemku p. J. J.

Důvodová zpráva pořizovatele:

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel žádost o zapracování změny v  návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Určený zastupitel návrh zkonzultoval s  pořizovatelem územně plánovací dokumentace a ten předkládá návrh na zapracování změny do nového územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k  rozhodnutí:

Žádost podal p. J. T., Liberec se souhlasem majitele předmětného pozemku p. J. J.

Předmět podnětu:

Pozemek p. č. 551/7 k. ú. Janov n. N., obec Janov Nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem podání žádosti je vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku nebo jeho části za účelem rekreační zástavby v  novém Územním plánu Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Pozemek p. č. 551/7 k. ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v  kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu rodinného domu realizovat.

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n. N. vymezil předmětný pozemek mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v  novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v  rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

V  současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi úpravy návrhu před opakovaným veřejným projednáním.

Pořizovatel uvádí, že vlastník předmětného pozemku doposud neuplatnil v  žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětného pozemku mezi plochy NS a nežádal o zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Pokud ale vlastník předmětného pozemku uplatní námitku v  opakovaném veřejném projednání, bude tato námitka posuzována jako nerelevantní a nebude k ní přihlédnuto. Ve fázi opakovaného veřejného projednání mohou být totiž námitky uplatněny pouze k  těm částem řešení, které byly po veřejném projednání změněny.

Pořizovatel upozorňuje, že pokud by byl předmětný pozemek zařazen v  této fázi pořizování územního plánu do návrhu pro opakované veřejné projednání jako zastavitelný pro bydlení, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou dopracovat Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. V  návrhu Územního plánu Janov n. N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v  obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p.č. 551/7 k.ú. Janov n.N., navrhované v  novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený p. J. T. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Jansa)

-Usnesení č. 81 bylo schváleno

* Dohoda o skončení plnění vyplývajícího ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 3DHM110063, která byla podepsána posledně dne 20. 7. 2011

- Důvodem ukončení smlouvy je nerealizace stavby „Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou, u č. p. 72 – Janov n. N.“, kterou měl být dotčen pozemek ppč. 1760/2 k. ú. Loučná nad Nisou v majetku Povodí Labe s. p.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 3DHM110063.“

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 82 bylo schváleno

4. Dodatek ke smlouvě o nájmu o provozování vodovodů a kanalizací

- Mgr. David sděluje, že na předminulém ZO bylo přijato usnesení „ZO souhlasí s principem uplatnění vyrovnávacích plateb a pověřuje starostu obce přípravou dodatku „Platební mechanismus“, ke Koncesní smlouvě: Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci realizace projektu „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", umožňující použití vyrovnávací platby.“.

- dále předložil zastupitelům Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2012: „Uplatnění solidární ceny vodného a stočného, používané pro obce sdružené v SVS pro obec Janov nad Nisou od 1.1.2017.“

- Dodatek doplňuje „Přílohu č. 5 Platební mechanismus Část A“ Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřené mezi Smluvními Stranami dne 30.11.2012 o článek č. 13 Vyrovnávací platby a popisuje technicky tuto vyrovnávací platbu.

- Dodatek byl schválen SFŽP (poskytovatelem dotace)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2012: „Uplatnění solidární ceny vodného a stočného, používané pro obce sdružené v SVS pro obec Janov nad Nisou od 1.1.2017.“

b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 4

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 83 bylo schváleno

 

5. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2017

- Mgr. David předložil zastupitelům dopis z Krajského úřadu Libereckého kraje – řízení resortu dopravy jehož přílohou byl i návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ” na období od roku 2017 do roku 2019, č. sml.

OLP/4024/2016 mezi Obcí Janov nad Nisou a Libereckým krajem.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 84 bylo schváleno

6. Rozpočtové změny

- Mgr. David sděluje, že před schválením rozpočtových změn je třeba projednat žádost Hospice sv. Zdislavy o.p.s. o finanční dar na podporu činnosti hospice včetně darovací smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14 ve výši 6.665,- Kč

 1. b) schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 85 bylo schváleno

- dále Mgr. David sděluje zastupitelům, že dle vyjádření SKI Bižu, by stejně jako v loňském roce měla obdržet obec Janov nad Nisou nabídku společnosti SKI BIŽU s.r.o. na zimní sezónu 2016/2017 na permanentky pro děti na vleky SKI Bižu (bez možnosti výběru denního nebo večerního lyžování):

 1. děti 0 - 6 let 1 300,- Kč

 2. děti 7-15 let 2 100,- Kč

 3. děti 16-18 let 2 600,- Kč

- Na četné dotazy občanů zda by stejně jako to funguje v sousedním Bedřichově nemohla obec Janov poskytnout příspěvek na nákup lyžařské permanentky. Mgr. David navrhuje schválit příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek na vleky SKI Bižu pro děti s trvalým pobytem v obci, na lyžařskou sezonu 2016-2017 ve výši:

Příspěvek by byl vyplácen pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

Kdyby se tento příspěvek vyplácel v loňském roce, činil by příspěvek 9 500,- Kč ( 3 x 500,- a 8x 1 000,- Kč).

V případě, že by příspěvek obce čerpaly všechny děti, bude celkový příspěvek činit 211 500,- Kč (103 dětí do 6 let á 500,- Kč; 160 dětí od 6 do 18 let á 1 000,- Kč).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým pobytem v Janově nad Nisou, na vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o., na lyžařskou sezonu 2016-2017: pro děti do 6 let - 500,- Kč, pro děti od 6 do 18 let – 1 000,- Kč,

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou, zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 86 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh následujících rozpočtových opatření:

  OdPa Pol    
P   4111 22.000 dotace volby 98193
V 6115 5029 13.450 odměny volby 98193
V 6115 5139 679 materiál volby 98193
V 6115 5175 980 občerstvení volby 98193
V 6115 5169 6.891 služby volby 98193
P   4122 4.280 dotace hospodaření v lesích
V 1039 5169 4.280 lesy- služby
V 2212 6121 - 1.000.000 oprava komunikace
V 2212 5171 1.000.000 oprava komunikace
P 3612 3112 102.000 prodej ost. nemovitostí
V 3639 5362 102.000 platba daní
V 6409 5194 6.700 dar Sv. Zdislava
P 3612 3112 6.700  
V 6409 5229 60.000 Sdružení pro rozvoj CR Jizerky (p.Bažant)
P 3612 3112 60.000  

Příjem celkem: 194.980

Výdej celkem: 194.980

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol    
P   4111 22.000 dotace volby 98193
V 6115 5029 13.450 odměny volby 98193
V 6115 5139 679 materiál volby 98193
V 6115 5175 980 občerstvení volby 98193
V 6115 5169 6.891 služby volby 98193
P   4122 4.280 dotace hospodaření v lesích
V 1039 5169 4.280 lesy- služby
V 2212 6121 - 1.000.000 oprava komunikace
V 2212 5171 1.000.000 oprava komunikace
P 3612 3112 102.000 prodej ost. nemovitostí
V 3639 5362 102.000 platba daní
V 6409 5194 6.700 dar Sv. Zdislava
P 3612 3112 6.700  
V 6409 5229 60.000 Sdružení pro rozvoj CR Jizerky (p.Bažant)
P 3612 3112 60.000  

Příjem celkem: 194.980

Výdej celkem: 194.980

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 87 bylo schváleno

 

7. Příspěvek na pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

- Mgr. David předal slovo Ing. Macháčkové, aby okomentovala svoji důvodovou zprávu

- Ing. Macháčková sděluje, že na minulém zastupitelstvu narazili na otázku možnosti příspěvku obyvatelům Janova nad Nisou při vstupu do DD v  Jablonci n. N. Do současné doby příspěvek 50 tis. Kč byl zcela hrazen zájemci. Pro zvážení případné výšky příspěvku Ing. Macháčková navrhuje následující anketu, jejímž vyhodnocením by mělo být doporučení pro výši příspěvku.

Navrhuje 6 základních úrovní příspěvku.

Jak dlouho žadatel bydlí v Janově?

VolbyBodové hodnocení
Méně než 10 let 0
10 – 30 let 1
víc než 30 let 2

Finanční situace žadatele

VolbyBodové hodnocení
zajištěný 0
vlastnictví nemovitosti do cca 0,5 mil Kč 1
nevlastní žádnou nemovitost 2

Aktivita žadatele v Janově

VolbyBodové hodnocení
velmi aktivní 2
občasná aktivita 1
žádná aktivita 0

Zdravotní stav

VolbyBodové hodnocení
závažné zdravotní problémy 2
středně závažné zdravotní problémy 1
zdraví odpovídající věku 0

Rodinné zázemí

VolbyBodové hodnocení
žadatel je zcela odkázán na sebe 2
částečná podpora rodiny 1
žadatel žije ve fungující rodině 0

 

Tabulka vyhodnocení

PříspěvekPočet bodů
50.000,- Kč 10
40.000,- Kč 8,9
30.000,- Kč 6,7
20.000,- Kč 4,5
10.000,- Kč 1,2,3
0,00 Kč 0

- dále Mgr. David dává slovo Mgr. Bürgerové, aby i ona představila svůj návrh

- Mgr. Bürgerová sděluje, že v  bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením je plně zachován statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v  tom, že soustředění bytů v  jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování a doručování sociálních služeb a také dává větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti. Žádost však může podat jen občan, který má trvalý pobyt na území statutárního města Jablonec nad Nisou, který není pouze pobytem formálním a trvá min. 1 rok před předložením žádosti. V  případě, že žadatel nemá trvalé bydliště v  Jablonci nad Nisou, musí předložit potvrzení městského / obecního úřadu v  místě trvalého bydliště žadatele o poskytnutí finančního příspěvku statutárnímu městu Jablonec nad Nisou na náklady spjatými se správou bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve výši 50.000 Kč. Metodika byla schválena usnesením Rady města Jablonec nad Nisou č. 292/2012 ze dne 13.12.2012 a nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

K  uvedenému bodu si nechala vyjet sestavu, aby viděli, kolik našich občanů věkové skupiny 60 let by mohlo dovršením důchodového věku nebo invalidity 3. stupně žádat o shora uvedené bydlení. ( Mgr. David konstatuje, že se jedná o 335 osob do 60 let a 260 osob nad 60 let)

- Mgr. Bürgerová navrhuje:

*Pověřit starostu obce Janova nad Nisou o projednání uvedené metodiky s  Ing. Petrem Beitlem – primátorem města Jablonec nad Nisou a radou města o zrušení finančního příspěvku od občanů Janova nad Nisou v  případě, že bychom přispívali určitou alikvotní částkou na náklady spojené se správou bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zároveň bychom tak vytvořili sociální program pro naše občany (máme pouze činnost SPOZ).

*Pokud by k  dohodě s  Jabloncem nedošlo, je třeba vytvořit kritéria pro přidělování uvedeného příspěvku. Podle informací od pana starosty kritéria navrhla p.  Macháčková, proto je nebudu nyní vymýšlet, ale spíše počkám na její variantu. Zde však chci upozornit, že začátkem roku jsme na finančním výboru předkládali náš rozpočtový návrh bod. č. 11 – aby se v  rozpočtu na tuto skutečnost myslelo (sociální příspěvek na pronájem bytů zvláštního určení částka 100.000,- Kč - přibližně pět seniorů - příspěvek částky 20.000,- Kč na osobu). Zároveň apeluji na zastupitele, že nemůžeme v  rozhodování o takové důležité věci se zaobírat tím, kdo jaké majetky má, ale měli bychom dodržovat určitou subsidiaritu – což značí nejdříve pomoc od rodiny a pak může pomoci obec, proto příspěvek od obce tvoří jen určitou část, velikost závisí na naplnění kritérií. Já osobně vnímám tento příspěvek tak, že přispíváme na byt zvláštního určení člověku potřebnému a jako odměnu za to, že v  naší obci žil až do důchodového věku. Proto určitě jedno z  kritérií musí být, že pobyt není formální a trvá min. ??? let před předložením žádosti.  

*V  budoucnosti bychom mohli vytvořit vlastní byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením a nemusíme se potýkat s  tímto problémem.

- zastupitelé se rozhodli pro tato kritéria:

v 18,45 odchází Mgr. Bürgerová a Ing. Jelínek – 7 členů

8. Inventarizace majetku

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2016 a

dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá.

- ZO Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2016 – směrnici č. 3

9. Informace z výborů a komisí

- Mgr. David přednesl zprávu předsedy FV Ing. Jelínka, ve které podal zprávu o činnosti FV od ledna 2016 a zároveň návrh na finanční dary členům FV, za jejich činnost ve výboru v tomto období.

Schzky FV a jejich program:

16.1.2016 – příprava definitivní verze rozpočtu obce na r. 2016, plán investic

19.4.2016 – Žádost o převedení fin. prostředků do RF a převedení odpisů zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ Janov (zaměřeno na úspory energií a investice), hodnocení hospodaření obce v r. 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet obce za r. 2015, nákup ultifunkčního zařízeni za multikáru

28.6.2016 – kontrola hospodaření k 6/2016, výběr rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity a investice do cestovní ruchu

30.8.2016 – kontrola hospodaření obce za 7/2016, návrh rozpočtových změn

Podrobnější obsah schůzek lze najít v zápisech na OÚ v Janově n. N.

Návrh finančních darů:

p. Č. 1 500,- Kč, p. K. 1 000,- Kč, p. K. 1 500,- Kč, p. K. 1 500,- Kč,

p. P. 1 500,- Kč, p. Š. 1 500,- Kč.

- ZO bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru – Ing. Jelínka

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům finančního výboru ve výši p. Č. 1 500,-Kč, p. K. 1 000,- Kč, p. K. 1 500,- Kč, p. K. 1 500,- Kč, p. P. 1 500,- Kč, p. Š. 1 500,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 88 bylo schváleno

- Mgr. David předává slovo Mgr. Bürgerové – předsedkyni Kontrolního výboru

- Mgr. Bürgerová sděluje, že  ohledem na ustanovení § 117 odstavec 2 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), byl zřízen kontrolní výbor. Z  ustanovujícího zasedání ze dne 05.11.2014 - kdy byl zřízen KV ZO Janova nad Nisou. V  roce 2016 se výbor zatím sešel třikrát. (Datum: 24.03.20016, 30.06.2016, 24.10.2016) Ze schůzí KV jsou pořízeny zápisy. Opět byl vypracován seznam usnesení, který byl zaslán starostovi panu Mgr. Danielu Davidovi. Jedná se o usnesení, které jsou ze zápisů (07. října 2015 do 27.dubna 2016) ve fázi zpracování - trvání. Ke každému usnesení bude dáno vysvětlení současného stavu. Konečný seznam bude přílohou zápisu z  3. KV ZO Janov nad Nisou ze dne 24.10.2016. Členové kontrolního výboru Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich se dne 07.01.2016 zúčastnili finančního výboru a svými návrhy přispěli k  sestavování rozpočtu na rok 2016. Dále 27.07.2016 se členové kontrolního výboru Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich sešli na obecním úřadu Janova nad Nisou se starostou obce a spolu s  Ing. Petrem Mlejnkem (zastupitel obce) předložili otázky týkající se   dohody o narovnání mezi obcí a společností SČVAK. Tedy provozování vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace. Snaha byla o pochopení – proč musí existovat nějaká dohoda o narovnání. V roce 2016 zastupitelstvo obce nepověřilo kontrolní výbor úkoly, které by měl kontrolní výbor prošetřit, proto vlastní činnost spočívala kontrolou plnění usnesení ze zastupitelstva obce. Na základě krátkého souhrnu naší činnosti navrhuji finanční dar pro členy KV ZO Janova nad Nisou ve výši 1000,-Kč.

- ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně Kontrolního výboru – Mgr. Bürgerové

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům KV Janova nad Nisou pí. H. ve výši 1.000,- Kč a panu K. ve výši 1.000,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Kulich)

- Usnesení č. 89 bylo schváleno

- Mgr. David předává slovo Ing. Mlejnkovi – předsedovi Komise péče o krajinu

- Ing. Mlejnek přednesl zprávu o činnosti Komise péče o krajinu

Komise péče o krajinu v roce 2016:

• zprostředkovala prořezání lipové aleje, parkové úpravy před radnicí a před poštou dle návrhu zahradníka (p. Luboš Stejskal)

• vyjednala s p. Korytářem z CHKO Jizerské hory povolení na odstranění náletů ze starého hřiště.

Provedl brigádně Petr Kordač ml. , Pavel Hrabánek ml.

• jednala s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na který zřejmě přejde

vlastnictví starého hřiště o možnosti bezplatného převodu na obec. Ředitelka potvrdila, že v případě veřejně prospěšného využití hřiště (je třeba dobře popsat v žádosti) je velká šance, že by hřiště mohlo být na obec převedeno bezplatně.

• proběhlo jednání s vedoucím katedry designu na fakultě architektury TUL ohledně možnosti zadat

studentům jako semestrální práci vizualizaci možného využití některých míst v obci – např. sportovní areál kolem sokolovny včetně okolních lesů, Berkova louka, objekt kina a okolí.

Komise péče o krajinu plánuje:

• přes zimu nechat vyrobit informační cedule na turistickou cestu na Trniště

• v příštím roce vylepšit další dvě až tři místa v obci

Pro členy komise nenavrhuji finanční odměnu.

- ZO bere na vědomí zprávu předsedy Komise péče o krajinu – Ing. Mlejnka

- Mgr. David přednesl zprávu předsedkyně Komise rozvoje a výstavby – pí. Jany Frkové, která dnes není přítomná.

Komise rozvoje a výstavby obce Janov nad Nisou, se schází tak jako každý rok pravidelně, vždy týden před jednáním zastupitelstva. Projednáváme a navrhujeme prodej pozemků a zároveň doporučujeme i jejich ceny dle platného ceníku. Pokud prodej není vždy jasný, svoláváme místní šetření, kterého se účastní členové komise, případně i ostatní zastupitelé, kteří mají zájem. Dále se za obec vyjadřujeme ke stavbám v obci. V současné době chystáme provést výjezdní zasedání, které bude zaměřeno na nepovolené stavby v naší obci. Docházka členů komise je dobrá a proto navrhuji, aby jim byl schválen finanční dar za tuto práci: pí. K. 2.000,- Kč, pí. B. 2.000,- Kč, p. J. 2.000,- Kč, p. Z. 1.500,- Kč.

- ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně Komise rozvoje a výstavby – pí. Frkové

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: pí. K. 2.000,- Kč, pí. B. 2.000,- Kč, p. J. 2.000,- Kč, p. Z. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Jansa)

-Usnesení č. 90 bylo schváleno

- Mgr. David přednesl zprávu předsedkyně SPOZ – paní Marie Blahoutové, ve které uvádí, že v tomto obsazení pracují více než 10 let. Navštěvují naše občany k příležitosti jejich životního jubilea a předávají jim dárkový balíček v hodnotě 350,- Kč. V letošním roce uvítali do života 15 nových občánků, navštívili 77 jubilantů. Práci dělají s láskou, ohleduplností a s úctou k věku našich janováků.

Za tuto práci pí. Blahoutová navrhuje členům SPOZ tyto finanční dary: pí. P. 1.500,- Kč, pí. V. 1.500,- Kč, pí. P. 1.000,- Kč, p. S. 1.000,- Kč, pí. M. 1.500,- Kč.

- ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně SPOZ – pí. Blahoutové

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ ve výši: pí. P. 1.500,- Kč, pí. V. 1.500,- Kč, pí. P. 1.000,- Kč, p. S.1.000,- Kč, pí. M. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Surkov)

-Usnesení č. 91 bylo schváleno

- Mgr. David přednesl zprávu Komise pro kulturu a sport, kterou předložil její předseda p. David Jelínek

- předložil základní přehled činnosti s tradičním dovětkem, že podrobný přehled o činnosti a práci KKS je průběžně a celoročně v zápisech z jednání na podatelně OÚ.

Zároveň navrhl, jako každoročně, finanční dary členům komise a hlavním organizátorům Janovského jarmarku.

- Činnost Komise pro kulturu a sport 2015 - 2016 (od posledního přehledu)

hlavní činnost

- aktualizace a úprava grantových pravidel v souladu se změnou zákona

- návrh na rozdělení grantu na činnost

- návrh na rozdělení grantů na projekty

- kontrola vyúčtování činnosti

- kontrola vyúčtování projektů

- organizování Janovského jarmarku

- konzultace a pomoc s organizací dalších akcí (zejména čarodějnice, Loučenský advent atp.)

 

- návrh finančních darů členům Komise pro kulturu a sport:pí. J. 1.000,- Kč, p.S. 1.000,- Kč, pí. S. 1.000,- Kč, p. N. 1.000,-Kč

Výše finančních darů je navrhována podle činnosti v komisi a další práce v oblasti kultury a sportu v obci v uplynulém roce.

V obci není mnoho lidí, kteří jsou ochotni a schopni něco ve svém volnu dělat pro lepší život v obci. Navrhované finanční dary jsou symbolickým poděkováním, že o nich a jejich práci víme a že si toho vážíme.

- návrh finančních darů za přípravu a organizaci Janovského jarmarkup.S. 5.000,- Kč, pí. J. 4.000,- Kč, p. J. 5.000,- Kč

Příprava Janovského jarmarku vyžaduje týdny až měsíce, jsou to stovky hodin lidské práce, provolaných minut a projetých kilometrů. Navrhované odměny jsou tak spíše tradičním symbolickým poděkováním.

- p. Surkov sděluje, že zapomněl poslat panu Jelínkovi návrh na finanční dary ještě pro pí. S ve výši 2.000,- Kč a pí. V. ve výši 2.000,- Kč a prosí o doplnění

- ZO bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro kulturu a sport – p. D. Jelínka

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro kulturu a sport ve výši: pí. J. 1.000,- Kč, p. S. 1.000,- Kč, pí. S. 1.000,- Kč, p. N. 1.000,-Kč

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Surkov)

-Usnesení č. 92 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizace Janovského jarmarku ve výši: p.S. 5.000,- Kč, pí. J. 4.000,- Kč, p. J. 5.000,- Kč, pí. S. 2.000,- Kč, pí. V. 2.000,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Surkov)

-Usnesení č. 93 bylo schváleno

- pí. Mádlová navrhuje schválení finančního daru pro starostu obce

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů finanční dar pro starostu obce ve výši 2 měsíčních platů za přínosné aktivity pro obec, práci na dotačních, propagačních a rozvojových aktivitách obce a za aktivní vystupování při realizaci projektů a jejich řízení a usměrňování vlastní iniciativou.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(David)

-Usnesení č. 94 bylo schváleno

 

10. Různé a interpelace

- Mgr. David pozval všechny přítomné na adventní koncerty do loučenského kostelíku.

11. Závěr

- v 19,15 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petra Macháčková, p. Jaroslav Jansa

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h