Zápis - 30.05.2018

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. května 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, p. Michal Surkov,

Omluveni: Ing. Petr Mlejnek

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,05 hodin za přítomnosti 5 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing.Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Mádlová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

V 17.10 hod. přichází pan J. Jansa – 6 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL SE 1

( Mgr. D.David)

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2017

  4. Stanovení počtu členů ZO Janov nad Nisou pro příští volební období

  5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

  6. Zapojení obce do projektu Mikroregionu Jizerské hory

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 397 m2.

Zájemce: T.B. Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej části pozemku a navrhuje nechat vypracovat GP a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.45 bylo schváleno

V 17.22 hod přichází Ing. Jelínek – 7 členů

Návrh prodeje části pozemku ppč. 577/1 - ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci: V.N. a A.N. Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat GP a navrhuje minimální kupní cenu takto: zastavitelná část 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši, nezastavitelná část 100,- Kč/m2.

Zároveň komise navrhuje výměnou za prodej vyznačené části č. 1 – aby N. prodali (směnili s obcí) obci část pozemku ppč. 1627 (pruh široký 4 m = cca 80 m2), aby byl zajištěn přistup k pozemku ppč. 577/1.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.46 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 347/1 – ostatní plocha o celkové výměře 12 067 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1296-4/2018 jako 347/8 o výměře 259 m2

Zájemce: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, jelikož na dotčeném pozemku se nachází stavba silnice III/29035 ve vlastnictví Libereckého kraje. Na základě výměru Ministerstva financí č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, jsou pozemky dotčené stavbou silnice III. třídy Libereckým krajem vykupovány za 50,- Kč/m2.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, souhlasí s navrženou minimální kupní cenou a navrhuje složení jistiny.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.47 bylo schváleno

V 17.30 hod přichází Mgr. Bürgerová – 8 členů

Návrh prodeje pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2

Zájemci: O.M. a J.M. Jablonec nad Nisou – část

F.Č. – část

Komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat GP. Navržená cena u části pozemku na stavbu RD 500,- Kč/m2 + DPH, u části pozemku ke zřízení přístupu k ppč. 1476/7 k. ú. Loučná nad Nisou cenu 300,- Kč/m2 + DPH.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.48 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha o výměře 191 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: O.M. a J.M. Jablonec nad Nisou - část

F.Č. Janov nad Nisou – část

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.49 bylo schváleno

Prodej pozemku stpč. 587/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:

J.V. Litoměřice

A.V .Litoměřice

T.B. Úštěk

Ž.B. Úštěk

Na základě žádosti pana L. o zřízení zástavního práva podal Mgr. David návhr na usnesení:

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 1171, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T.L. Jablonec nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 50 bylo schváleno

Nájemní smlouva s firmou Vodafone Czech Republic a.s. - s plánem vybudovat na pozemku p.č. 666/2, kat. úz. Janov nad Nisou - oplocenou základnovou stanici (velikosti 6m x 8m), mj. s železobetonovým stožárem – výšky 25m a roznášecím ocelovým rámem s technologickými kabinety a jejich příslušenstvím. Na základě negativních připomínek majitelů sousedních pozemků se zastupitelstvo obce rozhodlo nabídnout výše uvedený pozemek k prodeji.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2017

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 52 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 53 bylo schváleno

4. Stanovení počtu členů ZO Janov nad Nisou pro příští volební období

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 54 bylo schváleno

5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

6. Zapojení obce do projektu Mikroregionu Jizerské hory

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 55 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petra Macháčková pan Michal Surkov

Zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h