Zápis - 16.07.2008

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. července 2008

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za přítomnosti  7 členů ZO , chybí Mgr. Jana Tomešová, Ing. Radek Jelínek

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Rudolfa Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Ivo Richtera -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Ivo Richter byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pavel Pilz byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise pí. Marii Blahoutovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Blahoutová byla schválena druhou členkou návrhové komise

Kontrola usnesení

- v 17.05 hodin přichází Ing. Radek Jelínek - 8 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. června 2008 Mgr. Jana Tomešová a Rudolf Kout také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

Program:

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou".

3. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou"

- Mgr. David informuje zastupitele, že v pondělí 14. 7. 2008 proběhlo zasedání hodnotící komise veřejné zakázky "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou"

- hodnotící komise byla složena z 5-ti členů - Jaroslav Hrabák, Rudolf Kout, Ing. Jaroslav Najman, Ing. Rostislav Matyska a Ing. Petr Jirkův

- hodnotící komise při posouzení nabídek  vyloučila v souladu se zákonem dva uchazeče - Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA, IČ 12076538 a uchazeče STRABAG, a. s., IČ: 60838744

- dále starosta informuje přítomné zastupitele, že hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší hodnoty a tj. fy. Regas Liberec, s. r. o.

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky či dotazy k výsledku hodnotící komise - nikdo nemá, dává tedy návrhy usnesení:

"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA, IČ: 12076538, z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847; na základě zjištění hodnotící komise, která z rozhodnutí zadavatele posoudila v souladu s § 59 zákona o veřejných zakázkách prokázání splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků stanovených zadavatelem." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyloučení uchazeče STRABAG a.s., IČ: 60838744,  jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena při posouzení nabídek, z účasti v zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", evidenční číslo VZ: 60017847, a to nabídky uchazeče Regas Liberec, s. r. o. IČ: 25419854, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek doporučenému hodnotící komisí." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17:26 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Rudolf Kout, Ing. Ivo Richter 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h