Zápis - 27.04.2016

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. dubna 2016

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.04 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí Surkov, Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Petra Mlejnka - přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Mlejnek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

- p. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Adama Kulicha - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kulich byl schválen členem návrhové komise

- p. David navrhuje jako druhého člena návrhové komise pí. Marii Bürgerovou - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

v 17.06 hod přichází p. Michal Surkov – 8 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO a zároveň konstatuje, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 30. března 2016 p. Adam Kulich a pí. Marie Bürgerová také nedodali žádné připomínky

- pí. Bürgerová s p. Mlejnkem namítají, že zápis je nepřesný a že by se forma zápisu měla změnit

- p. Jelínek doporučuje pí. Bürgerové a p. Mlejnkovi ať přijdou s novým návrhem jednacího řádu, neboť zápisy jsou doposud psány podle platného jednacího řádu a jsou tak v pořádku

- p. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen s tím, že se na návrh p. Mlejnka ze zápisu vypouští věta ve znění: „Mgr. David ukázal Ing. Mlejnkovi dopis, ve kterém upozorňuje KSS LK na havarijní stav zdi a žádá o opravu.“ - zastupitelé souhlasí

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Přidělení dotací v rámci programu „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016“
  3. Prodej majetku obce
  4. Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. za rok 2015
  5. Rozpočtové změny
  6. Zvýšení počtu obecních policistů (strážníků Obecní policie Janov n. N.)
  7. Diskuze a stanovení priorit Programu rozvoje obce
  8. Různé a interpelace
  9. Závěr

- v 17.26 hod přichází p. Zelenka – 9 členů ZO

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- program jednání byl schválen (ZDRŽEL p. Zelenka)

2. Přidělení dotací v rámci programu „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016“

- p. starosta seznámil přítomné zastupitele se zprávou z Komise pro kulturu a sport ze dne 18. 4. 2016, komise na svém jednání posoudila zbývající žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 a všechny žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016, výsledkem jsou předložené tabulky s rozdělenými finančními prostředky:

zbývající žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016

žadatel Sídlem/bydlištěm projekt výše podpory
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 2.490,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.760,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 4.150,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 6.640,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.400,- Kč

žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016

žadatel Sídlem/bydlištěm členů výše podpory
TJ Sokol Janov Janov nad Nisou 535 122 30.000,- Kč
Lyžařská společnost Janov nad Nisou 2 14 3.000,- Kč
Český svaz žen Loučná 91 35 8.000,- Kč
Spolek přátel Janova Janov nad Nisou 248 9 2.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 7 2.500,- Kč
SKI Janov - Bedřichov Loučná 90 53 15.000,- Kč
Školní sportovní klub Janov nad Nisou 374 51 15.000,- Kč

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/bydlištěm projekt výše podpory
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 2.490,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.760,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 4.150,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 6.640,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.400,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL p. Zelenka)

usnesení č. 25 bylo schváleno

a dále p. starosta navhuje druhé usnesení ve znění: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

žadatel Sídlem/bydlištěm členů výše podpory
TJ Sokol Janov Janov nad Nisou 535 122 30.000,- Kč
Lyžařská společnost Janov nad Nisou 2 14 3.000,- Kč
Český svaz žen Loučná 91 35 8.000,- Kč
Spolek přátel Janova Janov nad Nisou 248 9 2.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 7 2.500,- Kč
SKI Janov - Bedřichov Loučná 90 53 15.000,- Kč
Školní sportovní klub Janov nad Nisou 374 51 15.000,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL p. Zelenka)

usnesení č. 26 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- p. starosta informuje zastupitele o tom, že obec Janov nad Nisou využívá cestu na pozemku stpč. 452 k. ú. Loučná nad Nisou, která je ve vlastnictví pana V. W. a paní B. W., oba trvale bytem ..... Janov nad Nisou

- pan W. a paní W. zase užívají část pozemku 823/1 k. ú. Hraničná nad Nisou, který je ve vlastnictví obce Janov nad Nisou a bylo by tedy dobré tyto majetkoprávní vztahy narovnat

- komise navrhuje nechat vypracovat oddělovací plány na pozemek ppč. 823/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a stpč. 452 k. ú. Loučná nad Nisou, částečně pozemky směnit a zbytek doplatit s tím, že GP bude platit obec

- p. Starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 823/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku stpč. 452 k. ú. Loučná nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

usnesení č. 27 bylo schváleno

- žádost Městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 o odkoupení části pozemku ppč. 321/16 k. ú. Janov nad Nisou

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 321/16 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

usnesení č. 28 bylo schváleno

- p. starosta informuje přítomné zastupitele o tom, že je potřeba zastupitelstvem schválit smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, které má fy. RWE GasNet, s. r. o. od obce v pronájmu

- p. starosta tedy navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení:

- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000338/4000201085

- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000341/4000201128

- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000346/4000201153

- Smlouva o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: 9416000426/4000201253.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

usnesení č. 29 bylo schváleno

- p. Mlejnek na základě podnětu p. Hanzloviče požaduje do zápisu: „Ing. p. Mlejnek na základě návrhu p. Hanzloviče požaduje konzultaci s právníkem obce jestli jde požadovat vrácení nájemného 3 roky zpět podle platného obč. zákoníku nebo jiného zákona.“

4. Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. za rok 2015

- p. starosta předkládá zastupitelům důvodovou zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, p. o., pí. Jany Tomešové kde žádá o schválení účetní závěrky a žádá přítomnou pí. ředitelku, aby svou žádost okomentovala

- dále dává starosta slovo panu Jelínkovi, který za Finanční výbor doporučil návrh pí. ředitelky přijmout

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2015. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

usnesení č. 30 bylo schváleno

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2015 ve výši + 96 788,43 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 16 217,43 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky 80 571,- Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

usnesení č. 31 bylo schváleno

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 15 996,- Kč (odpisy) z fondu reprodukce majetku zřizovateli školy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 32 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

- p. starosta předkládá zastupitelům návrh následujících rozpočtových opatření:

Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol      
P
4121 180.000,- dotace hasiči Bedřichov
V 5512 5169 30.000,- hasiči
V 5512 6123 150.000,- hasiči – Tatra
P
4216 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
V 5512 6123 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
P
1122 850.061,- DPPO – zaúčtování
V 6409 5362 850.061,- DPPO - zaúčtování  

Příjem celkem : + 2.530.061,-
Výdej celkem : + 2.530.061,-

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

  OdPa Pol      
P
4121 180.000,- dotace hasiči Bedřichov
V 5512 5169 30.000,- hasiči
V 5512 6123 150.000,- hasiči – Tatra
P
4216 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
V 5512 6123 1.500.000,- dotace – Tatra 14931
P
1122 850.061,- DPPO – zaúčtování
V 6409 5362 850.061,- DPPO - zaúčtování  

Příjem celkem : + 2.530.061,-
Výdej celkem : + 2.530.061,-

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 33 bylo schváleno

- p. starosta předkládá zastupitelům žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o spolufinancování poskytovaných sociálních služeb v roce 2016, které poskytují služby i pro občany naší obce, informuje o tom, že jde o poskytování služeb pro osoby, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění nebo věku

- p. Jelínek jako předseda Finančního výboru doporučuje zjistit počet našich občanů v péči organizace a případně je podpořit adresně – p starosta zjistí do příštího jednání ZO

- p. starosta dále předkládá zastupitelům žádost Společnosti pro Jizerské hory o sponzorský dar – příspěvek na činnost v roce 2016

- Finančního výbor prostřednictvím p. Jelínka, jako předsedy doporučuje podle charakteru žádosti, aby si SPJH zažádala o individuální žádost o dotaci na činnost

- p. starosta přítomné zastupitele informuje o připraveném rozpočtu na zasypání sklepa a rekonstrukci střechy na bývalém kulturáku – Janov n. N. č. p. 239, celkem jde o částku 2.442.272,48 Kč (včetně DPH)

- p. Jelínek za FV doporučuje ZO zohlednit nebezpečnost stavu vozovky a sklep vyřešit, střechu doporučuje FV zabezpečit proti zatékání finančně nenáročným způsobem

- p. Mlejnek požaduje do zápisu: „Ing. Mlejnek chtěl oslovit statika, aby se nemusel zasypat sklep.“

- p. starosta na návrh Finančního výboru navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zabezpečením sklepních prostor dle projektu Ing. Novotného.“ a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL 0

(PROTI Mlejnek, Bürgerová)

- usnesení č. 34 bylo schváleno

- p. Jelínek za FV informuje zastupitele o tom, že je na jednání FV p. starosta informoval o stavu obecní Multikáry (r. v. 1976) a o její přípravě na STK, což může být velký problém, protože je Multikára v nevyhovujícím stavu, alternativou je nákup nového multifunkčního zařízení (hydraulika vpředu i vzadu, sypač, pluh)

- po vyslechnutí argumentace FV zastupitelstvu doporučuje pověřit starostu obce zjistit podmínky nákupu nové techniky s potřebnými nástavbami ( hydraulika vpředu i vzadu, sypač) a případného úvěru

- v 18.22 hodin odchází p. Jelínek – 8 členů ZO

6. Zvýšení počtu obecních policistů (strážníků Obecní policie Janov n. N.)

- p. starosta předává slovo předkladatelům bodu programu – p. Mlejnkovi a pí. Bürgerové, kteří přítomné seznamují s důvodovou zprávou v níž navrhují zvýšení počtu obecních strážníků a to z toho důvodu, že se v okolních zemích díky narůstajícímu počtu migrantů zhoršuje bezpečnostní situace a dle jejich názoru je jen otázkou času, kdy bude ohrožena bezpečnost občanů ČR v příhraničních oblastech

- p. starosta cituje návrh usnesení, které navrhují předkladatelé - pí. Bürgerová s p. Mlejnkem: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby zahájil jednání se starostou Bedřichova o navýšení počtu strážníků Obecní policie od příštího roku, aby s tímto nárůstem počítal i příští rozpočet obou obcí."

hlasování: PRO 2 PROTI 6 ZDRŽEL 0

(PROTI David, Kulich,Jansa,Zelenka,Surkov,Mádlová) - usnesení nebylo schváleno

7. Diskuze a stanovení priorit Programu rozvoje obce

- p. Mlejnek a paní Bürgerová předkládají důvodovou zprávu o tom, že je nutné stanovit si priority jednotlivých bodů Programu rozvoje obce na období 2014-2020, aby byly prostředky obce investovány účelně a smysluplně

- p. Mlejnek navrhuje vyklidit nepoužívané domy (kulturák, kino) a zajistit je proti další devastaci

- p. Jansa navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která bude jednou za tři týdny obcházet obecní majetek a kontrolovat jeho stav, který vyhodnotí co je potřeba opravit – nikdo nechce

- p. starosta zkonstatoval, že problematická místa prázdných domů projde a zajistí jejich vyklizení

8. Různé a interpelace

- p. starosta zastupitelům předkládá návrh změny Dodatku č. 2ke smlouvě o zajištění provozu systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, informuje, že doposud jsme v dodatku č. 1 měli pouze kategorie dle velikosti rekreačních objektů, nově se zařazuje kategorie - podnikatel mající provozovnu na území obce Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 1.000,- Kč/ kalendářní rok

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 2 o uzavírání smluv mezi podnikateli a obcí Janov nad Nisou ke smlouvě o zajištění provozu systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schvaluje následující ceník:

- podnikatel mající provozovnu na území obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 35 bylo schváleno

- byla představena budoucí podoba náměstí před radnicí

9. Závěr

Starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 19.15 hodin

Mgr. Daniel David, starosta obce 

Renata Mádlová, místostarostka obce

o v ě ř o v a t e l é : Jaroslav Jansa Ing. Petr Mlejnek

zapsala: Lenka Jelínková  

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h