Usnesení - 25.06.2008

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. června 2008

Usnesení č. 67/2008

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na druhé  pololetí roku 2008 a to na 3.9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

Usnesení č. 68/2008

ZO schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou a přijalo opatření k nápravě nedostatků:

- nesprávné schválení rozpočtu

- nepředložení závěrečného účtu a z toho vyplývající nedostatky při uveřejňování obsahu úřední desky na internetových stránkách

- chybám a nedostatkům v inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2007

- chybám a nedostatkům v součinnosti obce ( zřizovatele) vůči příspěvkové organizaci

Nápravná opatření:

- rozpočet na tento rok byl schválen správně

- závěrečný účet byl předložen ZO

- inventarizace majetku bude opravena při následující inventuře

- hospodaření a přebytek příspěvkové organizace byl schválen včas

Usnesení č. 69/2008

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

P 4222 + 60. 000,- Kč

V 5512 5137 + 60. 000,- Kč

Usnesení č. 70/2008

ZO schvaluje převedení částky 60. 000,- Kč z rezervního fondu organizace " Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou - příspěvková organizace " do rozpočtu organizace na položku 511 01 opravy a udržování.

Usnesení č. 71/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha )  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 72/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 836/2 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 719 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny )  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 73/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace )  a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 74/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP cca 145 m2  - zastavěná plocha a cca 143 m2 - louky, pastviny) - Společenství pro dům Janov nad Nisou 439, Janov nad Nisou 439, PSČ 468 11, IČ: 273 15 894 za cenu 44. 496,- Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána až po ukončení nájemní smlouvy tj. po 31. 7. 2008.

Usnesení č. 75/2008

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo  umístění studny a uložení vodovodní přípojky na ppř. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou pro pana Ing.Ondřeje Buršíka, Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8 za jednorázový poplatek 4. 400,- Kč.

Usnesení č. 76/2008

ZO souhlalsí s nákupem automobilu Škoda Felicia EEF613F rok výroby 1999 za 20. 000,- Kč.

Usnesení č. 77/2008

ZO stanovuje výši příspěvku na budování kanalizačních přípojek ve výši 300,- Kč/m.

Usnesení č. 78/2008

 ZO revokuje usnesení č. 15/2008 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem části  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 79/2008

ZO revokuje usnesení č. 27/2008 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 15/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 571 m2 za kupní cenu 1.200 000.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  manželi Evou a Pavlem Hlaváčkovými, trvale bytem  Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006.

Usnesení č. 80/2008

ZO souhlasí s vrácením jistiny ve výši 24.000,- Kč manželům Hlaváčkovým, bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h