Zápis - 27.02.2013

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. února 2013

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Sukrova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. M. Líbal –  nedodal připomínky

- p. O. Hatašová – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Rozpočtové změny

3) Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit některé rozpočtové změny:

 Změna rozpočtu :

 

OdPa

Pol

   

ÚZ

P

 

4111

27.300,-

dotace na volby

98008

V

6118

5139

582,-

kanc. Potřeby

98008

V

6118

5156

117,-

phm

98008

V

6118

5029

14.752,-

odměny

98008

V

6118

5161

134,-

poštovné

98008

V

6118

5169

9.867,-

služby

98008

V

6118

5175

1.848,-

občerstvení

98008

P

 

8115

1.000,-

vratka za volby 2012

 

V

6402

5366

1.000,-

   

V

6171

6121

- 400.000,-

vratka SČVK

 

V

 

8124

400.000,- 

   

Příjem celkem : 28.300,-

Výdej celkem :  28.300,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtové změny :

 

OdPa

Pol

   

ÚZ

P

 

4111

27.300,-

dotace na volby

98008

V

6118

5139

582,-

kanc. Potřeby

98008

V

6118

5156

117,-

phm

98008

V

6118

5029

14.752,-

odměny

98008

V

6118

5161

134,-

poštovné

98008

V

6118

5169

9.867,-

služby

98008

V

6118

5175

1.848,-

občerstvení

98008

P

 

8115

1.000,-

vratka za volby 2012

 

V

6402

5366

1.000,-

   

V

6171

6121

- 400.000,-

vratka SČVK

 

V

 

8124

400.000,- 

   

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách

- Mgr. David  přivítal a představil zastupitelům pana Ivo Konečného, který by rád seznámil zastupitele a občany s právě vznikajícím "SDRUŽENÍM PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V JIZERSKÝCH HORÁCH", jehož vznik iniciuje SKI BIŽU s.r.o., jako provozovatel lyžařských areálů Bedřichov, Severák a Špičák, obce Bedřichov a Albrechtice v Jizerských horách, město Tanvald a skupina poskytovatelů služeb v cestovním ruchu.

Pan Ivo Konečný sdělil přítomným, že prioritním cílem Sdružení je rozvíjet služby v cestovním ruchu v regionu Jizerských hor, především v okolí lyžařských areálů Bedřichov, Severák a Špičák, s ohledem na jejich rozsah, kvalitu, komplexnost a provázanost.

Cílem aktivit Sdružení je v první fázi zastavit odliv hostů. V druhé fázi pak přilákat hosty nové, které doposud Jizerské hory neoslovily, a zároveň podpořit prodloužení pobytu všech hostů v oblasti a tím zvýšit jejich útratu tj. zvýší se množství peněz, které zde (u nás) hosté nechávají.

- Přítomní zastupitelé se především zajímali o finanční podmínky účasti ve sdružení

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou bere na  vědomí informace o „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V jIZERSKÝCH HORÁCH".

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce dalším jednáním o případném vstupu do „SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V jIZERSKÝCH HORÁCH" se zakládajícími členy.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- p. Khail se dotazuje, jak to vypadá s dopravními značkami u Hotelu Praha

- Mgr. David odpovídá, že značky jsou objednané a měly by být příští týden dodány

- p. Hanzlovič upozorňuje na velkou díru u kanálu  u Hotelu Praha a zároveň se dotazuje na neuklizený chodník u čp. 156.

- Mgr. David sděluje, že silnice od Hotelu Praha nahoru ke škole se bude na jaře dále opravovat, ale že na stav upozorní KSS LK.

- Co se týče chodníku u čp. 156 – Mgr. David sděluje, že chodník sice není majetkem obce, ale v nejnutnějsím případě ho bude muset obec uklidit

- p. Hanzlovič se dotazuje, zda  se SČVK pronajala i ČOV na Hraběticích

- Mgr. David sděluje, že SČVK o tuto ČOV zájem nemá. V úvahu připadá pouze nabídnout provozování této ČOV jinému subjektu

5. Závěr

- v 19,00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renáta Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, ing. Jan Zelenka

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h