Zápis - 08.10.2008

Zápis z  9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. října  2008

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kouta  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že v usnesení z minulého  zasedání ZO chybí usnesení týkající se schválení  žádost MJH o bezúročnou půjčku na autobusovou zastávku u Hotelu Praha ve výši 46.153,85 Kč do 31. 12. 21008 - které bylo projednáno a schváleno na minulém zasedání ZO a z tohoto důvodu bude toto usnesení zařazeno jako první dnešní usnesení.

Jedná se o usnesení v tomto znění:

ZO Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky na autobusovou zastávku u Hotelu Praha Mikroregionu Jizerské hory ve výši 46.153,85 Kč a to do 31. 12. 21008.

( hlasováno bylo PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0)

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. MUDr. Kvasnička - nemá  připomínky

- pí. Mgr. Tomešová  - nemá  připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtová  změna ZŠ Janov n. N.

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje:

- ppč. 872/35 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 200 m2 - ost. plocha ( v ÚP 154 m2 zast. plocha, 46 m2 louky, pastviny

-  ppč. 307/2 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 581 m2 - ost. plocha ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce: p. Z. Hanwald, Hraničná 36, Janov n. N.

Vyjádření komise: komise nedoporučuje prodej ppč. 307/2 (přístup k regulační stanici, budoucí záměr - cyklostezky)

komise doporučuje prodej  ppč. 872/35  200,- Kč /m2  a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 4.000,- Kč

- nejdříve nechat zaměřit věcné břemeno  - plynovod.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 872/35 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 200 m2  - ost. plocha  a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč /m2

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 450 m2 - zahrada ( v ÚP zast. plocha)

Zájemce: Pavel Majer, Janov nad Nisou 1164

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 12. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 450 m2 - zahrada a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje studny na ppč. 12/3 k. ú. Janov nad Nisou

- komise doporučuje nechat udělat znalecký posudek

* Návrh prodeje (směny ) části ppč. 12/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 45 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny )

- komise doporučuje nechat udělat přesné zaměření pozemku

* Návrh koupě ( směny ) ppč.  8/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 36 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastav. plocha)

- komise doporučuje nechat udělat znalecký posudek

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na studnu na ppč. 12/3 k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním geometrického plánu na přesné zaměření pozemku ppč. 12/3  k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na chodník na ppč. 8/2 k. ú. Janov n .N.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej  ppč. 490/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 393 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce:  Baboon reality, s. r. o., Arbesova 21 a

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 6. 000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 11. 9. do 29. 9. 2008

Jelikož mezitím p. Pavienský zaslal dopis, ve kterém uvádí, že mu byl pozemek odsouhlasen k prodeji již v r. 2003, zastupitelé souhlasí s tím, aby zůstalo vplatnosti usnesení č. 28/2003.

Obec Janov nad Nisou zajistí zaměření  věcných břemen ( vedení kanalizace a přísup k objektu čp.  378)  před prodejem pozemku.

* Prodej  stpč. 59 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 66 m2 - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: M. Pálková, Severní I č. 1507/27, Praha 4

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 4.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem stpč. 59 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 66 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  paní Michaele  Pálková, trvale bytem Severní I č. 1507/27, Praha 4 za cenu 33.990,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: ing. J. Zita, Šimonovice 29, Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,-  Kč/m2 a jistinu ve výši 2.000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemek převedený od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

* Prodej ppč. 883/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1021 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: ing. J. Zita, Šimonovice 29, Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč /m2 a jistinu ve výši 15. 000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemek převedený od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 388 m2 - ostatní plocha  a  ppč.  883/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1021 m2 - ostatní plocha  panu ing. Jiřímu Zitovi, trvale bytem Šimonovice 29, Liberec  za cenu 725 635,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej ppč. 1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemci: Renata Hornová, Sněhová 19, Jablonec nad Nisou

Pavel Krátký, Hraničná 35, Janov nad Nisou

Hana a Ladislav Pavelkovi, Janov nad Nisou 465

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu  80,-Kč/m2 a jistinu ve výši 6.000,- Kč.

Vyjádření komise: komise doporučuje obálkovou metodu

- prodej dle výsledku výběrového řízení

- před jednáním ZO proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila nabídka manželů Pavelkových

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada manželům Haně a Ladislavu Pavelkovým, trvale bytem Janov nad Nisou 465 za cenu 271. 000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  k zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu - " Přeložka vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad"  se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu - " Přeložka vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad" za cenu 500,- Kč/m2 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3.  Rozpočtová změna ZŠ Janov n. N.

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Mgr. Tomešové o převedení částky 127.124,- Kč finančních prostředků z rezervního fondu školy na účet 502 001.

- Mgr. Tomešová dává návrh usnesení: ZO souhlasí s převodem částky 127 124,- Kč z rezervního fondu školy na účet 502 001.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Mgr. Tomešové žádost o navýšení rozpočtu školy o částku potřebnou na výměnu osvětlení dvou ( popřípadě  čtyř ) učeben včetně sádrokartonového stropu s vymalováním - ještě v letošním roce.

- Ing. Jelínek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s následujícími rozpočtovými změnami:

V  3113  6121 - 156. 128,- Kč

V  3113  5331 + 156. 128,- Kč

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh ing. Jelínka byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o žádosti Jizerská o. p. s. o finanční podporu na zajišťování údržby běžeckých tratí Jizerské lyžařské magistrály

- Mgr.  David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace pro Jizerská o. p. s. ve výši 90. 000,- Kč na úpravu a údržbu Jizerské magistrály.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh ing. Jelínka byl schválen

- Dále Mgr. David informuje zastupitele, že někteří naši spoluobčané mají své děti umístěné ve speciální Mateřské škole a tímto žádají o finanční  příspěvek na hrazení 50% nákladů na tyto děti v tomto zařízení

- Zastupitelé pověřují starostu, aby reagoval kladnou odpovědí na tuto žádost.

- pí. Tlamková žádá zastupitele o přehodnocení jejich rozhodnutí - neprodávat jí pozemek ppč.885/7 k. ú. Janov n. N.

- Zastupitelé navrhují svolat schůzku za účasti obce, pí. Tlamkové a MgA. Shánělové.

5. Závěr

V 18,50 hodin končí starosta obce Mgr. David 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h