Usnesení - 25.04.2012

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení č. 24/2012

ZO Janov nad Nisou  souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene  na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na pozemky ppč. 486/12, 486/17 a 1394 k. ú. Janov nad Nisou v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za jednorázový poplatek  500,- Kč.

Usnesení č. 25/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč.  1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou  – trvalý travní porost o celkové výměře 2736 m2 rovným dílem a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 26/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 4/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Usnesení č. 27/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na 7. školním společenském plese, který se konal dne 23. 3. 2012.

Usnesení č. 28/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného při pořádání volejbalového plesu konaného dne 3. 3. 2012

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h