Zápis - 31.01.2007

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. ledna 2007

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele p. Rudolfa Kouta -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 147, 148/2006 - splněno

Usnesení č. 149/2006 - trvá

Usnesení č. 150 - 155/2006 - splněno

Usnesení č. 156 - 158/2006 - na vědomí

Usnesení č. 159/2006 - trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 20. prosince 2006 Mgr. Pilze a MUDr. Kvasničky  zda mají  nějaké připomínky k zápisu - nemají

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání -  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Návrh rozpočtu obce pro rok 2007

3. Pravidla prodeje majetku obce

4. Prodej majetku obce

5. Podnět občanů

6. Různé a interpelace

7. Závěr

  hlasování: PRO  7 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Návrh rozpočtu obce pro rok 2007

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Janov nad Nisou pro rok 2007 ve výši 17.160.116,- Kč na straně příjmů a 17.160.116,- Kč na straně výdajů.“ a dává o něm hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- v 18.00 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička - 6 členů ZO

3. Pravidla prodeje majetku obce

- p. Hrabák předložil zastupitelům návrh na úpravu podmínek při prodeji obecního majetku, návrh spočívá v tom, že každý zájemce o obecní majetek musí doložit písemnou žádost o jeho zakoupení složením jistiny na účet Obecního úřadu, neúspěšným žadatelům bude jistina vrácena a žadateli, který odstoupí od koupě, však jistina propadne

- Ing. Jelínek navrhuje zakomponovat tento návrh do již platných pravidel pro prodej majetku obce a navrhuje proto usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje záměr přijmout navrhovaný materiál na uplatnění systému jistiny při prodeji majetku obce a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s právníkem připravil nové zásady prodeje majetku obce Janov nad Nisou..”

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Prodej majetku obce

- p. Hrabák žádá zastupitele odložit tento bod programu do doby než budou stanoveny a odsouhlaseny nové podmínky pro prodej obecního majetku - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David předkládá zastupitelům pronájem či prodej obecního domu Janov n. N. č. p. 239 - bývalého kulturáku

- Komise výstavby navrhuje 2 varianty - prioritně navrhuje prodej domu č. p. 239 za předpokladu, že se dohodnou podmínky pronájmu dílny, druhou variantou je pronájem prostor k dočasnému bydlení do doby prodeje objektu s tří měsíční výpovědní lhůtou

- Mgr. David uvádí, že o pronájem prostor se přihlásili 3 žadatelé, p. Jiří Mašek, p. Josef Hanzlovič a manželé Dana a Vladimír Kordačovi

- zastupitelé souhlasí se starostou, aby byly prostory pronajmuty na dobu určitou a to do 31. 12. 2007

- pí. Blahoutová navrhuje pronajmout prostory manželům Kordačovým - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh pí. Blahoutové byl schválen

- Mgr. David navrhuje uzavřít smlouvu do konce roku 2007 a dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje pronájem tří místností s příslušenstvím v bývalém kulturním domě Janov n. N. č. p. 239 manželům Daně a Vladimíru Kordačovým, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 48 k dočasnému bydlení na dobu určitou do 31. 12. 2007 a pověřuje starostu obce sepsáním nové nájemní smlouvy.“ a o svém návrh dává hlasovat

hlasování: PRO 6  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- žádost p. Josefa Hanzloviče trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439 o prodej ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N.

- vzhledem k tomu, že ppč. 1004/6 v k. ú. Janov n. N. byla usnesením č. 93/2006 odsouhlasena k prodeji p. Dusilovi a usnesením č. 159/2006 byla pouze upravena cena, není povinností pozemek znovu vyvěšovat a tudíž i znovu nabízet k prodeji je žádost bezpředmětná

- prodej pozemků ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. a výstavba bytových domů

- KV navrhuje pověřit starostu obce jednáním s firmou Wild Oak, s. r. o., aby fy. dodala studii navrženého řešení, zastupitelé souhlasí a navrhují, aby fy. svoji prezentaci přišla představit osobně

- žádost fy. ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

- Komise výstavby navrhuje souhlasit s uzavřením smlouvy za jednorázový poplatek ve výši 5.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění nového podpěrného bodu a zemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích ppč. 1164/3 a 1353/8 v k. ú. Janov nad Nisou pro fy. ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázový poplatek ve výši 5.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Podnět občanů

ad 1) nájemní vztah p. Kordače v kulturáku, Janov n. N. č. p. 239

- tento bod byl již projednán - viz bod programu č. 4, usnesení č. 3/2007

ad 2) proplácení nevratného příspěvku ve výši 25.000,- Kč/objekt při změně vytápěcího média, při přechodu na plyn

- zastupitelé nesouhlasí s návrhem skupiny občanů a přijímají usnesení Ing. Jelínka: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nesouhlasí s návrhem skupiny občanů proplácet nevratný příspěvek při změně vytápěcího média.“, Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Jelínka byl schválen

ad 3) přijetí zásad pro zveřejňování a zadávání obecních zakázek - upřednostnění místních živnostníků

- p. Hrabák navrhuje, aby místní živnostníci předložili obecnímu úřadu své nabídky a v návaznosti na to Ing. Jelínek navrhuje, aby si podnikatelé dali na úřad svoje e-mailové adresy, aby mohli být informováni o obecních zakázkách

- Ing. Radek Jelínek žádá do zápisu uvést, že p. Jiří Mašek, trvale bytem Hraničná č. p. 181, Janov nad Nisou nedokázal vysvětlit bod č. 3 v žádosti o projednání podnětu skupinou občanů mezi kterými byl podepsán, zastupitelé souhlasí s uvedením v zápisu

6. Různé a interpelace

- Mgr. David navrhuje zastupitelům svolání likvidační komise na 28. 2. 2007 od 16.00 hodin - zastupitelé berou na vědomí

- p. Petr Šťastný, provozovatel chaty Tesanka na Hraběticích se dotazuje přítomných zastupitelů, zda se do 15-ti dnů odvolali proti rozhodnutí o povolení stavby garáže na hrabětické louce vedle chaty Tesanka, jejímž stavitelem je MUDr. Milan Kvasnička

- starosta obce odpovídá, že obec nepodala odvolání a učinila tak proto, že pro stavbu garáže byl dán souhlas Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

- p. Šťastný uvádí, že stavba je povolena v rozporu s Územním plánem obce, kde v textové části 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou je uvedeno, že na ploše zahrnující pozemek p. č. 1184/3 k. ú. Janov n. N. (lokalita 2.34) je možné umístit objekt půdorysného rozměru max. 7 x 7 m, p. Kvasničkovi však byla povolena stavba 6 x 9 m

- Mgr. David konstatuje, že obec pochybila a v případě, že bude řízení rozděleno, starosta za obec napíše stanovisko, aby byly při stavbě dodrženy všechny podmínky 2. změny ÚP obce, tzn. i půdorysný rozměr stavby

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Marie Blahoutová, Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h