Usnesení - 29.06.2022

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. června 2022

Usnesení č. 54/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou na 7. 9. 2022.

Usnesení č. 55/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 213/3- ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou manželům O.P. a L.P. za cenu 25.200,- Kč.

Usnesení č. 56/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku pč. 1252/1- trvalý travní porost o výměře 12.930 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou označeného dle GP č. 1441-15/2022 ze dne 18.1.2022 jako 1252/6 - trvalý travní porost o výměře 401 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou manželům V. L. a S. L. za cenu 91.000,- Kč.

Usnesení č. 57/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy elektropřípojka NN (pro objekt na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou) na pozemku ppč. 347/1- ostatní plocha, manipulační plocha a na pozemku ppč. 347/4- ostatní plocha, ostatní komunikace oba pozemky v k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou M. J. za cenu 29.100,- Kč

Usnesení č. 58/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/1 o výměře 230 m2.

Usnesení č. 59/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/7 o výměře 96 m2.

Usnesení č. 60/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Janov nad Nisou:

z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou , včetně znění Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

Usnesení č. 61/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2022.

    
    4111 87.337,84
P 3113 2122 47.869,-
P 3113 2229 134.532,65
P 3632 2111 14.500,-
V 6171 5191 2.000,-
V 6409 5221 20.000,-
V 6409 5179 -300
V 6171 6121 261.939,49

Příjem celkem: 284.239,49

Výdej celkem: 284.239,49

Usnesení č. 62/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený D.H. a R.H. dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 63/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1476/1 v k.ú. Loučná nad Nisou, předložený H.K. a M.K., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 64/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený p. P. Š. , dle důvodové zprávy bere na vědomí a považuje tento návrh na změnu územního plánu za bezpředmětný.

Usnesení č. 65/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 30/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou, předložený R.W., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 66/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený P.W. a E.W. , dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 67/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: R.N. 2.000,- Kč, J. H. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 68/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 2.000,- Kč, J. L.2.000,- Kč, P. K. 2.000,- Kč, P. K. 2.000,- Kč, R. J. 2.000,-Kč, P. Š. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 69/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise péče o krajinu ve výši: P. D. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, V. P. 1.500,- Kč, M. S. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 70/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, Mgr. M. B. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč, J. Ř. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 71/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 2.000,- Kč, O. H.2.000,-Kč, L. M.2.000,- Kč.

Usnesení č. 72/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 2.000,- Kč, P. N. 2.000,- Kč, S. Č.2.000,- Kč.

Usnesení č. 73/2022

ZO obce schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích vyplacení mimořádné odměny dle § 76 odst.2 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši jedné měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce a to za:

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h