Usnesení 24.11.2010

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení č. 84/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč.  56/30 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1329 m2 zahrada.

Usnesení č. 85/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku stpč. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 zastavěná plocha.

Usnesení č. 86/2010

Zastupitestvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zrušením věcného břemene na pozemku ppč. 308/6 a 308/7 v k. ú. Janov nad Nisou na neexistující vodovod ( Z 13283/2007-504, Z- 2600005/1987-504 ).

Usnesení č. 87/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1375 a 1365/1 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035.  Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 88/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí  s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na  zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1402/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1. 200,- Kč.

Usnesení č. 89/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny části pozemku ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 1289 m2 - ostatní plocha označené GP č.  525-313/2010 jako ppč. 863/4 o výměře 18m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, IČO 00262358 za část pozemku ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 5269 m2 - ostatní plocha označené dle GP č.  525-313/2010 jako ppč.70/20 o výměře 276 m2 a část ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 5269 m2 - ostatní plocha označené dle GP č.  525-313/2010 jako díl a) stpč. 431  o výměře 2m2 a část pozemku ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N.  o celkové výměře 13748 m2 - ostatní plocha označené dle GP č. 525-313/2010 jako ppč. 110/10 o výměře 160 m2 a část ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 13748 m2 - ostatní plocha označené dle GP č. 525-313/2010 jako díl b) stpč. 431 o výměře 26 m2  v majetku Ing. Jaromíra Stránského, bytem ***** a Ing. Václava Stránského, *****.

Usnesení č. 90/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku ppč. 486/17, 486/12 a 1394 v  k. ú. Janov nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567.

Usnesení č. 91/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje cisterny  Škoda 706 RTH CAS 25 za cenu 50.000,- Kč.

Usnesení č. 92/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz inventarizace za rok 2010 směrnici č. 3.

Usnesení č. 93/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 94/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 1 k „Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.

Usnesení č. 95/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 5-ti členný kontrolní výbor a volí členy: - Ing. Olgu Hatašovou,  Martina Líbala, Marii Bürgerovou a Michala Surkovova.

Usnesení č. 96/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-mi členný finanční  výbor a volí členy: - Jaroslava Hrabáka, MUDr. Milana Kvasničku, Jana Čmejrka, Ing. Pavla Šarkovského, Pavla Pěničku a Petra Kordače, ml..

Usnesení č. 97/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje panu Františku Křůmalovi  2.000,- Kč a paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč.

Usnesení č. 98/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport pí. Jelínkové Lence 1.000,- Kč, p. Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč, p. Pavlovi Zangovi 1.000,- Kč a pí. Evě Kořánové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 99/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 100/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru p. Pavlu Pilzovi 1.500,- Kč a p. Martinu Janouškovi 1.500,- Kč.

Usnesení č. 101/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Pavlu Šarkovskému 1.500,- Kč, pí. Renatě Mádlové 1.500,- Kč, MUDr. Milanu Kvasničkovi 1.500,- Kč.

Usnesení č. 102/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč a p. Hynku Pulcovi 5.000,- Kč.

Usnesení č. 103/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení  pro území Obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2011.

Usnesení č. 104/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s úřadem územního plánování Jablonec nad Nisou ve věci pořizování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou pana Ing. Jana Zelenku.

Usnesení č. 105/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje jednací dny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na středy.

Usnesení č. 106/2010

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s termínem dalšího jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 15. 12. 2010

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h