Zápis - 26.03.2014

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. března 2014

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí Ing. Olga Hatašová, Mgr. Adam Kulich)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Martina Líbala  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal  byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Michala Surkova -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Zelenka byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 26. února 2014 Ing. Olga Hatašová a p. Petr Kordač také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2013

4) Různé a interpelace

5) Závěr  

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost p. Jiřího Maška, trvale …..  o prodej části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad isou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 600,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku stpč. 318/1 k. ú.Hraničná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Ing. Jana a Ivany Zelenkových, trvale bytem …..o prodej  části pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 2 535 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje,  navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení aprovozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou (dle GP č. 581-2644/2013) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

- budoucí smlouva odsouhlasena usnesením č. 41/2012

- vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 1.000,- Kč +DPH v zákonné výši

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou dle geometrického plánu č. 581-2644/2013 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh  Mgr. Daniela Davida byl schválen

- nabídka prodeje bývalého objektu kina, Janov n. N. č. p. 517 – usnesením č. 43/2011 byla zveřejněna minimální kupní cena tohoto objektu 2.145.490,- Kč, objekt se doposud neprodal a proto ho obec nabízí znovu prostřednictvím fy. Next Reality s tím, že by realitní kancelář uvedla cenu včetně provize a to za celkovou cenu 2.231.310,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 517 v Janově nad Nisou (bývalé kino) na pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2  a garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 v realitní kanceláři za minimální kupní cenu 2.145.490,- Kč + provize ve výši 85.820,- Kč, tj. celkem za 2.231. 310,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Vlasty a Jiřího Dostálových, trvale bytem ….. a p. Petra Mašanského, trvale bytem ….. o  prodej pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) rozděleného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 na část označenou jako 555/1 o výměře 201 m2 a část označenou jako 555/4 o výměře 49 m2 

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 

- Mgr. David se dotazuje, zda se v tomto případně nejedná o zcelování pozemků, v tom případě se bude jednat o jinou cenu  a to 300,- Kč/m2  s tím, že jistiny budou ve výši 6.030,- Kč na pozemek č. 555/1 a druhá jistina na pozemek č. 555/4 bude ve výši 1.470,- Kč – zastupitelé souhlasí

- Ing. Jelínek doporučuje informovat p. Františka Pučelíka (soused) o prodeji pozemků – zastupitelé souhlasí 

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, rozděleného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 na část označenou jako 555/1 o výměře 201 m2 a část označenou jako 555/4 o výměře 49 m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2013

- Mgr. David dává slovo ředitelce školy Mgr. Janě Tomešové, která zastupitelům předložila žádost o převedení finančních prostředků do rezervního fondu školy a převedení odpisů zřizovateli školy

- hospodářský zisk za rok 2013 celkem - 136.928,56 Kč

- převod do rezervního fondu školy – 136.928,56 Kč

- odpisy za rok 2013 celkem -  33.383,- Kč

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru informuje zastupitele o jednání FV dne 11. 3. 2014 a ohledně hospodaření ZŠ a MŠ konstatuje, že příjmy a výdaje jsou v souladu s RO a jejich předpokládaným vývojem, jen upozornil na položku nákup software a doporučil starostovi navrhnout rozpočtovou změnu, důvodem jsou změny kvůli NOZ

- dále pak Ing. Jelínek okomentoval žádost o převedení fin. prostředků do RF a převedení odpisů zřizovateli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov n. N. - podkladem k jednání byla samotná žádost pí. ředitelky, rozvaha a výsledovka, vyúčtování loňské dotace a rozpočet čerpání dotace na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu schválit návrh pí. ředitelky tak, jak je v návrhu

- dále Ing. Jelínek požádal paní ředitelku o předložení rozpočtu na rok 2015 před sestavením rozpočtu obce, tedy cca v listopadu

- předseda finančního výboru Ing. Jelínek tedy navrhuje přítomným zastupitelům přijmout následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku dle vyhlášky 220/2013 Sb.. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty organizace ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. a následně byl vyhotoven protokol.“ a o návrhu dává Mgr. David hlasovat 

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh ing. Radka Jelínka byl schválen

- „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov n. N. za rok 2013 ve výši  +136.928,56 Kč a souhlasí s převedením  zlepšeného výsledku hospodaření ve výši +136.928,56 Kč  do rezervního fondu.“ o návrhu Mgr. David dává hlasovat 

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh ing. Radka Jelínka byl schválen

-  „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky 33.383,- Kč (ve výši odpisů) z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli.“ o návrhu Mgr. David dává hlasovat 

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh ing. Radka Jelínka byl schválen

4. Různé a interpelace

- p. starosta informuje přítomné zastupitele, že minulý týden na obci proběhla kontrola z fy. EKO-KOM, a. s. spolu se zástupcem fy. SKS, spol, s. r. o.  na evidenci celkového množství vytříděných, využitých a odstraněných druhů komunálního odpadu za rok 2013

- kontrola proběhla bez závad, pouze bylo obci doporučeno zahrnout do výkazů EKO-KOM sběr separovaných odpadů ze ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. a proto starosta navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje zapojení sběru separovaných odpadů v ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. do systému obce Janov n. N..” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že od pí. Veroniky Střižíkové, předsedkyně KPŠ při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. obdržel  žádost o prominutí poplatku z vybraného vstupného na Školní taneční zábavě, která se konala 28. února 2014, vzhledem k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného  čl. 6 odst 2 není třeba podávat žádost o prominutí poplatku, neboť tato akce je na základě zmiňované vyhlášky od poplatku osvobozena

- p. starosta informuje zastupitele o žádosti p. Pavla Khaila, předsedu Školské rady při ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. o zpevnění cesty vedoucí od školy k mostu, která je při špatném počasí špatně průchodná z důvodu velkého množství bláta a žádá tím o podniknutí nezbytných kroků vedoucích ke zpevnění této cesty, která je někdy i vícekrát denně používána žáky školy k cestě mezi školou a školní družinou

- p. Khail navrhuje navézt materiál, např jemnější perk, který by se zaválcoval a cesta by byla průchodnější

- p. starosta odpovídá, že si myslí, že není úplně nejlepší řešení tento materiál, protože se postupem času zašlape a terén cesty bude opět stejný, navíc upozorňuje na skutečnost, že se plánuje rekonstrukce MŠ a zrušení školní družiny, takže děti budou chodit cestou kolem Rázků dolů, nicméně přislíbil, že se dohodne s fy. Ligranit, a. s. o navežení a zaválcování žulové drti

- p. Líbal se dotazuje na cestu za Lánskými, Hraničná č. p. 229, zda by bylo možné zpravit díry na cestě, které se udělaly po zimě – p. starosta odpovídá, že je to v jednání a díry v cestě budou opraveny

- p. Líbal navrhuje udělat zastřešenou zastávku u pošty, podle jeho názoru je to nejfrekventovanější zastáka v Janově – děti z této zastávky jezdí na různé výlety či jiné akce a když prší, jsou celé promáčené ....

- p. starosta odpovídá, že zkusí oslovit nějakou firmu co by se tam mohlo vybudovat za přístřešek

- Ing. Zelenka navrhuje na stránkách obce udělat seznam živnostníků v obci

- p. starosta to v rámci připravování nových www stránek projedná z web masterem a jako výzvu pro živnostníky nechá otisknout v Janovském zpravodaji

- p. Hanzlovič se dotazuje přítomných zastupitelů co se bude dělat s rozpadající se zdí pod bývalou márnicí  a hřbitovní zdí, které jsou obě v žalostném a hlavně nebezpečném stavu, na hřbitvoní zdi a kolem je navíc plno náletů

- p. starosta se dohodne s Komisí výstavby a rozvoje a společně provedou místní šetření, případně podají podnět na Magistrát města Jablonec n. N.  na odbor stavebního a životního prostředí, co se týče náletů – loni se vyřezávaly a bude se v tom pokračovat  i letos

5. Závěr

-starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.15 hodin

  Mgr. Daniel David, starosta obce

  Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov p. Martin Líbal

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h