Usnesení - 15.12.2010

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 15. prosince 2010

Usnesení č. 107/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2011 a to na  26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6./2011

Usnesení č. 108/2010

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 133/2003 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  manželům Makulovým, *** za cenu  73. 920,- Kč.

Usnesení č. 109/2010

ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  panu Romanu Makulovi, bytem  *** za cenu 73. 920,- Kč.

Usnesení č. 110/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje převod vlastnictví pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou směnou  mezi obcí Janov nad Nisou na straně jedné a Ing. Jaromírem Stránským, bytem *** společně s Ing. Václavem Stránským, bytem *** na straně druhé, a to takto:

a)  podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z  ppč. 863/1 - ostatní plocha  o výměře 1289m2 odděluje budoucí ppč. 863/4 - ostatní plocha o výměře 18m2 ve vlastnictví obce Janov nad Nisou. Takto nově vzniklá ppč. 863/4 se převede do podílového spoluvlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského, a to každému jednou polovinou,

b) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč. 70/3 - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje budoucí ppč. 70/20 - ostatní plocha o výměře 276m2  a  z ppč. 110/1 - ostatní plocha o výměře 13748m2  odděluje budoucí ppč. 110/10 - ostatní plocha o výměře 160m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto nové vzniklé ppč. 70/20 a ppč. 110/10 s uvedenými výměrami se převedou  do vlastnictví obce Janov nad Nisou,

c) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč 70/3  - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje díl  „a” - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2m2 a z ppč. 110/1 - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 160m2 se oděluje díl „b”  - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 20m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto uvedené díly parcel označené dle GP písmeny „a” a „b” se  převedou  na obec Janov nad Nisou 

d) rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků narovnat částkou ve výši 190.000 Kč ve prospěch  Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského

e) v souvislosti s převodem výše uvedených pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající  věcnému břemenu jako práva věcného ve prospěch obce Janov nad

Nisou jako strany oprávněné za  jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč a v rozsahu zaměřeném podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 

- s právem vedení vody a kanalizace s právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 70/3 - ostatní plocha 

- s právem vedení elektrické přípojky s  právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 110/11- ostatní plocha

- s právem vstupu a jízdy na budoucí ppč. 110/12 - ostatní plocha (ostatní komunikace) vzniklé dle výše uvedeného GP,  a to za účelem vstupu k vodojemu nacházejícím se na budoucí stp. č. 431  vzniklé  dle uvedeného GP resp. za účelem vstupu na tuto parcelu

Usnesení č. 111/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem hasičského vozu Škoda 706 RHT CAS 25 Obci Rynoltice, Rynoltice 199, PSČ 463 55 za cenu 50.000,- Kč

Usnesení č. 112/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje  přidělení bytu č. 104 v Hraničné čp. 180 panu Zdeňku Růžičkovi, bytem ***

Usnesení č. 113/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

ÚZ

P

 4213

 254.933,-

54190877

dotace SFŽP na kanalizaci

P

 4216

  4.333.860,

54515825

dotace FS na kanalizaci

P

 4116

 96.878,

54515309

dotace FS - kanalizace

P

 4113

  5.812,-

54190001

dotace SFŽP - kanalizace

V

2321

6121

 4.333.860,-

54515825

kanalizace

V

2321

6121

 5.812,-

54190001

kanalizace

V

2321

6121

 254.933,-

54190877

kanalizace

V

2321

6121

96.878,-

54515309

kanalizace

V

2321

6121

 - 523.412,-

kanalizace podíl obce

V

2321

6121

 + 523.412,-

54100000

kanalizace podíl obce

P

 4113

  - 5.040,-

27189011

oprava ÚZ silnice Loučná

P

 4113

 + 5.040,-

27189017

P

 4113

- 20.160,-

27589012

P

4113

 + 20.160,-

27589018

P

  4213

  - 114.713,-

27189511

P

 4213

 + 114.713,-

27189517

P

 4213

  - 458.851,-

27189512

P

 4213

 + 458.851,-

27189518

P

 4111

  20.000,-

98187

dotace volby

V

 6115

5139

4.806,-

98187

volby materiál

V

6115

5029

 13.268,-

98187

volby odměny

V

6115

5032

 864,-

98187

volby odvody

V

6115

5156

 222,-

98187

volby phm

V

6115

5175

 840,-

98187

volby občerstvení

P

4111

 - 18,-

98187

volby vratka

V

6115

5139

 - 18,-

98187

P

 4122

 58.500,-

dotace na lesní porosty

V

1039

5169

 58.500,-

P

 4222

 100.000,-

dotace na územní plán

V

3635

6119

  100.000,-

P

 4111

 10.221,-

dotace na sčítání lidu

V

6149

5139

 10.221,-

P

 4122

12.924,-

dotace na hasiče

V

5512

5167

 10.000,-

V

5512

5171

 2.924,-

V

6171

5192

 -  200.000,-

ops-změna položky

V

 6171

 5221

 +  200.000,-

P

3639

2131

 -  300.000,-

pronájem pozemku

P

2219

2111

 + 300.000,-

příjem z parkoviště

V

6171

5321

 -  19.000,-

spec.mat.školka

V

3112

5367

 +  19.000,-

V

3314

5023

  - 13.000,-

knihovna odměna

V

 3314

 5021

 + 13.000,-

P

3639

3111

  + 155.800,-

prodej pozemku

P

6171

3112

 + 450.000,-

prodej hasičárny

V

 5512

 6123

 + 605.800,-

koupě has. vozu

Usnesení č. 114/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2. 000. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2010 ) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č. 115/2010

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by  nastaly na konci roku 2010. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v  lednu 2011.

Usnesení č. 116/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 117/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 118/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 119/2010

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost  Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00  do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h