Usnesení - 24.06.2020

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. června 2020

Usnesení č. 52/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2020 a to na 2. 9.; 7. 10.; 4. 11.; 9. 12

Usnesení č. 53/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 115/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 54/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 1476/10 - ostatní plocha o výměře 1414 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a ppč. 1476/8 - ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická

ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 55/2020

ZO Janov nad Nisou

  1. Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov na Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a D.G. a P. H. takto:

    • část pozemku ppč. 1631/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 176 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/15 o výměře 35 m2 – v majetku D. G. a P. H. za

    • za část pozemku ppč. 1631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 527 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/13 o výměře 10 m2, 1631/14 o výměře 9 m2 a stpč. 673 o výměře 16 m2 - v majetku Obce Janov nad Nisou.

  2. Účastníci shodně konstatují, že ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné. Po provedení směny budou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

Usnesení č. 56/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 1631/6 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 rozděleného na ppč. 1631/16 – o výměře 331 m2 a ppč. 1631/6 o výměře 1 006 m2.

Usnesení č. 57/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 4290/ULB/2020, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 873/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, chráněná krajinná oblast, v k. ú. Hraničná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 58/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 3176/ULB/2020, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 873/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, chráněná krajinná oblast, v k. ú. Hraničná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 59/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 60/2020

ZO schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 2/2020

Rozpočtová opatření:

V 5311 5171 40.000,-
V 6409 5362 31.059,-
V 3631 6121 21.000,-
V 3113 6121 300.000,-
P 4222 270,-
P 6171 2322 24.000,-
P 1334 10.000,-
P 1335 1.000,-
P 2310 2133 1.210,-
P 3632 2111 2.000,-
P 3639 2119 8.000,-
P 3113 2122 30.173,-
P 3113 2229 31.447,-
P 6171 2212 3.100,-
V 6171 6121 - 280.859,-

Příjem: 111.200,-

Výdej: 111.200,-

Usnesení č. 61/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje smlouvu mezi obcemi Janov nad Nisou a Bedřichov o poskytování neinvestičních výdajů provozu školního zařízení – mateřské školy.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h