Zápis - 26.01.2011

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. ledna 2011

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí  Ing. Hatašová Olga)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Petra Kordače - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Martina Líbala -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Zelenka byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 107/2010 - splněno

Usnesení č. 108/2010 - splněno

Usnesení č. 109/2010 - trvá

Usnesení č. 110/2010 - trvá

Usnesení č. 111/2010 - splněno

Usnesení č. 112/2010 - splněno

Usnesení č. 113/2010 - splněno

Usnesení č. 114/2010 - splněno

Usnesení č. 115/2010 - splněno (sčítání lidu-vratka, ÚZ)
dne 22.12. 2010 proběhla rozpočtová změna – vratka na sčítání lidu.
P 4111 98005 -  10.221,-
V  6149 5139 98005 - 10.221,-
oprava ÚZ  z 27189512 na 27589512
z 27189518 na 27589518

Usnesení č. 116/2010 - splněno

Usnesení č. 117/2010 - splněno

Usnesení č. 118/2010 - splněno

Usnesení č. 119/2010 - plní se průběžně

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 15. prosince 2010 Mgr. Olga Hatašová a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého

zasedání ZO, schválení programu)

2)  Schválení rozpočtu na rok 2011

3)  Prodej majetku obce 

4)  Změna Zakládací listiny Janovská o. p. s.

5)  Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6)  Různé a interpelace

7)  Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2011

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2011 tak, jak jej připravil Finanční výbor v čele s předsedou Ing. Radkem Jelínkem, který okomentoval jednotlivé položky

- Ing. Zelenka navrhuje do budoucna změnit pravidla prodeje pozemků a tím navýšit příjmy za prodej pozemků - námět na diskusi pro komisi výstavby a finanční výbor

- Mgr. David se při schvalování rozpočtu ještě zmiňuje o žádosti obyvatel Hraničné, osady Vyšehrad o opravu cesty ppč. 814/1 v k. ú. Hraničná nad Nisou, jde o komunikaci v majetku obce Janov nad Nisou vedoucí z Vyšehradu směrem k bývalé „knoflíkárně“ a informuje o tom, že na FV tato žádost byla projednána a protože je několik cest ve špatném stavu budou udělány na tyto cesty posudky s tím, že se pak posoudí, která cesta se bude opravovat

- Ing. Zelenka doporučuje na tuto žádost reagovat odpovědí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 5.404.000,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 20.783.500,- Kč a na výdajích 20.783.500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost p. Lubomíra Vlčka, trvale bytem ... o prodej části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1329 m2 (v ÚP - zastavitelná plocha) označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2  a jistinu ve výši 8.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč.  pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1329 m2 - zahrada označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 .“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Hany Zelenkové, trvale bytem ...o prodej ppč. 48/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 32 m2 - zahrada (v ÚP zastavěná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 600,- Kč

- okolní majitelé byli vyzváni k vyjádření, zda z této studny berou vodu -bylo odpovězeno, že neberou

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 48/7  k. ú. Janov n. N. o výměře 32 m2 - zahrada a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 .“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Křížové Mileny o směnu části pozemku  ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová  komunikace ) a části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou  o celkové výměře 1839 m2  - trvalý travní porost  (v ÚP  louky, pastviny ) v majetku paní M. Křížové, za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře ( v ÚP účelová komunikace, místní komunikace ) v majetku Obce Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise  doporučuje směnu pozemků s doplacením rozdílu. Nyní doporučuje nechat udělat geometrický plán

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemků ppč. 5/1, 5/2  a 12/1 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Petra Kalaše, trvale bytem ... o prodej budovy bez čp. - garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou a stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 41 m2

- komise prodej zatím nedoporučuje, doporučuje nabídnout společně v případě prodeje objektu čp. 517 Janov nad Nisou

- zatupitelé s návrhem komise souhlasí

- žádost obyvatel Hraničné, osady Vyšehrad o opravu cesty ppč. 814/1 v k. ú. Hraničná nad Nisou, jde o komunikaci v majetku obce Janov nad Nisou vedoucí z Vyšehradu směrem k bývalé „knoflíkárně“, kde obec před několika měsíci kvůli špatnému stavu instalovala zákaz vjezdu

- komise prozatím doporučuje opatření udělat odvodnění a zavézt díry štěrkem....dále viz bod programu č. 2

- žádost pí. Zdeňky Fajstaverové, trvale bytem ... o prodej domu č. p. 413 a stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou

- jistina byla složena 26. 1. 2011 do pokladny Obecního úřadu Janov n. N. ve výši 22.000,- Kč

- Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem objektu č. p. 413 a stpč. 416 o výměře 89 m2  v k. ú. Janov nad Nisou paní Zdeňce Fajstaverové, trvale bytem ... za cenu 439.510,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Změna Zakládací listiny Janovská o. p. s.

- Mgr. Daniel David sděluje zastupitelům, že od 1. ledna 2011 vešel v účinnost zákon č. 231/2010 Sb., podle kterého je nutné udělat změny v Zakládací listině Janovská o. p. s ., původní Zakládací listinu i navržené změny Zakládací listiny byly zastupitelům předány v materiálech na dnešní jednání ZO 

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje navržené změny Zakládací listiny Janovská o. p. s..“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že je potřeba zvolit novou správní a dozorčí radu Janovské o. p. s. a navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje Správní radu Janovské o. p. s. - za obec Janov nad Nisou Mgr. Daniela Davida a Bc. Pavla Zangeho a za TJ Sokol p. Romana Vitvara.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje Dozorčí radu Janovské o. p. s. - za obec Janov nad Nisou Ing. Pavla Šarkovského a za TJ Sokol p. Jana Telenského a Ing. Petra Mlejnka.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předkládá zastupitelům důvodovou zprávu o tom, že obec Janov n. N. podepsala s  Janovskou o. p. s. “Rámcovou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou” , tato smlouva je podepsána se záměrem zajistit financování Janovské o. p. s., na dnešním jednání je ke schválení návrh “Dodatku č.2”, což je “odsouhlasení čistého zisku” z provozování parkoviště na Hraběticích za období 1. 10. 2010 - 31. 12. 2010 - zastupitelé s dodatkem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 2 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje přítomným zastupitelům, že na obec Janov nad Nisou došel dopis z Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou v němž vedení školy žádá o podporu o udržení tohoto gymnázia

- Ing. Zelenka dává na zvážení zda by se k tomu obec Janov n. N. měla vůbec vyjadřovat, Ing. Jelínek se přiklání k návrhu, že ne

- zastupitelé se dohodli, že pokud někdo bude chtít podpořit gymnázium, tak napíše dopis sám za sebe

- Mgr. Kulich jako předseda Kontrolního výboru informuje zastupitele o tom, že byl požádán o prověření řádného užívání nájemních bytů v obecním domě v Hraničné č. p. 180, dále informuje že na toto téma byl s p. starostou na konzultaci na Městském úřadě v Jablonci n. N.

- Mgr. David navrhuje usnesení: “ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce a Kontrolní výbor k prověření užívání nájemních bytů v souladu s nájemní smlouvou.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Líbal ještě poukazuje na jednoho nájemce obecního bytu v Hraničné č. p. 180, který nemá připojený plynoměr a navrhuje upozornit nájemce, že je to hrubé porušení nájemní smlouvy

- Mgr. David navrhuje tento problém vyřešit jako součást kontroly v č. p. 180 spolu s Kontrolním výborem

- pí. Blahoutová si stěžuje na znečišťování ovzduší v domě č. p. 552 - pí. Gajdošová

- starosta na to reaguje, že se domluví s Obecní policií a případně to projedná na MěÚ - na odboru životního prostředí a hygienou

- p. Hladký se dotazuje na pluhování u  č. p. 504 Janov n. N., je tam už zbouraný informační systém, značka autobusové zastávky a plot a zajímá ho, jak se  bude řešit náhrada za zničené věci

 - starosta odpovídá, že pluhaři jsou pojištěni a náhrada by měla být z jejich pojistky 

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.55 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Petr Kordač, ml. Martin Líbal

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h