Usnesení - 22.02.2012

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 22. února 2012

Usnesení č. 11/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejnění prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2

Usnesení č. 13/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

Usnesení č. 14/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2011 ve výši 16,28 Kč/m3 s DPH (14,28 Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2011 ve výši  39,61 Kč/m3 s DPH (34,75,- Kč /m3 bez DPH)

Usnesení č. 15/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2012 ve výši - vodné 16,50  Kč/m3 včetně DPH a stočné 40,- Kč/m3 včetně DPH.

Usnesení č. 16/2012

ZO Janov nad Nisou ukládá starostovi obce Janov nad Nisou vyhlásit v termínu do 30. 4. 2012 konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvková organizace.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h