Usnesení - 27.06.2007

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. června 2007

Usnesení č. 51/2007

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2007 a to na 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

Usnesení č. 52/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 2. 045 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 500 Kč/m2.

Usnesení č. 53/2007

ZO revokuje usnesení č. 92/2006 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem ppč. 356/3 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 696 m2 panu J. Hanzlovičovi, Janov n. N. 439 za cenu 362. 000,- Kč.

Usnesení č. 54/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 400 Kč/m2.

Usnesení č. 55/2007

ZO souhlasí s rozdělením ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. dle předloženého nákresu.

Usnesení č. 56/2007

ZO souhlasí s rozdělením ppč. 311/2 a 312/1 k. ú. Janov n. N. dle předloženého nákresu

Usnesení č. 57/2007

ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33 m2 paní PhDr. Olze Kyselové, bytem Bubenská 37, Praha 7 za cenu 5. 099,- Kč.

Usnesení č. 58/2007

ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění vodovodní přípojky na pozemku 138/1 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu na stpč. 398 č. e. 1148 za jednorázový poplatek 3. 750,- Kč.

Usnesení č. 59/2007

ZO schvaluje hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2006 bez výhrad.

Usnesení č. 60/2007

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

Usnesení č. 61/2007

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

Usnesení č. 62/2007

ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2006 DSO Mikroregion Jizerské hory.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h