Zápis - 29.04.2015

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. dubna 2015

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Bc. Marie BÜRGEROVÁ, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí Michal Surkov )

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

 hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Petra Mlejnka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

 hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Petr Mlejnek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

- Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku - přijímá

- Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Zelenka byl schválen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje jako druhého člena návrhové komise Bc. Marii Bürgerovou - přijímá

- Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Bc. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání

ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. března 2015 Mgr. Adam Kulich a Ing. Radek Jelínek také nedodali žádné připomínky

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání

– nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

- v 17.09 přichází p. Surkov – 9 členů ZO

P R O G R A M :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2014
  3. Jmenování členů Školské rady
  4. Prodej majetku obce
  5. Zpráva z Komise péče o krajinu
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

 hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Schválení hospodaření a závěrečného účtu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. za rok 2014

- Mgr. David předkládá zastupitelům důvodovou zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, p. o., Mgr. Jany Tomešové kde žádá o schválení účetní závěrky a žádá přítomnou pí. ředitelku, aby svou žádost okomentovala

- dále dává starosta slovo Ing. Jelínkovi, který za Finanční výbor doporučil návrh pí. ředitelky přijmout

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2014. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 25 bylo schváleno

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2014 ve výši + 275.466,83 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 102.004,18 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 173.462,65 Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 26 bylo schváleno

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 15.996,- Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 27 bylo schváleno

3. Jmenování členů Školské rady

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že podle odst. 2 §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady, v našem případě se jedná o dva členy, funkční období členů školské rady je tři roky, v současné době vypršelo funkční období předchozím jmenovaným členům

- v minulém období byli jmenováni za obec (usnesením 23/2012) pan Pavel Khail a pan Martin Líbal, p. Khail souhlasil v případě jmenování se svým pokračováním ve školské radě a p. Líbal nechce již ve školské radě pracovat

- p. starosta tedy navrhuje opakovaně jmenovat pana Khaila a jmenovat jednoho nového člena

- pí. Mádlová navrhuje Bc. Marii Bürgerovou – souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje pana Pavla Khaila a paní Bc. Marii Bürgerovou za členy školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p. o..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 28 bylo schváleno

4. Prodej majetku obce

- žádost pí. Z. F., trvale bytem ….. o prodej:

- části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2

- části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře  1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2

- části pozemku ppč. 1318/1 - ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2

- části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2.

- doporučená cena za pozemky je 300,- Kč za m2 , pouze za část pozemku 1341/1 označený jako část b) na kterém stojí přístavba je navržena částka 500,- Kč m2

- jistina ve výši 2.300,- Kč byla uhrazena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2, části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2, části pozemku ppč. 1318/1 - ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2 paní Z. F. bytem ….. za cenu 24.024,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 29 bylo schváleno

- Mgr. David informuje zastupitele, že je nutné revokovat usnesení č. 56/2014, z důvodu špatně stanovené ceny (4% daň z převodu nemovistosti)

- Mgr. Dává tedy návrh na revokaci usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 56/2014 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2

 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 277.576,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 30 bylo schváleno

- a Mgr. David dává návrhbnového usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2

 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 266.900,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.” a o svém návrhu dává hlasovat hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 31 bylo schváleno

- žádost Povodí Labe, s. p. o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994150025, jde o zatížení věcným břemenem z důvodu vybudování cyklostezky 

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994150025.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 32 bylo schváleno

- Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení

- starosta informuje zastupitele, že na minulém jednání ZO byla předložena žádost fy. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí n. L., na uzavření dvou nájemních smluv na část plynárenského zařízení vybudovaného obcí Janov n. N., protože v návrzích smluv byly shledány nedostatky, jsou připravené nyní k odsouhlasení smlouvy nové 

- starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001901/180513.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 33 bylo schváleno

- starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001902/180515.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 34 bylo schváleno

- žádost Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452 a pí. C. .J., trvale bytem …..o odkoupení kanalizační stoky

- Ing. Jelínek za Finanční výbor sděluje, že žádost na jednání FV projednali a navrhuje odkoupení kanalizační stoky a to za maximálně poloviční cenu budoucí investice

- Mgr. Kulich a Bc. Bürgerová navrhují usnesení ve znění: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyjadřuje zájem odkoupit páteřní splaškovou kanalizaci pro objekty na stpč. 152/1, 152/2 a 464 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách budoucí kupní smlouvy.“ , o návrhu starosta dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 35 bylo schváleno

- žádost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, se sídlem Vaňurova 465/20, Liberec 3 o finanční podporu ve výši 5.000,- až 50.000,- Kč dle možností obce

- Ing. Jelínek tlumočí návrh za FV a to je částka ve výši 50.000,- Kč – zastupitelé s návrhem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotace Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve výši 50.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 36 bylo schváleno

- žádost fy. Abglass Bohemia, s. r. o., se sídlem Saskova 2021/26, Jablonec nad Nisou o souhlas s umístěním provozovny v objektu č. p. 38 v Janově nad Nisou – zastupitelé souhlasí 

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s umístěním provozovny na výrobu dutých skleněných perlí v objektu Janov nad Nisou č. p. 38 za předpokladu souhlasu všech dotčených orgánů.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 37 bylo schváleno

5. Zpráva z Komise péče o krajinu

- Mgr. David seznámil přítomné zastupitele se zprávou z Komise péče o krajinu, která navrhuje provést parkové úpravy v centru obce ve vybraných lokalitách a to okolo radnice, za hřbitovem a kolem hlavní silnice od kostela směrem k samoobsluze, tyto úpravy dle komise povedou k oživení a vytvoření odpočinkových zón

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje komisi, aby ve spolupráci s odborníkem navrhli vhodné druhy dřevin, laviček a sestavili předběžný rozpočet na realizaci.“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 38 bylo schváleno

6. Různé a interpelace

- p. starosta přítomné informuje o tom, že se chystá valná hromada SVS, na které je nutné se prokázat dokladem o delegování zastupitelstvem obce

- Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/200 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. konané v období květen 2015 až říjen 2018 pana Mgr. Daniela Davida, nar. 15. 9. 1971, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - usnesení č. 39 bylo schváleno

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 19.25 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa Ing. Petr Mlejnek

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h