Usnesení - 28.03.2012

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. března 2012

Usnesení č. 17/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2  Mgr. T. R., Ing. J. R. a Mgr. K. R., všichni trvale bytem Strahovské nádvoří 131/5, Praha 1 za cenu 46.041,- Kč.

Usnesení č. 18/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 703/3, 814/1 a 886 k. ú. Hraničná nad Nisou  pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 14.400,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 19/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 81/2003 ve znění „ZO Janov nad Nisou  souhlasí, aby o přidělování obecních bytů rozhodovalo Zastupitelstvo obce“.

Usnesení č. 20/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Janov n. N. za rok 2011 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 134.171,74 Kč do rezervního fondu a s převedením částky 51.329,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 21/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice" pro rok 2012.

Usnesení č. 22/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky za rok 2012“  do Grantového fondu – Program obnovy venkova – program č. 17 ve výši 660.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Usnesení č. 23/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje pana Pavla Khaila a pana Martina Líbala za členy Školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h