Usnesení - 29.05.2013

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. května 2013

Usnesení č. 30/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.

Usnesení č. 31/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2012.

Usnesení č. 32/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 173 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 33/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč.  1382/2 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 190 m2  a navrhuje minimální kupní cenu ( 53 m2 za 500,- Kč/m2 a 137 m2 za 100,- Kč/m2).

Usnesení č. 34/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.

Usnesení č. 35/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje směnu + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K., bytem ... za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a obec doplatí rozdíl ve výši 73.800,- Kč.”

Usnesení č. 36/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu prof. M. K., bytem ... za cenu 35.360,- Kč.

Usnesení č. 37/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje směnu pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2.

Usnesení č. 38/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 39/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 16/2011 ve znění “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 (Kulturní dům) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 1.290.000,- Kč + složení kauce 300.000,- Kč na to, že rekonstrukce objektu proběhne do 3 let od uzavření kupní smlouvy.“.

Usnesení č. 40/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 24/2013 ve znění: “ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.“.

Usnesení č. 41/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje projekt číslo 1920.1 “Janov nad Nisou – kamera” a vlastní spoluúčast obce Janov nad Nisou ve výši 71.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h