Usnesení - 07.09.2011

Usnesení ze  7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 7. září 2011

Usnesení č. 56/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP Č. 1041-14/2011 jako 56/44 o výměře 51 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 57/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP Č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51m2 a části pozemku ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 178 m2 - ostatní plocha označené GP Č. 1042-22/2011 jako 36/9 o výměře 39 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,-Kč/m2.

Usnesení č. 58/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 59/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 849 m2 - trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 60/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 61/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu č. p. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny za minimální kupní cenu 1.629.170,- Kč, s tím že přednostně bude objekt nabídnut stávajícímu nájemci.

Usnesení č. 62/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se splátkovým kalendářem pí. J. B., trvale bytem ….. na splacení pozemků a to takto:

- v roce 2011 uhradí částku 25.711,- Kč

- v roce 2012 uhradí částku 25. 711,- Kč

- v roce 2013 uhradí částku 25.711,- Kč a to do 30. 9. každého kalendářního roku. Kupní smlouva bude vložena do KN až po splacení celé kupní ceny. Do doby splacení bude uzavřena nájemní smlouva.

Usnesení č. 63/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

  1. souhlasí se změnou kupní smlouvy,
  2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a O. F. jako stranou kupující dne 9. 5. 2006 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do 30. 9. 2016 a
  3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  1480/3 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou na dobu  5-ti let ode dne jeho zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny paní O. F..

Usnesení č. 64/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 546 a stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.200,- Kč.

Usnesení č. 65/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 300/1 a ppč. 887 k. ú.Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 32.200,- Kč.

Usnesení č. 66/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 853/2 a ppč. 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 67/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1353/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 68/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1 k. Ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 69/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

 

ÚZ

V

  3113

  5331

-  459.678,-

32533123

změna položek ZŠ dotace

V

  3113

  5336

+  459.678,-

32533123

V

  3113

  5331

- 81.120,-

32133123

V

  3113

  5336

+ 81.120,-

32133123

P

  3612

  2111

- 550.000,-

bytový nájem

P

  3612

  2132

+  550.000,-

V

  6402

  5367

- 32.000,-

 

příspěvek MŠ

V

  6402

  5321

+ 32.000,-

P

  6409

  2324

+ 50.000,-

příspěvek pí. Klemsová

V

  4351

  5321

+ 50.000,-

odvod na MÚ

Usnesení č. 70/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí rezignaci Bc. Pavla Zangeho na místo ve Správní radě, Janovská o. p. s. a jmenuje členem Správní rady Janovská o. p. s. za obec p. Jana Tkáče.

Usnesení č. 71/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 4 k "Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou".

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h