Zápis - 14.12.2022

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 14. prosince 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Pavel Pěnička

Omluveni: Lucie Petzová, Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Davidová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 105/2021 -- v platnosti
Usnesení č. 106/2021 - v platnosti
Usnesení č. 107/2021 - v platnosti
Usnesení č. 108/2021 - v platnosti
Usnesení č. 109/2021- v platnosti
Usnesení č. 110/2021 - v platnosti

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David sděluje, že od ověřovatelek minulého zápisu - pí Pospíšilové a pí Petzové neobdržel žádné připomínky, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Majetkové operace

3. Rozpočtové změny č.5/2022, Rozpočtové provizorium na rok 2023

4. Střednědobý výhled rozpočtu

5. Skipasy na zimní sezónu 2022/2023

6. Různé

7. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace.

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 262/2 -- ostatní plocha k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4394 m2

- zájemce: Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, Hraničná 191, 468 11 Janov nad Nisou

- nechali vypracovat GP

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 262/2 -- ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 -- 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 111 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: Manželé R.

Dle ÚP zastavitelný pozemek

Vyjádření komise: zveřejnit prodej s VB a s podmínkou usn. č. 12/2016

- Smlouva na VB byla uzavřena

- Znalecký posudek byl vypracován (5,290.100,-Kč)

- Cena za vypracování znaleckého posudku 2.166,- Kč

- Pozemek bude prodáván s podmínkou z usnesení č. 12/2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou za minimální kupní cenu 5,293.000,- Kč s tím, že pozemek je zatížen věcným břemenem a bude prodáván s podmínkou dle usnesení č. 12/2016.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 112 bylo schváleno

* Návrh na směnu části pozemku ppč. 860 -- ostatní plocha -- ostatní komunikace o celkové výměře 1102 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou za část pozemku ppč. 146/5 -- trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 v majetku Miroslava a Lenky Papíkových oba v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Žadatelé: Ing. M. P. a JUDr. L.P.

Vyjádření komise: komise doporučuje vyhotovení geometrického plánu a případně znaleckého posudku.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu případně i znaleckého posudku na část pozemku ppč. 860 -- ostatní plocha -- ostatní komunikace o celkové výměře 1102 m2 a ppč. 146/5 -- trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 oba v k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 113 bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1297/10 -- ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 149 m2 a části pozemku ppč. 1353/8 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 5 170 m2.

Žadatel: L. H.

Vyjádření komise: komise doporučuje nechat vyhotovit geometrický plán, případně i znalecký posudek s tím, že požadované části pozemků nebudou zasahovat do komunikace a bude zaměřena celá hranice s pozemkem ppč. 1299/1, aby případně tento pozemek nezasahoval do komunikace.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a případně znaleckého posudku na oddělení části pozemku ppč. 1297/10 -- ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 149 m2 a části pozemku ppč. 1353/8 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 5 170 m2.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 114 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 832/2 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 709-149/2022 jako 832/5 o výměře 267 m2.

Zájemci: Manželé M. K. a M. K.

Cena dle znaleckého posudku činí 80.100,- Kč

Cena za vypracování znaleckého posudku činí 1.900,- Kč

Zveřejnění prodeje: od 14. 9. 2022 do 29. 9. 2022

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 832/2 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 709-149/2022 jako 832/5 o výměře 267 m2 manželům paní M. K. a panu M. K. za cenu 82.000,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 115 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4014586_JN-Janov n.N., Hraničná, 172-svod, kNN, SS100 H2B na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4014586_JN-Janov n.N., Hraničná, 172-svod, kNN, SS100 H2B na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 116 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-4014760/JN-Janov nad Nisou ppč. 979 -- svod,SS100 na pozemku ppč. 1041/3 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-4014760/JN-Janov nad Nisou ppč. 979 -- svod,SS100 na pozemku ppč. 1041/3 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 117 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-4023333 JN-Bedřichov, 1717 -- posílení sítě na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-4023333 JN-Bedřichov, 1717 -- posílení sítě na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 118 bylo schváleno

* Koupě pozemku stpč. 547 -- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 115 m2 jehož součástí je rodinný dům č. p. 519.

Prodávající: paní J. M. a pan V. M.

- vzájemně dohodnutá cena 5, 200.000,- Kč.

- Důvodová zpráva ke koupi pozemku stpč. 547 -- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 115 m2 jehož součástí je rodinný dům č. p. 519.

Záměr koupě byl zveřejněn na úřední desce OÚ Janov nad Nisou od 28. 11. 2022 do 14. 12. 2022. Důvodem koupě je špatný technický stav nemovitosti čp. 519 na stpč. 547 k. ú. Janov nad Nisou a vzhledem k jeho přímému vlivu na budovu radnice panují obavy ze zhoršování technického stavu budovy radnice. Záměrem obce je nemovitost opravit a tím zlepšit jeho technický stav tak, aby nedocházelo k poškozování budovy radnice, což se již v minulosti stalo. Obec byla s realitní kanceláří v kontaktu od prvního zveřejnění záměru prodeje, ale cena byla příliš vysoká. Nyní došlo k dohodě o kupní ceně na částce 5, 200. 000,- Kč. Vývoj kupní ceny dokládá informace od realitní kanceláře.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje

a) koupi pozemku stpč. 547 -- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 115 m2 jehož součástí je rodinný dům č. p. 519 za vzájemně dohodnutou cenu 5, 200.000,- Kč, z důvodu přímého vlivu této nemovitosti na stavebně technický stav budovy radnice Janov nad Nisou 520.

b) kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi

- paní J. M.

- panem V. M.

a

Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358, DIČ: CZ00262358, se sídlem Janov nad Nisou č. p. 520, Janov nad Nisou, PSČ 468 11

c) smlouvu o úschově finančních prostředků mezi:

- paní J. M.

- panem V. M.

( jako „Oprávnění")

- Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358, DIČ: CZ00262358, se sídlem Janov nad Nisou č. p. 520, Janov nad Nisou, PSČ 468 11

( jako „Složitel")

- Mgr. Ing. Kateřinou Červenou, advokátkou, zapsanou v seznamu České advokátní komory pod č. ev. 17101, IČO: 640 57 917, se sídlem Liberec II -- Nové Město, Kostelní 11/3, PSČ 460 01

( jako „Schovatel")

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 119 bylo schváleno

* Návrh na nabídku pozemků ppč. 1395/14 -- ostatní plocha -- silnice o výměře 222 m2 a 1395/15 -- ostatní plocha -- sinice o výměře 152 m2 k. ú. Janov nad Nisou Libereckému kraji (Krajské správě silnic Libereckého kraje, p. o.). Jedná se o pozemky, které jsou součástí tělesa silnice III/29035.

Komise navrhuje pověřit starostu obce jednáním o možném odprodeji.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s KSS LK, p.o. (Libereckým krajem) o možném odprodeji pozemků ppč. 1395/14 a 1395/15 k. ú. Janov nad Nisou od Obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 120 bylo schváleno

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že obec obdržela nabídku na odkoupení -- stavby přerušovací komory PK 1, pozemek p. č. 793/3 k. ú. Janov nad Nisou a vodovodní řad OC DN 170 o délce 2 320 m. Jedná se o nemovitosti, které se využívají pro zasněžování SKI areálu Severák. Provozovatel - SčVK a.s. v roce 2002 udělil souhlas TJ Bižuterie k využití zařízení pro tento účel.

- obec jako akcionář „SVS a.s." má právo přednostního odkoupení této nemovitosti

- Obec přehodnotila svůj původní nezájem o koupi předmětu převodu. Vodovodní řad a přerušovací komora je jedinou možností jak dostat do SKI areálu Severák vodu na zasněžování. Pro provoz areálu je to v dnešních klimatických podmínkách naprostá nutnost. Obec jako akcionář SVS a.s., předmět převodu odkoupí a prodá jej majiteli SKI areálu jako předem určenému zájemci. Obec se snaží předejít možným spekulacím s předmětem převodu a zachování i budoucího provozu lyžařského areálu na svém území.

V souladu s vnitřními předpisy „SVS a.s." nabízí nemovitosti k odkoupení za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který činí 1,308.190,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje

a) koupi

1) pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 385.

2) 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za vzájemně dohodnutou cenu 1, 308.190,- Kč. Důvodem koupě je další prodej předem určenému zájemci TJ Bižuterie z. s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák.

b) kupní smlouvu mezi

obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, DIČ CZ 49099469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 466, zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem společnosti na základě pověření představenstva společnosti.

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú. 711620257/0100

na straně jedné jako „prodávající"

a

Obcí Janov nad Nisou, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ 00262358, DIČ CZ00262358, zastoupená Mgr. Danielem Davidem, starostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú.: 2522451/0100

na straně druhé jako „kupující".

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 121 bylo schváleno

- pro urychlení procesu Mgr. David navrhuje přijmout usnesení o zveřejnění záměru následného prodeje nemovitostí.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje

1) pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

2) 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu,

předem určenému zájemci: TJ Bižuterie z.s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák.

Ke zveřejnění prodeje dojde po nabytí vlastnického práva k uvedenému předmětu převodu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 122 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 5/2022, Rozpočtové provizorium na rok 2023.

- Mgr. Daniel David seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami a s nutností pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2022. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2023.

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol   
P   4111 41.400,- 98187 , 98008 volby
V 6115 5029 23.500,- 98187  
V 6115 5139 777,- 98187  
V 6115 5175 1.680,- 98187  
V 6115 5169 4.267,- 98187  
P   4116 74.800,- 170529031 dotace na lesy
P   1111 300.000,-   daně
P   1112 80.000,-   daně
P   1113 250.000,-   daně
P   1121 1.000.000,-   daně
P   1211 2.500.000,-   daně
P   1334 9.000,-   za odnětí půdy
P   1381 50.000,-   VHP
P   4121 50.000,-   dotace + 30.000 hasiči
P 1039 2111 800.000,-   dřevo
P 3639 2119 10.000,-   věcné břemeno
P 3725 2324 60.000,-   za tříděný odpad
P 6171 2112 2.000,-   prodej předmětů
V 1039 5169 225.000,-   dřevo
V 2212 6121 36.300,-   chodník
V 3319 5021 1.200,-   SPOZ odměny
V 3319 5194 - 1.200,-    
V 3632 5171 7.000,-   hřbitov
V 5311 5139 15.000,-   materiál (pneu)
V 5311 5169 10.000,-   policie
V 5512 5139 20.000,-   materiál
V 5512; 5156 20.000,-   PHM
V 6171 5132 3.000,-   ochr. pomůcky
V 6171 5136 2.000,-   tiskoviny
V 6171 5171 100.000,-   opravy
V 6171 5163 - 30.000,-   oprava položky
V 6320 5163 20.000,-   pojištění
V 6399 5362 479.776,-   DPH
V 6171 6121 5.200.000,-   budova Mikovi
V 6171 6121 - 5.200.000,-   budova Mikoví
V 6171 6121 1.308.190,-   pozemek a vodovod od SVS
V 6171 6121 2.980.710,-    

Příjem celkem: 5.227.200,-

Výdej celkem: 5.227.200,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2022. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2023.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 123 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2022

 OdPaPol 
P   4111 41.400,-
V 6115 5029 23.500,-
V 6115 5139 777,-
V 6115 5175 1.680,-
V 6115 5169 4.267,-
P   4116 74.800,-
P   1111 300.000,-
P   1112 80.000,-
P   1113 250.000,-
P   1121 1.000.000,-
P   1211 2.500.000,-
P   1334 9.000,-
P   1381 50.000,-
P   4121 50.000,-
P 1039 2111 800.000,-
P 3639 2119 10.000,-
P 3725 2324 60.000,-
P 6171 2112 2.000,-
V 1039 5169 225.000,-
V 2212 6121 36.300,-
V 3319 5021 1.200,-
V 3319 5194 - 1.200,-
V 3632 5171 7.000,-
V 5311 5139 15.000,-
V 5311 5169 10.000,-
V 5512 5139 20.000,-
V 5512; 5156 20.000,-
V 6171 5132 3.000,-
V 6171 5136 2.000,-
V 6171 5171 100.000,-
V 6171 5163 - 30.000,-
V 6320 5163 20.000,-
V 6399 5362 479.776,-
V 6171 6121 5.200.000,-
V 6171 6121 - 5.200.000,-
V 6171 6121 1.308.190,-
V 6171 6121 2.980.710,-

Příjem celkem: 5.227.200,-

Výdej celkem: 5.227.200,-

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 124 bylo schváleno

- Mgr. David seznámil zastupitele s Pravidly hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2023 a sdělil zastupitelům, že zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění v §13 stanoví:

1. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

2. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona.

3. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

4. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

6. Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2023 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2023. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2023

1) Do doby schválení rozpočtu na rok 2023 se budou investiční výdaje čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání ostatních neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2022.

2) Do doby schválení rozpočtu na rok 2023 nebudou zahajovány v roce 2023 nové investiční akce. Je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem roku 2022, které přejdou přechodem financování do rozpočtu roku 2023.

3) Do doby schválení rozpočtu na rok 2023 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. ve výši dle tabulky č. 1

4) Bude hrazena splátka úvěru (rozpočtově ve tř. 8 -- financování) dle splátkového kalendáře z platné smlouvy.

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

 Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2022Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2022Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2023
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 712 1 712 143

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 dle přiložené důvodové zprávy

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 125 bylo schváleno

- Mgr. David předložil zastupitelům žádost obce Bedřichov o spolupráci a finanční podpoře informačního centra pro rok 2023

- sdělil, že na základě rozhodnutí předchozího ZO a jeho usnesení č. 98/2020 (ZO Janov nad Nisou souhlasí se zařazením částky 100.000,- Kč do rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok 2021 a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o spolupráci s obcí Bedřichov na podporu cestovního ruchu (Informačního centra).), byla s obcí Bedřichov podepsaná smlouva o spolupráci. Smlouva byla podepsaná až v prosinci 2021 na rok 2022 neboť došlo ke zpoždění plnění ze strany Bedřichova. Nicméně spolupráce v letošním roce probíhala naprosto v pořádku. Navrhuji opět v rozpočtu počítat s částkou 100.000,- Kč a podepsat následně novou smlouvu o spolupráci.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zařazením částky 100.000,- Kč do rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok 2023 a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o spolupráci s obcí Bedřichov na podporu cestovního ruchu (Informačního centra).

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 126 bylo schváleno

4. Střednědobý výhled rozpočtu.

- Mgr. David dále seznámil zastupitele s tím, že je nutné schválit rozpočtový výhled na období 2023 -- 2025, který na svém jednání sestavil Finanční výbor:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Janov nad Nisou na roky 2023-2025

 202320242025
Daňové příjmy 28000 28840 29705
Nedaňové příjmy 4000 4040 4080
Kapitálové příjmy 500 500 500
Vlastní přjíjmy celkem 32500 33380 34286
Přijaté transfery 2000 2000 2000
Příjmy celkem 34500 35380 36286
       
Běžné výdaje 29000 29870 30766
Kapitálové výdaje 7000 10000 5000
Výdaje celkem 36000 39870 35766
       
Saldo příjmů a výdajů -1500 -4490 519
Splátka úvěru -1000 -1000 -1000
Financování celkem 2500 5490 481

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtový výhled na období 2023 -- 2025.

 202320242025
Daňové příjmy 28000 28840 29705
Nedaňové příjmy 4000 4040 4080
Kapitálové příjmy 500 500 500
Vlastní příjmy celkem 32500 33380 34286
Přijaté transfery 2000 2000 2000
Příjmy celkem 34500 35380 36286
       
Běžné výdaje 29000 29870 30766
Kapitálové výdaje 7000 10000 5000
Výdaje celkem 36000 39870 35766
       
Saldo příjmů a výdajů -1500 -4490 519
Splátka úvěru -1000 -1000 -1000
Financování celkem 2500 5490 481

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 127 bylo schváleno

5. Skipasy na zimní sezónu 2022/2023.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že stejně jako v předchozích letech obdržela obec Janov nad Nisou nabídku na zlevněné permanentky pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou, společnosti SKI BIŽU s.r.o. na zimní sezónu 2022/2023.

- děti 0 -- 6 let........1.800,- Kč

- děti 7 -- 15 let.......2.800,- Kč

- děti 16 -- 18 let ....3.500,- Kč

Již v minulosti poskytovala obec Janov nad Nisou příspěvek na nákup lyžařských permanentek.

- Mgr. David navrhuje schválit příspěvek obce na pořízení permanentek na sezónu 2022/2023, pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou , ve výši:

- děti 0 -- 6 let........500,- Kč

- děti 7 -- 18 let.......1.000,- Kč

Příspěvek bude vyplácen na pokladně obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky u společnosti SKI BIŽU s.r.o.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2022/2023 a to ve výši: dětem 0 -- 6 let částkou 500,-Kč a dětem 7 -- 18 let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 128 bylo schváleno

6. Různé.

- Mgr. David připomněl zastupitelům provedení inventury, poděkoval panu Kulichovi za zorganizování rozsvícení stromečku a zároveň poděkoval organizátorům adventů v kostelíku v Loučné

- rovněž sdělil zastupitelům, že obec obdržela žádost od Centrum LIRA, z.ú. na finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby rané péče v roce 2023.

- k tomu Mgr. David sdělil, že tato žádost bude projednána až po schválení rozpočtu na rok 2023

- Mgr. Davidová se dotázala, zda bude na budovu pošty vrácena poštovní schránka

- Mgr. David sděluje, že bude, ale řeší s poštou, jak schránku i cedule přidělat, aby nebyla poškozena nová fasáda

- Mgr. Kulich žádá, aby se zorganizovala schůzka, na které by se sešli -- předseda FV p. Pěnička, Mgr. Kulich jako předseda Komise péče o krajinu,zástupce pracovníků obce a pan starosta, na které by se projednala situace s odkládáním odpadů v obci.

- Mgr. David ještě vyzval zastupitele i občany, aby podávali případné návrhy do rozpočtu obce, jelikož 10. 1. 2023 od 17,00 bude jednat Finanční výbor o rozpočtu. Zároveň tímto zve zájemce k účasti na tomto jednání.

- Ing. Jelínek sděluje, že si prohlížel zaměření budoucího chodníku v Loučné a chce upozornit na problém s odvodem vody.

- Mgr. David sděluje, že o tomto problému ví a že se to bude muset vyřešit. Pokud by stékala voda na silnici, KSS LK by nedala souhlas se stavbou chodníku.

7. Závěr.

- na závěr Mgr. David popřál zastupitelům i občanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a v 18.10 ukončil 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Petra Davidová p. Pavel Pěnička

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h