Zápis - 02.09.2020

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. září 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov,

Omluveni: p. Pavel Kittel, pí. Vendula Pospíšilová,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Rozpočtové změny

4) Přidělení dotací -Volnočasové aktivity 2. kolo

5) Různé

6) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Prodej části pozemku ppč. 115/2 -- trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2.

Zájemce: P. P.

- navržená cena: 100,- Kč/m2, jistina: 2.000,- Kč -- zaplacena

- byl dodán geometrický plán

- zveřejněno bylo od 30 . 6. 2020 do 15. 7. 2020

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 115/2 -- trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2 paní P. P. za cenu 3.700,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 62 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč,. 1476/10 -- ostatní plocha o výměře 1414 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a pozemku ppč. 1476/8 -- ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci:

- V. S. -- jistina zaplacena

- S. M.- jistina zaplacena

- byl vypracován znalecký posudek, podle něhož cena činí: 704.700,- Kč

Jedná se o pozemky převedené obci bezúplatně od Pozemkového úřadu.

Jistina 5.000,- Kč

- zveřejněno bylo od 30 . 6. 2020 do 15. 7. 2020

Jelikož je o pozemek více zájemců, proběhne prodej obálkovou metodou

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků ppč. ppč,. 1476/10 -- ostatní plocha o výměře 1414 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a pozemku ppč. 1476/8 -- ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 709.000,- Kč bez DPH. Termín dodání obálek je do 7. 10. 2020 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 63 bylo schváleno

* Prodej částí pozemku ppč. 1631/6 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci:

- G. M. - ( část 1631/16) -- jistina zaplacena

- P. H. a D. G. - ( část 1631/6) -- jistina zaplacena

jistiny: 5.000,- Kč

- zveřejněno bylo od 30 . 6. 2020 do 15. 7. 2020

- byl vypracován znalecký posudek.

- cena části ppč. 1631/6 označená jako 1631/6 činí: 85.500,- Kč

- cena části ppč. 1631/6 označená jako 1631/16 činí: 33.100,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1631/6 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 359-72/2020 jako 1631/6 o výměře 1 006 m2 paní P. H. a panu D. G. za cenu 85.500,- Kč. Zároveň bude uhrazena částka za vypracování GP ve výši 3.811,- Kč a částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.666,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 64 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1631/6 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 359-72/2020 jako 1631/16 o výměře 331 m2 paní G. M. za cenu 33.100,- Kč. Zároveň bude uhrazena částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.666,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 65 bylo schváleno

* Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro vedení optické sítě závěsem optického kabelu na pozemcích ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Mgr. Petra Fotula, IČ: 72661003, Bedřichov 298, 468 12 Bedřichov.

Délka trasy vedení optického kabelu je 264 bm.

Komise navrhuje cenu 200,- Kč/bm. Pan Fotul má znalecký posudek, dle kterého činí cena na věcné břemeno 2. 171,40 Kč.

- zastupitelé souhlasí s komisí - uzavřít věcné břemeno dle pravidel obce

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro vedení optické sítě závěsem optického kabelu na pozemcích ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Mgr. Petra Fotula, IČ: 72661003, Bedřichov 298, 468 12 Bedřichov za cenu 52.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 66 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Rozpočtová opatření:

P 4111 1.865.000 daně 98024
P 1356 7.000 za dobývání
P 3639 2119 15.000 věcné břemeno
P 1381 40.000 VHP
V 2321 5494 14.760 přípojka
V 3639 5164 1.200 Povodí - nájem
V 5311 6123 100.000 auto
V 6171 6123 - 100.000 auto
V 5311 6123 70.000 maják
V 5311 5167 5.000 školení
V 2321 6121 404.525 rekonstrukce elektro v ČOV
V 6171 6121 1.431.515

Příjem: 1.927.000

Výdej : 1.927.000

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 3/2020

Rozpočtová opatření:

P 4111 1.865.000
P 1356 7.000
P 3639 2119 15.000
P 1381 40.000
V 2321 5494 14.760
V 3639 5164 1.200
V 5311 6123 100.000
V 6171 6123 - 100.000
V 5311 6123 70.000
V 5311 5167 5.000
V 2321 6121 404.525
V 6171 6121 1.431.515

Příjem: 1.927.000

Výdej : 1.927.000

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 67 bylo schváleno

4. Přidělení dotací -Volnočasové aktivity 2. kolo

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport. Komise na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace na projekt z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 -- 2. kolo, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prosředky:

Jednotlivé subjekty požádaly o dotaci v hodnotě 39 000 Kč. Doporučená výše příspěvků je 34 500 Kč.

Projekt/žadatel Adam Kulich Jana Tomešová Svatopluk Čech Adam Kulich
Stezka odvahy 135. výročí školy Vítání školního roku Rozsvícení vánočního stromu
Výše 5000 Body Výše 11000 Body Výše 20000 Body Výše 3000 Body
Významnost akce 10 10 10 10
Výš příspěvku 10 5 2 10
Kvalita akce 15 15 15 15
Lokalita 10 10 10 10
Charakter 15 10 15 15
Body 60 50 52 60
Poskytnutá dotace 5000 9167 17333 3000
60 bodů je 100%
Požadovaná výše příspěvku 39000
Doporučená výše příspěvku 34500

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 -- 2 kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Adam Kulich Stezka odvahy 5.000,- Kč
Školní sportovní klub Janov nad Nisou 374, 468 11 Janov nad Nisou 26551373 135. výročí školy 9.167,- Kč
Cestovní kancelář - Sport s.r.o. Mattioliho 3271/4, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha 24746410 Vítání školního roku 17.333,- Kč
Adam Kulich Rozsvícení stromku 3.000,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

-usnesení č. 68 bylo schváleno (Kulich)

5. Různé

- Mgr. David informoval zastupitele o pokračujících pracích v Základní škole, kde probíhá rekonstrukce sociálních zařízení. Starosta sděluje, že vybraná firma nepracuje dle našich představ -- jak kvalitativně tak i časově. Bude muset dojít k penále za zpoždění prací tak i za kvalitu odvedené práce.

- Dále sdělil, že práce na bývalém Kulturním domě probíhají dle plánu a termín bude zřejmě splněn.

- Mgr. David informuje přítomné, že v dohledné době budou také přemístěny kontejnery od zastávky autobusu u samoobsluhy na otočku autobusu

- dále také obec obdržela plánek na řešení sjezdu k plánovanému kontejnerovému stání v Loučné. -starosta informuje, že KSS LK sdělila, že si obec bude muset část komunikace se sjezdem od kraje odkoupit.

- Mgr. Kulich opět žádá o snížení rychlosti na silnici III/29034 ( Malý Semerink)

- starosta sděluje, že na toto téma již s KSS LK komunikoval a že zastupitelům pošle jejich odpověď. Toto se zároveň týká i silnice III/29032 a III/29035 na Velký Semerink

- Mgr. Bürgerová sděluje, že i situace na silnici III/29022 ( Tanvaldská) je neúnosná a navrhuje, aby se spojily obce Janov n. N. a Bedřichov a společně prováděly měření rychlosti.

- Mgr. David sděluje, že Bedřichov si nechal vybudovat úsekové měření, které je na pevných místech a nelze přemisťovat.

- Mgr. Kulich upozorňuje na potřebu opravit herní prvky na hřišti (Berkova louka)

- Mgr. David sděluje, že byla provedena revize a nyní jsou objednány díly potřebné k jejich opravě. Zároveň upozorňuje, že příští rok bude muset být rekonstruována nebo postavena nová lezecká stěna, jelikož ta současná již není v dobrém stavu.

- Dále Mgr. David sdělil zastupitelům, že obdrželi v materiálech náklady na bourací práce KINA a navrhuje přes zimu zrealizovat výběrové řízení na bourací práce a s těmi začít až příští rok o prázdninách, jelikož se v blízkosti KINA nachází autobusová zastávka, kde nastupuje hodně dětí ze školy.

- Mgr. Kulich navrhuje sledovat dotační tituly, kterých by mohlo být využito pro bourací práce

6. Závěr

- starosta obce Mgr. David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17,50 hod.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Pavel Pěnička

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h