Usnesení - 29.04.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. dubna 2015

Usnesení č. 25/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2014. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

Usnesení č. 26/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2014 ve výši + 275.466,83 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 102.004,18 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 173.462,65 Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.

Usnesení č. 27/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 15.996,- Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 28/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje pana Pavla Khaila a paní Bc. Marii Bürgerovou za členy školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p. o.

Usnesení č. 29/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2  označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2, části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2, části pozemku ppč. 1318/1 - ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2 paní Z. F. bytem ….. za cenu 24.024,- Kč.

Usnesení č. 30/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 56/2014 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2  - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 277.576,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.

Usnesení č. 31/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2 , pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 266.900,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.

Usnesení č. 32/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994150025.

Usnesení č. 33/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001901/180513.

Usnesení č. 34/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001902/180515.

Usnesení č. 35/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyjadřuje zájem odkoupit páteřní splaškovou kanalizaci pro objekty na stpč. 152/1, 152/2 a 464 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce jednáním o podmínkách budoucí kupní smlouvy.

Usnesení č. 36/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotace Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení č. 37/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s umístěním provozovny na výrobu dutých skleněných perlí v objektu Janov nad Nisou č. p. 38 za předpokladu souhlasu všech dotčených orgánů.

Usnesení č. 38/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje komisi, aby ve spolupráci s odborníkem navrhli vhodné druhy dřevin, laviček a sestavili předběžný rozpočet na realizaci.

Usnesení č. 39/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/200 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. konané v období květen 2015 až říjen 2018 pana Mgr. Daniela Davida, nar. 15. 9. 1971, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.

Mgr. Daniel David, starosta obce 

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h