Usnesení - 28.05.2014

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. května 2014

Usnesení č. 41/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2,  pozemku ppč. 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 143 m2 a částí pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označených dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/19 o výměře 144 m2 a 365/20 o výměře 1 362 m2.

Usnesení č. 42/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2 paní S. V., bytem Janov nad Nisou za cenu 26.936,- Kč.

Usnesení č. 43/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 250 m2,  označeného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 jako  555/4 o výměře 49 m2 manželům V. a J. D., bytem Loučná, Janov nad Nisou za cenu 15.288,- Kč.

Usnesení č. 44/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 společnosti Kisses, s. r. o., se sídlem Molitorovská 324/9, Praha 10 za cenu 661.440,- Kč.

Usnesení č. 45/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 535 m2 označené dle geometrického plánu č. 284-24/2014 jako 1419/8 o výměře 1.550 m2 manželům I. a J. Z., bytem Janov nad Nisou za cenu 806.000,- Kč.

Usnesení č. 46/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasísprodejem části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2, části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2, části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2, části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2, pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2, pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2 Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec za cenu 31.680,- Kč.

Usnesení č. 47/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

  OdPa Pol      
P   4121 30.000 Bedřichov-za hasiče  
V 5512 5169 10.000 služby  
V 5512 5171 20.000 opravy  
V 6171 5172 10.000 Programové vybavení  
P 3639 2131 10.000    
V 6402 5366 3.571 Vratka za volby 2013  
P   8115 3.571    
V 3639 5362 30.000 Daň z nemovitosti  
P 3639 3111 30.000    
P 5512 2322 5.600 Hasiči -výjezd  
V 5512 5156 5.600 Hasiči - phm  
P   4111 19.800 Volby 98348
V 6117 5029 13.500 Odměny 98348
V 6117

5175

1.340 Občerstvení 98348
V 6117 5139 767 Kancelářské potřeby 98348
V 6117 5161 3.511 Rozvoz obálek 98348
V 6117 5169 682 Služby 98348

Příjem celkem: 98.971 

Výdej celkem:  98.971.

Usnesení č. 48/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2014 – 2018  na 9 členů.

Usnesení č. 49/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s.  na provozování lůžkového hospice na rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele.

Usnesení č. 50/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s.  na provozování lůžkového hospice na rok 2014 ve výši 5,- Kč na obyvatele.

Usnesení č. 51/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou požaduje jako nutnou podmínku setrvání ve spolku SCRJ vypracování roční výroční zprávy za období roku 2013, jejíž součástí bude zpráva o hospodaření. O příspěvku bude rozhodnuto po sdělení stanoviska spolku.

Mgr. Daniel David, starosta obce 

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h